El GEN denuncia la propera construcció d’un nou macro-edifici en zona de risc d’inundació al Passeig Vuit d’Agost d’Eivissa (02/06/2005)

El Govern no remet a Eivissa l’expedient durant el període d’exposició pública

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) ha presentat al·legacions al projecte de construcció d’un nou edifici de pisos que està previst edificar en zona qualificada com a de Risc Potencial d’Inundació en el Passeig Vuit d’Agost, d’Eivissa. Aquest nou immoble estaria ubicat just al costat del macroedifici en forma piramidal que es va aixecar fa tres anys a continuació dels edificis Fiesta.

El GEN adverteix en la seua al·legació que la parcel·la on es vol ubicar l’habitatge està emplaçada a zona d’afectació de llit (Feixes Prat de ses Monges-sèquia de Ca’n Manyà) i en zona de risc potencial d’inundació. Es a dir, a zones on les que la llei del sòl prohibeix la qualificació de sòls com a urbans.

Així mateix, la zona on es pretén ubicar l’edifici es troba catalogada com a d’alt risc d’inundació al Pla INUNBAL elaborat per la Conselleria d’Interior del Govern Balear, que considera que hi existeix un risc alt per vides humanes i bens en cas de pluges torrencials. Aquest fet fa recomanable la presa de mesures encaminades a minimitzar el risc, inclòs la limitació dels usos urbanístics a la zona d’afectació dels llits de torrents, que són, indiscutiblement, les zones més sensibles i de més elevada perillossitat. Les obres projectades no tenen cap tipus de prevenció al respecte ni es recull en absolut la perillossitat de la zona reconeguda als documents tècnics. Aquest fet fa altament desaconsellable l’autorització de l’edificació projectada.

En qualsevol cas, el Pla Territorial Insular d’Eivissa, respecte d’aquestes àrees que presenten un risc alt d’inundació diu:” b. En els terrenys assignats a les àrees de desenvolupament urbà que en el plànol 3 del PTI s´inclouen en zona de risc d´inundació, els instruments de planejament hauran de:

1.- Evitar la localització d´usos susceptibles de ser danyats per avingudes i inundacions establint una regulació més restrictiva com menor sigui el període de retorn en el qual es donin aquests processos.

2.- Revisar l´ordenació preestablerta quan per a la seua definició no s´hagi tengut en compte o corregit el risc d´inundació.”

S’ha de destacar també que aquest expedient, tot i que es refereix a un assumpte exclusiu d’Eivissa, no es pot consultar a cap administració de l’illa, i és necessari viatjar fins a Palma per poder accedir a la documentació. L’expedient no pot ser consultat per ningú si no es desplaça fins la seu de la Direcció General de Recursos Hídrics, a la ciutat de Palma. Aquest fet lesiona greument el dret a la participació ciutadana i impedeix l’acció pública contemplada a la legislació vigent en matèria d’urbanisme i medi ambient, apart de demostrar una vegada més el secular centralisme que pateix Eivissa, també en matèria ambiental.