Denuncia per infracció de l’Ordenança Municipal reguladora de la Publicitat Exterior contra la pantalla LED instal·lada a l’Hotel Hard Rock (18/03/2016)

La corresponent denúncia va ser registrada ahir per la tarda, a les oficines del Consell d'Eivissa, a nom de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Posteriorment es va enviar còpia de l'escrit en format pdf a Alcaldia de Sant Josep.

El texte de la denuncia presentada és el següent:

El passat 11 de març, a la façana de l’establiment Hard Rock Hotel, sita a Platja den Bossa, TM de Sant Josep de sa Talaia, va tenir lloc l’acte de presentació d’un suport publicitari il·legal, amb l’ús d’una pantalla de 400 m2 que, incomplint la normativa relativa a publicitat exterior d’aquest Ajuntament, pretén continuar, durant tota la temporada, servint de reclam publicitari pel citat establiment, a més d’oferir servei de publicitat a marques i empreses mitjançant la prestació de serveis publicitaris. L’activitat il·legal realitzada el passat 11 de març, s’anuncia que es reprendrà properament, durant mesos, i 24 hores al dia sense aturar, malgrat que es tracta d’una activitat il·legal i no autoritzable segons la normativa municipal d’aplicació.

 

Diversos mitjans de comunicació s’han fet ressò d’aquesta activitat, que s’ha portat a terme fora de la legalitat:

 

L’empresa encarregada d’explotar publicitàriament aquest suport s’anuncia a la seva web: http://bespi4.wix.com/odyssey

 

Segons l’exposició de motius de l’Ordenança Municipal reguladora de la Publicitat Exterior, aprovada per Ple de l’Ajuntament el 27 de juny de 2013, “L’Administració municipal és conscient que el paisatge constitueix un patrimoni comú per a la ciutadania i és element fonamental per a la seva qualitat de vida i, per això, ha de ser gestionat d’acord amb l’interès general.

En conseqüència, la present ordenança es constitueix com una ferramenta que contribueix al desenvolupament del paisatge urbà com a manifestació formal d’una realitat social, cultural i històrica. Es dirigeix a la regulació́ de l’activitat privada de publicitat exterior, i comprèn la que es du a terme amb mitjans publicitaris tradicionals i la que utilitza els nous mitjans publicitaris tecnològicament més avançats”.

Al seu art. 1 especifica:

1. La present Ordenança té per objecte regular les condicions a que s’haurà de subjectar la publicitat, instal·lada o efectuada en el domini públic municipal o perceptible des d’aquest.

  1. A efectes d’aquesta Ordenança, s’entendrà per publicitat tota acció encaminada a difondre entre el públic tot tipus d’informació sobre qualsevol activitat, producte o servei, així com qualsevol altra dirigida a aconseguir l’atenció del públic cap a una finalitat determinada.

Al seu art. 3 especifica:

2. Publicitat audiovisual: és aquella que es desenvolupa amb el suport d’instruments audiovisuals, mecànics elèctrics o electrònics i que podrà ser exercida a través de les següents modalitats:

a) Projeccions fixes o animades: el missatge es materialitza mitjançant la projecció, sobre una pantalla instal·lada a l’efecte, de grafismes o dibuixos, fixos o animats.

En aquest suport s’inclou tota publicitat basada en la projecció directa o per transparència, sobre una pantalla, de pel·lícules i diapositives que contenguin missatges publicitaris.

  1. Mitjançant sistemes electrònics: el missatge, sigui quina sigui la seva forma d’expressió, es materialitza mitjançant efectes basats en la llum, diferents de la projecció, tals com raigs làser, hologrames, etc.

L’art. 4 especifica:

Article 4. Situació dels suports publicitaris

La publicitat estàtica i audiovisual, realitzada per alguna de les modalitats descrites anteriorment, podrà exercir-se en alguna de les ubicacions següents:

  1. A les façanes de les edificacions: a aquesta situació corresponen els suports publicitaris instal·lats en les façanes, incloses les façanes laterals de les edificacions, quan siguin perceptibles des d’algun espai públic.

a l’Art 5: especifica:

Característiques de les cartelleres o tanques publicitàries

5.1 Característiques generals

1. Limitació posicional: Podran instal·lar-se a l’interior de solars, als seus tancaments i a les façanes de les edificacions.

