Medi ambient menteix quan afirma que s’Ullastre és una zona protegida (23/02/2005)

La protecció d’aquest indret desapareixerà en derogar-se el PORN vigent a la zona L’àmbit de la nova figura de protecció no inclou aquest Pla Parcial.

El Pla parcial de s’Ullastre, a la zona de Cala d’Hort, ocupa una superfície superior als 150.000 m2 i suposaria la construcció de 1000 noves places. L’ordre cautelar de protecció de tota la zona i el posterior PORN elaborat per la Conselleria de Medi Ambient, que quedarà properament derogat, varen aturar aquesta urbanització in extremis quan ja tenia aprovació definitiva de la Comissió d’Urbanisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

L’inclussió d’una zona dins de la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Importància Comunitària no suposa cap grau de protecció sinó l’obligació, per part de les administracions, d’aprovar disposicions normatives que la garanteixin. Des del moment en que quedi derogat l’actual PORN, cas que es mantingui la delimitació de la nova figura de protecció, que l’exclou, s’Ullastre quedarà desemparat i el Govern Balear haurà incomplit el seu deure de protegir adequadament del procés urbanitzador aquesta zona, tot i haver reconegut que és incompatible amb la preservació dels seus valors.

El fet que l’efectiva protecció del lloc i, per tant, la impossibilitat de portar a terme la urbanització prevista quedi en mans del que pugui disposar el Pla Territorial Insular d’Eivissa i Formentera no ofereix garanties suficients, ja que les competències en Medi Ambient continuen en mans del Govern.
El GEN vol recordar que el fet del reconèixer que la urbanització és incompatible amb la preservació del LIC obliga, efectivament, a l’administració a impedir-la, però el fet que hagi de ser el Consell Insular, mitjançant el PTI, deixa la porta oberta a que, com han fet ja altres administracions, s’argumenti que el cost de la protecció no pot ser assumit pel Consell i s’utilitzi d’excusa per a finalment autoritzar-la.

Es posa de manifest que s’està faltant a la veritat des del moment en que el Conseller de Medi Ambient, Jaume Font, parla del paper protector de la LECO quan, com ja s’ha dit, en aquest cas no és aplicable en quedar la zona fora del seu àmbit. És evident que l’emissió d’un informe per part de la CBMA constatant que la urbanització danyaria els valors de la zona NO protegeix res.

La única conclusió a que es pot arribar a dia d’avui és que ha suposat un gravíssim error la derogació de la figura de Parc Natural que existia a la zona de Cala d’Hort, Cap Llentrisca, sa Talaia, en comptes de posar-la en funcionament i erradicar, així, els falsos mites i l’alarma social que es provocaren per motius purament electoralistes, per un grau d’irresponsabilitat política sense precedents a la nostra illa i en detriment de l’interès general.