CONSELL I AJUNTAMENT TRAMITEN A VELOCITAT DE VERTÍGEN L’AUTORITZACIÓ DE LA NOVA DISCOTECA DEL GRUP MATUTES A SANT JORDI. INFORMES AMBIGUS I INTERPRETACIONS A MIDA A UN EXPEDIENT DE VERGONYA ALIENA. (22/05/2017)

ES PERMETRÀ L’AUGMENT DE 300 M2 MÉS, A UNES INSTAL.LACIONS QUE JA N’OCUPEN 6000 A SÒL RÚSTIC, GRÀCIES AL VERGONYÒS MANTENIMENT DE LES LLEIS BAUZÀ-DELGADO-COMPANY DE LA PASSADA LEGISLATURA, QUE TAN ES CRITICAREN DES DE LA OPOSICIÓ PERÒ QUE JA ELS VAN BÉ ARA PER AFAVORIR PROJECTES QUE CONTRIBUEIXEN ENCARA MÉS A LA DEGRADACIÓ TURÍSTICA I AMBIENTAL DEL’ILLA D’EIVISSA I DE LA QÜALITAT DE VIDA. ELS CANVIS INTRODUÏTS AL 2016 SÓN TAN SUBTILS QUE A EIVISSA ES FA COM SI NO EXISTISSIN

El GEN ha presentat al.legacions, tot i que l’evident servilisme institucional  envers aquest tipus d’oferta, que s’hauria de reduïr per millorar la qualitat turística, en comptes de permetre encara més la seva expansió, fa difícil que Siguin ateses. El més elemental sentit comú s’hauria d’aplicar, però sevita sempre que determinats interessos es poden veure afectats.

El tancament de la discoteca Space s’hauria d’aprofitar per reduïr aquest tipus d’oferta nefasta per la qualitat turística i avançar en un model més respectuós. En comptes d’això s’està tramitant el projecte d’una macro-discoteca, encara més gran.

Les al-legacions presentades pel GEN-GOB són, resumidament, aquestes:

El projecte incompleix la Disp. Addicional 4 de la Llei 8/2012 de les illes Balears en contemplar augments d’edificació no autoritzables a l’empara d’aquesta norma., que permet, justificadament, augments d’edificació per sobre Del legalment edificat (aquí es confón convenientment la obligatorietat de qe sigui legal amb el fet que hagués obtingut llicència, cosa que a Sant Josep no és necessàriament sinònim) De fet, l’informe  de l’administració turística competent adverteix que aquest es limita EXCLUSIVAMENT  a  comprovar que la solicitud formulada preten una millora de serveis i instal.lacions contemplada a la Disp addicional 4 de la lleu 8/2012, tot i que adverteix i subratlla que “aquesta disposició no és aplicable una vegada esgotats els límits de superficie edificable i ocupació que s’hi estableixen” A aquest informe manca informe preceptiu de si s’acompleixen o no els percentatges màxims d’edificació i no pot obviar la qüestió, com fa,  ja que és un dels punts que obligatòriament han de ser objecte d’informe per part de l’administració competent. S’ha de justificar, així mateix, que l’augment de superficie és necessari i s’utilitza per alguns dels supòsits contemplats a la disp trans. 4.6, cosa que no es justifica en cap cas. Una cosa és que es puguin admetre obres(que tampoc, perque es tracta d’unes inatal.lacions fora d’ordenació en haver quedat desclassificat el Pla Parcial per les DOT),  i l’altra és que sense cap  justificació es realitzin ampliacions molt per sobre del permés al planejament quant a ocupació del sòl i edificació i a més per unes instal.lacions que comporten un ús atípic del sòl rústic. De fet, tot i tractar-se d’unes instal.lacions amb un aforo de 3144 persones, es preveu que en realitat podria ser de 5940, motiu pel qual resulta obvi que els objectius de “modernització i millora” o “supresió de barreres arquitectòniques” es podríen portar a terme (si fos legal, que no és el cas),  sense ampliar un sol metre la superficie ja edificada, més i més quan s’emplacen a sòl rústic,  (no a sòl d’ús turístic, que només hauria set el cas, com s’ha dit, si s’havés tramitat en temps i forma el pla parcial que ho contemplava i que va ser anul.lat per les DOT al 2006.

