El GEN demana a l’Ajuntament d’Eivissa que no permeti aprofitament urbanístic als terrenys on s’ubicava el conjunt rural de can Misses, tal i com preveu el nou PGOU. (25/03/2005)

El GEN desmenteix les declaracions del conseller i lamenta la nul.la preocupació que demostra pel Patrimoni

El GEN celebra l’apertura d’un expedient d’infracció, per part de l’Ajuntament, a rel de la denúncia presentada per la destrucció del conjunt rural de can Misses i demana als responsables municipals l’estricte compliment de la Llei de Disciplina Urbanística. Mos trobam davant d’una infracció urbanística greu (obres de demolició sense la preceptiva llicència). La mateixa Llei 10/1990 considera circumstància agreujant la destrucció d’obres o conjunts catalogats ò historico-atístics. En aquest cas, diu, s’aplicarà la sanció en el grau màxim que prevegi la llei.

A més a més, la mateixa norma especifica que la infracció urbanística no pot suposar, en cap cas, un benefici econòmic per a l’infractor (art.33); tal i com va denunciar el GEN, el conjunt rural de Can Misses es trobava al Catàleg Municipal de Patrimoni Històric del PGOU aprovat inicialment el desembre de 2004, amb un nivell B, que impedia la seva demolició. Donat que la destrucció d’aquest conjunt rural catalogat s’ha portat a terme amb evident mala fe i amb propòsits especulatius, tal i com ha reconegut el regidor d’urbanisme, es sol.licita s’apliqui allò que disposa aquest PGOU que, a la regulació dels béns amb nivell B, diu: “si por cualquiera causa estos inmuebles fueran objeto de destrucción o demolición, el aprovechamiento urbanístico de la parcela subyacente consistirá en la facultad de reconstruir el inmueble originario”.

Volem recordar que l’art.75.5 del PGOU diu que “los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos catalogados no podrán ser demolidos…” . Per tant, donat la gravetat dels fets, el GEN estarà vigilant perquè l’expedient d’infracció imposi les mesures i sancions que pertoquin i que en cap cas es concedeixi llicència de construcció al solar ja que suposaria un premi a la infracció, una il·legalitat i un possible delicte.

Per altra banda, GEN considera significatiu que el conseller de l’àrea ni tan sols hagi lamentat la demolició del conjunt rural de Can Misses, d’alt valor patrimonial, a la vegada que desmenteix que el Consell Insular, institució que té plenes competències, no hagués pogut fer res per tal d’evitar l’enderrocament de l’esmentat bé.

El GEN vol recordar al Sr. Marí Tur que, sobre la base dels articles 23 i 24 de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears hagués pogut i tengut que aturar la destrucció del conjunt rural esmentat. Així, l’article 24 diu:
“L’administració competent – és a dir, el Consell- podrà ordenar la suspensió de les obres de demolició total o parcial, o de canvi d’ús, dels immobles integrants del patrimoni històric de les Illes Balears, no declarats d’interès cultural ni catalogats. Per què no ho va fer? Encara no ens ha respost.

Per altra banda, l’article 23.1 diu també que “a fi de preservar els valors culturals d’un bé immoble, el consell insular podrà impedir qualsevol obra o intervenció en béns integrants del patrimoni històric no declarats d’interès cultural ni catalogats”. El Consell Insular tenia la Llei al seu favor per defensar el patrimoni i l’interès general i no mirar cap un altre banda mentre desapareix un immoble que no estava estudiat en profunditat.

El propi conseller reconeix la seva incompetència a l’afirmar que el conjunt rural es trobava catalogat per dos inventaris ja que aquests documents haguessin tengut que servir com a eina per a una vigilància més estricta sobre el béns patrimonials d’alt valor. A més, el conseller s’equivoca ja que són 3 i no 2 els inventaris que cataloguen aquest bé ja desaparegut:

- Inventari de patrimoni rural del municipi d’Eivissa
- Inventari de molins aiguaders d’Eivissa i Formentera
- Catàleg de cases pageses d’Eivissa i Formentera

El GEN denúncia que fets com aquest es poden produïr amb més impunitat que mai des que ha desaparegut la figura de zelador de patrimoni (un ordenanza adscrit a la conselleria), creada l’any 2000.