instal.lació il.legal de pantalla LED a l’establiment il.legal anomenat Hard Rock Hotel a la zona de Platja de’n Bossa, TM de Sant Josep de Sa Talaia. Solicitud de paralització immediata del funcionament. Incompliment de llicència. Infracció urbanística continuada. Expedient sancionador i demolició de l’edificació (14/03/2016)

El GEN ha presentat en relació a la instal.lació il.legal de pantalla LED a l’establiment il.legal anomenat Hard Rock Hotel a la zona de Platja de’n Bossa, TM de Sant Josep de Sa Talaia la solicitud de paralització immediata del funcionament. Incompliment de llicència. Infracció urbanística continuada. Expedient sancionador i demolició de l’edificació

El texte de denuncia presentat és el següent:

 

En data 2 de febrer passat, i amb registre d‘entrada núm 201600001402 es presentà escrit davant d’aquesta batlia, amb la finalitat de denunciar la instal.lació il.legal d’una pantalla de LED gegant a l’establiment referit, per incomplir, de ple, la normativa municipal.

 

En resposta municipal, de dia 9 de febrer passat, amb núm de registre de sortida núm 707/2016, aquest ajuntament notificà que les obres es trobaven emparades en llicència municipal i, malgrat que incomplien de manera flagrant les NNSS municipals, es manifestà que no procedia la seva revisió i anul.lació.

 

Respecte d’aquesta instal.lació, ubicada a sòl rústic, manifesta l’ajuntament que s’autoritzà en base a la Llei Turística Balear 8/2012, (de dubtosa constitucionalitat). Cap Llei Balear, però, pot permetre l’incompliment de normativa bàsica estatal, com passa en aquest cas. Tampoc d’altres normatives d’igual rang de la Comunitat Autònoma. Així, la Ley 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmòsfera, especifica:

 

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y reducción de la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos:

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

 

La Llei 3/2005, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears, especifica:

 

Esta ley tiene como finalidades:

  1. Mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

 

b) Promover la eficiencia energética de los alumbrados exteriores e interiores mediante el ahorro de energía, sin menoscabo de la seguridad.

c) Evitar la intrusión lumínica en el entorno doméstico y, en todo caso, minimizar las molestias y los perjuicios que ocasione.

d) Prevenir y corregir los efectos de la contaminación lumínica en la visión del cielo.

 

La Llicència municipal atorgada a aquesta instal.lació, segons documentació proporcionada per aquest consistori, resulta ser per una pantalla de 133’98 m2, quan resulta obvi que la instal.lació realitzada supera aquestes dimensions, i té una superficie real tres vegades superior a l’autoritzada. De fet, la promotora la publicita com “la pantalla LED més gran del món” i afirma que té unes mides de 13’20 mtrs d’amplada per 30 mtrs d’alçada, és a dir una superfície de gaire bé 400 m2. Resulta, per tant, evident, que la instal.lació incompleix flagrantment la llicència atorgada, ja de per si de més que dubtosa legalitat. El cost publicitat és de cinc milions d’euros, la qual cosa posa de manifest que no es tracta d’una obra menor ni d’escasa entitat.

 

Tot i haver-se excedit clarament de la llicència municipal amb l’instal.lació realitzada, i tenint aquest ajuntament diverses denuncies sobre la mateixa, no consta que s’hagi procedit a la realització de cap comprovació sobre la concordància entre les obres portades a terme i aquelles incomprensiblement autoritzades.

 

La intal.lació realitzada suposa un important augment de superficie i volumen d’aquesta edificació, amb un cost que es reconeix milionari, realitzada ja al seu inici al marge de la legalitat, amb incompliment dels deures urbanístics, ubicada a sòl rústic, Àrea de Protecció Territorial de Costa. Aquesta nova actuaciósuposa , de fet, un cas d’infracció urbanística continuada, pel la qual cosa l’Ajuntament ha d’actuar en exercici de les seves competències en matèria urbanística

 

Una vegada que la instal.lació es troba finalitzada se sol.licita:

 

 

forma continuada, la darrera d’elles finalitzada la passada setmana, segons resulta de públic coneixement.