Es dóna la circumstància de que el Pla Territorial Insular PROHIBEIX específicament l’autorització de discoteques en sòl rústic  i qualsevol ampliació de les existents. “En cap cas podrà autoritzar-se l’ampliació de cap activitat ja existent relacionada  amb els citats usos”Disp addicional 5 del Pla Territorial Insular.

Resulta obvi que, donat que no existeix cap informe sobre la necessitat d’exoneració dels paràmetres urbanístics d’aplicació, ni cap justificació que l’augment sigui destinat a les finalitats previstes a la llei 8/2012, aquests no poden ser obviats i, en conseqüència no pot aprovar-se cap augment de l’edificació existent, en no estar admesa de forma automàtica si no que s’hauria de justificar motivadament  la finalitat, cosa que resultaria complicat, si no impossible. 

Si el legislador hagués tingut intenció de permetre qualsevol excés per sobre de les ocupacions o edificabilitat permeses al planejament, no hauria posat el límit del 10% per sobre de la normativa urbanística.  L’ocupació actual dels terrenys on es troba l’edificació objecte del projecte es troben ocupats un 1000% per sobre del que es podria ocupar segons la normativa d’aplicació i per un ús no admés.

No ens trobam, com és obvi, davant d’unes intal.lacions de petites dimensions que requereixin, per a la seva modernització o adeqüació a la normativa, d’alguna ampliació puntual ni que puguin, de cap manera, fonamentar,de forma mínimament sòlida, la necessitat d’incrementar l’edificació existent. L’ocupació de les instal-lacions és de 6.303’52 m2 (sense comptar pàrquing, que hauria d’estar inclòs a l’expedient i no hi és). D’aquests es compten com a superficie construïda (coberta) actual 3310’96 m2, que amb l’ampliació pretesa arribarien als 3605’99 m2(coberts).  Per aquest motiu s’ha sol.licitat a l’ajuntament que  es remeti novament l’expedient al Consell Insular de forma que s’acompleti la documentació en la forma que exigeix la llei 8/2012.

Tota aquesta edificació es porta a terme sobre la parcel.la catastral  1660917CD6016S0001HZ que, segons cadastre té una superficie de només 17.293 m2

El projecte actualment en exposició pública suposa un ús no autoritzable a sòl rústic. En cas de que  es presentin projectes d’activitats no admeses a aquest tipus de sòl, com  és el cas , aquests únicament poden ser autoritzats prèvia declaració d’interès general per part del consell insular respectiu. S’ha fet constar, a les al.legacions l’establiment anomenat SPACE, pel qual s’afirma que es tramita l’expedient,  ha tancat i no preveu tornar a obrir,  ni existeix canvi de titularitat, motiu pel qual, en realitat, s’està tramitant una NOVA autorització per a un NOU establiment, no l’adeqüació ni modernització d’un existent que és el supòsit que es contempla a la llei 8/2012.

Manca, també d’informe previst a la Disposició transitòria quarta de la llei 8/2012, apartat  5: A fi de valorar l’afectació de l’activitat turística d’una zona, serà preceptiu l’informe previ de l’administració turística per a qüalsevol obra, instal.lació o activitat que se situï en Sòl Rústic inclòs a l’àrea de protección posterior dels POOT, categoria que ha de tenir ara el terreny afectat.

Existeixen a l’expedient referències a una llicència recentment atorgada per l’ajuntament, la documentació de la qual no es troba inclosa entre la que està a exposició pública. Per l’exposat als punts anteriors es té la sospita de que pot tractar-se d’una llicència atorgada amb incompliment de la normativa. Sobre aquesta qüestió se sol.licita una nova exposició pública amb la totalitat de la documentació, així com el trasllat al GEN GOB del referit expedient de llicència d’obres amb la finalitat de comprovar els termes de concessió de la llicència 44/17 a la que es fa referència a aquest  l’expedient.

Es dóna la circumstància de que aquest establiment ha estat objecte d’obres d’ampliació il.legals (sense llicència), a les quals l’Ajuntament obrí el corresponentexpedient sancionador mitjançant decret núm 1480/09 de 8 de novembre de 2009, a l’informes tècnics i  jurídics del qual figura sense cap mena de dubte la condició de rústics dels terrenys i la impossibilitat de legalització. Sobre aquest punt s’ha sol.licitat còpia de les resol.lucions i certificació de les sancions imposades.

Finalment el GEN-GOB ha demanat la denegació de la llicència d’activitat i obres pretesa.

La Junta Directiva