EL GEN RECOMANA ENCARIDAMENT A L'AJUNTAMENT DE LABRITJA QUE S'ABSTENGUI D'ATORGAR LLIC├łNCIA AL PROJECTE DE XARRACA BAY (18/04/2018)

L'ATORGAMENT D'UNA LLICÈNCIA IL.LEGAL D'AQUESTA ENVERGADURA PODRIA SUPOSAR LA RUÏNA ABSOLUTA PER A LES ARQUES MUNICIPALS

DONAT QUE S'HA PRECINDIT TOTALMENT I ABSOLUTAMENT DEL PROCEDIMENT ESTABLERT A LA LLEI A L'HORA DE DEMANAR INFORMES, SE'N PODRIEN TAMBÉ DERIVAR RESPONSABILITATS CAP ALS REGIDORS QUE LA VOTIN A FAVOR

LA SOLICITUT DE LLICÈNCIA S'HAURIA D'HAVER CADUCAT I ARXIVAT PER NO HAVER PRESENTAT EL PROMOTOR LA DOCUMENTACIÓ DINS DELS TERMINIS ESTABLERTS A LA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Emparant-se en una molt lliure i generosa interpretació d'una disposició addicional de la llei turística, les promotores, amb connivència amb els ajuntaments, estan buidant per complet de contingut tota la normativa urbanística i ambiental de Balears. El cas de Xarraca és una mostra escandalosa de fins on es força la interpretació de la llei per permetre qualsevol cosa molt més enllà de la normativa; el GEN ha demanat accés a l'expedient, però queda palès que el que s'està portant a terme a Xarraca no és una ampliació de res existent, sinó la demolició d'un Pla Parcial sencer i l'aixecament d'un de nou sense passar per cap tipus de nova aprovació, saltant-se els informes ambientals i de costes que són preceptius en un cas així.

 

El fet que l'Ajuntament hagi obviat per complet, de forma inexplicable, el procediment previst a la normativa urbanística a l'hora de demanar informes sobre aquesta qüestió, que atorga aquesta potestat al seus serveis tècnics propis o, subsidiàriament al Consell Insular, és més que sospitós. El fet que s'hagi permès que la promotora hagi perpetrat aquest atemptat sense comptar amb un projecte d'execució, és, com a mínim d'una desídia imperdonable, com ho es que no s'hagi procedit ja a decretar la caducitat i arxiu de l'expedient donat que la promotora no ha presentat dins del termini establert el projecte d'execució.

El GEN considera que seria un exercici d'irresponsabilitat i negligència que l'ajuntament atorgàs llicència d'obres a aquest projecte. Així mateix, una vegada que s'hagi pogut tenir accés a l'expedient complet, es decidiran les accions legals que puguin correspondre per tal d'evitar la seva execució i depurar les responsabilitats que se'n puguin derivar.

La junta directiva

Eivissa, 18 d'Abril de 2018