La destrucció del conjunt rural de can Misses i de la sènia de Ses Galamones també incompleix la Llei de Cultura Popular i Tradicional (25/04/2005)

La Secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa ha tornat a presentar un escrit davant el Consell Insular pel tema de la destrucció de 2 importantíssims conjunts rurals del municipi d’Eivissa, possiblement un dels de més valor històric i millor conservats de l’illa:

- Conjunt Rural de Can Misses
- Sènia de ses Calamones

Tant un com l’altre, que es trobaven pròxims i a la zona de Can Misses, recollits dins els inventaris patrimonials realitzats pel Consell Inslar l’any 2000 i ambdós protegits també pel Catàleg de Patrimoni Rural del PGOU aprovat inicialment per l’Ajuntament d’Eivissa el passat mes de desembre. Ningun d’aquests inventaris ha servit perquè les institucions responsables hagin evitat la seva desaparició.

En resposta a un escrit enviat al GEN per part del conseller de Patrimoni sobre una de les denúncies (sense resposta en el cas del conjunt rural de Can Misses), el grup ecologista ha recordat al responsable de vetllar per la protecció de tots els elements integrants del patrimoni de les illes, que al no evitar la destrucció d’aquests 2 importantíssims bens, el Consell també ha incomplit la Llei de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears (Llei 1/2002 de 19 de març) que diu en el seu art. 4 sobre Patrimoni etnològic que: “Correspon als consells insulars elaborar i GESTIONAR l’inventari del patrimoni etnològic de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, respectivament, en el qual s’han de recollir els béns integrants d’aquest patrimoni…
TOTS els béns etnològics, tant els que es conserven vius en l’actualitat com els que han desaparegut, HAN DE SER OBJECTE DE PROTECCIÓ, FOMENT, ESTUDI I DOCUMENTACIÓ, I S’HAN DE PLANTEJAR MESURES CONCRETES PER RECUPERAR ELS QUE ESTIGUIN EN PERILL DE DESAPARICIÓ
”.

Els inventaris estaven fets, els bens patrimonials no estaven investigats ni documentats i han desaparegut. El GEN lamenta el reiterat, constant i preocupant desistiment del Consell de les seves obligacions en matèria de protecció del Patrimoni.

Per altra banda, i atès que el GEN també va presentar denúncia davant la CIOTUPHA i no li consta que fins a dia d’avui aquest organisme les hagi tractat , ha reiterat al conseller de Patrimoni les esmentades denúncies.