Es recomena als promotors suissos que es reuneixin amb el GEN per conèixer la situació de Ses Feixes (15/06/2005)

ES DESTAPA QUE EL VERTADER MOTIU DE LA REQUALIFICACIÓ DE SES FEIXES ÉS L’ESPECULACIÓ URBANÍSTICA.

L’oferta d’una suposada societat suïssa per comprar el front marítim de ses Feixes destapa la trama d’especulació immobiliària que hi ha darrera la requalificació dels terrenys que, per la llei del sòl són rústics en no comptar amb els requisits exigits per ser considerats urbans i que, a més, han de ser qualificats com a rústic protegit en tractar-se d’una importantíssima part del nostre patrimoni històric, tal i com està reconegut per l’UNESCO.

Donat que sembla que l’Ajuntament no sap ben bé quina és la situació legal de ses Feixes, tal i com demostra la revisió del PGOU aprovada inicialment, el GEN recomana a la promotora immobiliària, suposadament suïssa, que s’ha interessat pels terrenys, que consulti al nostre grup sobre la qualificació que tindran els terrenys en el futur, i que no pot ser altre que la prevista a la vigent llei del sòl, es a dir, rústic protegit.

Tot i que fins i tot la Constitució estableix el deure de l’administració d’evitar l’especulació urbanística, a l’illa d’Eivissa, no només no s’evita sinó que es supedita qualsevol norma o pla als interessos especulatius que puguin veure’s afectats. Increïblement, tot i que se suposa que mos trobam dins del primer món, no es protegeix una cosa quan està en perill, sinó que es beneeixen les normes necessàries per afavorir els interessos d’especuladors, màfies i corruptes.

El GEN tampoc troba estrany que les empreses que estan darrera grans operacions immobiliàries estiguin ubicades a paradisos fiscals, on l’opacitat dels seus comptes està garantida. Ara s’interessen per ses Feixes des d’un grup suïs, diners suïssos també s’enviaren al golf de Roca Llisa i abans ho intentaren a Cala d’Hort amb diners que provenien de Islas Vírgenes.

Aprofitam l’avinentesa per recordar a l’ajuntament d’Eivissa, entre d’altres coses, l’estreta vinculació de la concessió del Patrimonio de la Humanitat a l’espai de ses Feixes, la voluntat manifestada en la memòria d’ordenació del PGOU de la ciutat quan expressa “La Agenda Local 21 de Ibiza señala que la política ambiental a desarrollar ha de centrarse en: ... Garantizar una protección regulada por el Ayuntamiento de ses Feixes del municipio...” i, com no, la declaració de la zona com a Bé d’Interés Cultural, que estam parlant d’una zona humida i com a tal està inclosa dins l’Inventari de les Zones Humides de les Illes Balears i, també, dins el pla INUNBAL realitzat per la Conselleria d’Interior del Govern Balear per senyalar les àrees amb risc d’inundació i l’advertència de la Comissió Balear de Medi Ambient de que el planejament municipal vulnera allò que estableix la normativa referida a les Zones de Protecció de Risc.