La LECO aprovada pel Parlament Balear és il.legal. el GEN espera que l’estat presenti recurs d’insconstitucionalitat (28/05/2005)

L’anomenada Llei per a la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental (LECO), aprovada pel Ple del Parlament del dia 17 de maig, i que es publicà ahir al BOPIB ha resultat ser, com era d’esperar, un text pensat per a fer possible qualsevol cosa a l’interior d’una àrea natural.

La LECO Incompleix flagrantment les Llei del Sòl i d’Espais Naturals Estatal i és, per tant, anticonstitucional. El fet que s’incloguin clàusules que permeten autoritzar arbitràriament usos no vinculats a la gestió i conservació dels espais que regula ataca frontalment la Llei del sòl, que s’inspira en una clara vocació conservacionista cap als sòls protegits.

El GEN ignora quines millores ha vist introduïdes algun partit pseudo-progressista per haver votat favorablement aquesta norma. L’única cosa certa és que amb aquesta s’ha votat de manera absolutament il.legal la derogació del Parc Natural de Cala d’Hort, que es declarà d’acord amb un Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals que, segons la legislació bàsica de l’Estat vincula totes les normatives que s’aprovi i que afectin a aquest espai. És lamentable l’espectacle donat per polítics eivissencs que en algun moment havien simulat preocupació pel nostre medi ambient.

Amb l’aprovació d’aquesta norma s’ha perpetrat un nou atemptat contra els nostres febles i malmesos recursos naturals, s’ha consumat la desprotecció d’un dels nostres més valuosos enclaus i s’ha traït l’esperit de les normes de conservació estatals, que son legislació bàsica que vincula totes les comunitats autònomes. El GEN espera que davant d’aquesta manifesta il.legalitat l’Estat Espanyol presenti recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta norma de manera immediata.