  1. Limitació dimensional: Les dimensions màximes no superaran els 8,5 metres d’amplària i 4,5 metres d’alçària, inclosos marcs i fons màxim de 0,3 metres, que podrà ampliar-se fins a 0,5 metres quan el procediment d’il·luminació sigui intern o es tracti de cartells amb moviment. En cas contrari, els elements d’il·luminació estaran col·locats en el caire superior del marc i no hauran de sobresortir més de 0,5 metres del pla de la cartellera. Es permetrà la instal·lació d’una única línia de cartelleres, que haurà disposar d’un espai de 8,5 metres de longitud de separació cada dues tanques publicitàries. En cap cas, es permetrà la superposició verticalment de dues tanques publicitàries.


A l’art 12 especifica:

Característiques de la publicitat audiovisual

1. Mitjançant projeccions fixes o animades

a) Les pantalles es supeditaran, pel que es refereix a la situació, dimensions i disposició, a les prescripcions assenyalades per a les cartelleres. (És a dir, un màxim de 38,25 m2, superfície 10 vegades inferior a l’emprada a la instal·lació esmentada).

  1. L’activitat no ha de produir molèsties a les persones ocupants de l’edifici on s’ubiquen o als dels situats pels encontorns, amb remors i vibracions dels aparells de projecció o per enlluernament. Tampoc no es permetran les que produeixin efectes discordants, estranys o de mal gust a l’entorn. (Resulta evident que de cap manera es pot considerar no discordant un element lluminós de les dimensions de l’emprat el passat dia 11 de març a l’acte i instal·lació que són objecte d’aquesta denuncia).

2. Mitjançant sistemes electrònics

a) Quan l’activitat publicitària necessiti per al seu desenvolupament una pantalla o element similar per produir efectes lluminosos, aquestes es subjectaran, quant a la seva ubicació, dimensions i característiques, a les assenyalades per a cartelleres i rètols segons el cas de que es tracti.

b) Els equips de reproducció, aparells electrònics o mecànics necessaris per produir aquestes activitats i altres elements, es situaran de forma que no causin molèsties ni siguin un perill per als vianants o els ocupants de l’immoble o immobles contigus.

  1. No s’admetrà aquest tipus d’activitat quan provoqui impactes distorsionants per a l’entorn o efectes extravagants, discordants o de mal gust.

Art 19: Article 19. Procediment d’autorització (indepoendent de l’obtenció de la llicència d’obres, si s’escau).

1. Quan les instal·lacions publicitàries pretenguin ubicar-se en sòl o béns de domini privat, les persones físiques o jurídiques titulars de la instal·lació, hauran de presentar:

- Declaració responsable, segons model indicat a l’annex I de la present Ordenança.

- DNI de la persona promotora i del seu o la seva representant, si n’és el cas, acreditant documentalment la seva representació.

 

- Acta de constitució de la societat i còpia del CIF (per a sol·licituds de persones jurídiques).

 

- Escriptura de propietat de l’habitatge, local o aparcament, o contracte de lloguer, cessió o qualsevol altre document que acrediti de forma fefaent la seva disponibilitat.

 

- Memòria descriptiva que contengui, com a mínim, el següent:

o Plànol de situació i emplaçament

o Modalitat de publicitat, segons article 3

o Situació de la publicitat, segons article 4

o Indicació de les característiques de l’element publicitari, que permeti comprovar el compliment de les prescripcions indicades en el Títol II

o Descripció fotogràfica a color de l’emplaçament en format mínim de 10 x 15 centímetres

Art 24: llicències:

Les llicencies es concediran per temps determinat, segons el sol·licitat, però mai per a un període de temps superior a un any i finalitzaran, en tots els casos, el dia 31 de desembre. Seran renovables en les condicions en que s’estableixin en l’article 25 de la present Ordenança.

Art 35: Infraccions i sancions:

Responsables

De les infraccions de la present Ordenança, seran responsables solidaris: - En el cas de publicitat estàtica i audiovisual:

a) L’empresa publicitària o, si és el cas, la persona física o jurídica que hagués disposat la col·locació de l’anunci sense la prèvia autorització, o amb infracció de les condicions imposades en la mateixa o dels preceptes de la present Ordenança.

b) La persona titular o beneficiària del missatge.

c) La persona propietària del lloc en el qual s’hagi efectuat la instal·lació, quan ho hagués autoritzat.

Per tot l’exposat, donat que el manifest incompliment de la normativa municipal en matèria de publicitat exterior que suposen els fets denunciats i que, a més, es declara la intenció de prosseguir amb aquesta activitat il·legal i no autoritzable se SOL·LICITA:

La Junta Directiva

Eivissa 17 de març de 2016