La Comissió Balear de Medi Ambient va informar desfavorablement el PGOU de Vila (24/02/2005)

Queda en evidència que ni el sostre de població ni els percentatges d’usos del sòl donats per l’Ajuntament son correctes

La CBMA del Govern Balear va emetre, el passat setembre, un informe desfavorable a la revisió del PGOU del municipi d’Eivissa aprovada inicialment el desembre passat.

La comissió adverteix l’Ajuntament que a la documentació de la revisió del Pla General manca contabilitzar els habitants d’un total de 70 hectàrees d’ús residencial, més un nou sector d’ús turístic del qual tampoc es computen les places. De la mateixa manera adverteix que la nova classificació dels sòls suposarà mantenir com a urbà o urbanitzable un 61 % del municipi. Així mateix, deixa constància de que amb la nova ordenació, Vila continua sent el municipi amb més percentatge de sòl urbà de tot Balears. L’existència d’errors en els càlculs del nombre d’habitants i en els percentatges de sòl urbà o urbanitzable ja havia estat denunciada pel GEN al seu moment però varen ser negats categòricament per part de l’Ajuntament.

La CBMA també adverteix que s’haurà de justificar si les característiques físiques de ses Feixes son o no les pròpies d’una zona humida a efectes del seu manteniment com a sòl urbanitzable. Atès que, evidentment, ses Feixes son zona humida d’acord amb allò que disposa la legislació vigent en matèria de règim hidràulic, consideram poc probable que els tècnics municipals puguin emetre informes en sentit contrari. El GEN creu possible que l’existència d’aquest informe de la CBMA, tot i no haver-se fet públic, (no es va incloure a la documentació en exposició pública), hagi pogut influir amb l’augment d’abocaments de runes a la zona que s’ha produït durant les darreres setmanes i que ja han estat denunciats davant la fiscalia. En tot cas existeixen múltiples documents que recullen la condició de zona humida d’aquest indret.
L’informe de la CBMA adverteix també que el planejament presentat vulnera allò que estableix la normativa referida a les Zones de Protecció de Risc. En aquest sentit, i també pel cas de ses Feixes, el nostre grup presentà la corresponent al·legació.

Per altra banda, la comissió permanent fa constar que el desenvolupament de la totalitat del planejament provocarà una saturació de les platges i suposarà l’incompliment del rati de superfície mínima d’ocupació de les platges per l’usuari. El Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística d’Eivissa i Formentera assenyala l’obligatorietat d’avaluar el paràmetre d’ocupació de platja a l’hora d’adaptar els planejaments generals. Supletòriament, el POOT, estableix un índex màxim d’ocupació de 7’5 m2/usuari. Es dóna la circumstància que a la documentació de l’Agenda Local 21 del municipi d’Eivissa, realitzada al 2003, ja es constata una excessiva ocupació de les platges del municipi, que té 1’78 habitants per m2 de platja disponible, és a dir, 0’56 m2 de platja per habitant.

La Comissió sol·licita a l’Ajuntament que justifiqui la sostenibilitat de la població resident i flotant pel que fa als recursos ambientals bàsics (aigua, energia, depuració i residus), cosa que, evidentment, només es podrà fer amb grans dosis de fantasia.

Resulta evident que els extrems apuntats a l’informe de la CBMA posen de manifest la manca de rigor del PGOU quant a punts tan importants com son els percentatge de sòl que queda classificat com urbà o el sostre de població real que el seu desenvolupament suposarà. De la mateixa manera queda en evidència que aquest PGOU està molt lluny de ser “el millor possible”, tal i com intenta vendre l’equip de govern a l’opinió pública.

Donat que és de sobra conegut el baix nivell d’exigència de la Comissió Balear de Medi Ambient a l’hora d’informar favorablement (tot i que sigui amb prescripcions) un projecte, vist l’informe emès sobre el PGOU de Vila, és fàcil adonar-se de fins a quin punt resulta ambientalment insostenible i legalment inviable. De la mateixa manera posa de manifest que és del tot imposible que s’aprovi definitivament sense un nou periode d’exposició pública, donat que la seva redacció final exigirà canvis substancials respecte d’allò que s’aprovà inicialment el passat desembre.