El GEN reclama al Consell un peritatge sobre l´edifici de Sant Josep (24/05/2005)

La Secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa ha adreçat un segon escrit al conseller de Patrimoni exigint que l´arquitecte del Consell que forma part de la Ponència Tècnica de la CIOTUPHA faci una visita ocular a les obres de l´edifici del Carrer Benimussa de Sant Josep denunciades pel GEN fa ja setmanes i que es troben dins l´àrea del Conjunt Històric de Sant Josep. Aquesta exigència se basa en la constatació sobre els plànols enviats al GEN pel Consell, de que s´està incomplint d´una manera flagrant el projecte que en el seu moment va aprovar la CIOTUPHA ja que en el plànol figuren només 3 plantes quan és molt senzill de comprovar in situ que s´han construït 4 plantes des del nivell del carrer, que és el que marquen les NNSS del municipi. A més a més, també es pot comprovar sobre el dibuix en planta que no s´ha complit el retranqueig de 3 metres que marquen les Normes. Tots aquests punts no han volgut estar, fins aleshores, analitzats i comprovats pel conseller de Patrimoni com és la seva obligació, per la qual cosa el GEN exigeix aquest dictamen de l´arquitecte del Consell al marge de les mesures legals que consideri oportú prendre.

Per altra banda i al marge de l´incompliment del projecte, amb la construcció d´aquest edifici s´estan vulnerant diferents articles de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears, principalment l´art. 41 que diu que en un Conjunt Històric (BIC) "es mantindrà l´estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l´ambient I DE LA SILUETA PAISATGÍSTICA". No s´ha complit en aquest cas ja que és un edifici que romp d´una manera irreversible la tradicional silueta del puig on s´ubica l´església, que fins ara era la protagonista i la construcció més elevada, anul·lant i desvirtuant el protagonisme de l´església en el cim del puig, que queda "enterrada" i a una alçada més baixa que el propi edifici en construcció.
Finalment, el GEN lamenta la manca de cura i preocupació pel nostre patrimoni que demostra d´una manera reiterada el màxim responsable de la seva protecció.