PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE PORN I DECLARACIÓ DE RESERVA NATURAL DELS ILLOTS DE LLEVANT A L’ILLA D’EIVISSA (04/09/2015)

 

El GEN-GOB Eivissa ha presentat, davant l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, cinc d’al·legacions amb la finalitat de millorar la protecció ambiental proposada per aquest Ajuntament, a bona part de la franja marítima del seu municipi i de la majoria dels illots de la costa de llevant insular. Són les següents:

 

1.- En relació a la figura de protecció proposada - L’espai inclòs a la proposta de l’Ajuntament de Santa Eulària

conté indubtables i importants valors naturals que fan totalment recomanable la seva conservació activa a través de la

declaració dels valors naturals. A l’àrea compresa en la proposta de Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN)

destaquen importants poblacions d’espècies vegetals i animals catalogades, i fins i tot en perill d’extinció com el virot

(Puffinus mauritanicus), diferents subespècies de sargantana de les Pitiüses (Podarcis pitiusensis) o el falcó marí

(Falco eleonorae) amb una important colònia de cria a Tagomago.

 

Les característiques de la zona, especialment en el cas dels illots, fan que segons el nostre criteri el més encertat sigui la seva declaració com a Reserva Natural. Es tracta, sens dubta, d’un espai amb forta presència d’hàbitats i espècies que per la seva raresa, fragilitat, importància i singularitat requereixen una protecció especial. A més a més, la realitat actual amb alguns impactes derivats de la humanització dels espais naturals, fins i tot en illots de gran valor ambiental, i altres problemàtiques com la entrada d’espècies exòtiques recomanen la declaració de l’espai natural protegit de forma urgent. Entenem que és imprescindible la declaració de la Reserva Natural i l’inici de la gestió activa dels seus valors naturals. Segons el nostre criteri dins de les possibilitats que ofereix la LECO (Llei 5/2005 de conservació dels espais de rellevància ambiental) la figura més adient és la de Reserva integral en la major part de l’espai terrestre inclòs a la proposta de l’ajuntament de Santa Eulària, i de Reserva Natural especial la major part de la superfície marina.

2.- De la superfície marina inclosa en el PORN i la necessitat d’ampliar la recerca i documentació dels seus valors - A la proposta de PORN, la part corresponent a l’espai marí és la que presenta una informació menys actualitzada i amb més llacunes. Aquesta realitat ve donada per la falta d’informació relativa a la zona i la menor intensitat de la investigació a les illes Pitiüses en relació a altres zones properes. Aquesta falta d’informació, fins i tot en recursos pesquers, farien adient realitzar, per part de l’administració competent (Govern Balear), un esforç per millorar, de cara a la tramitació de la declaració de l’espai protegit, la documentació sobre l’estat de conservació de l’espai marí, hàbitats i espècies presents, així com de la importància i abundància dels recursos pesquers i també, com no, l’estudi dels impactes presents. Sens dubta, aquesta millora en la informació i documentació permetria una millor avaluació del seu estat i realitzar una més acurada proposta d’ordenació. Entenem, amb la informació disponible, que en general la declaració de reserva natural especial es la més adient a l’espai marí inclòs a la proposta per tal de poder mantenir usos tradicionals com la pesca.

Des del GEN trobam que s’hauria d’ampliar la zona marina a incloure al PORN. Hi ha que tenir en compte que no tot l’espai inclòs a un PORN ha de ser declarat després ENP. L’objectiu del pla d’ordenació és la documentació de tots els valors naturals i culturals de l’espai, les seva realitat sociològica i incidències en els teixits productius entre d’altres. Tot aquest anàlisi és imprescindible que es desenvolupi a una amplia superfície per tal de garantir que no quedin espais de gran valor natural fora de consideració i poder així, després, fer una proposta coherent dels límits de l’espai natural a protegir, deixant fora els menys adients.

La proposta actual deixa fora zones ben conegudes pels pescadors locals com zones de reproducció d’espècies marines comercials i algunes pesqueres tradicionals situades a poca distància de la zona estudiada. S’hauria de fer un esforç per a ampliar la zona marina, comptant, como no, amb la col·laboració de les confraries de pescadors.

3.- De la conveniència de la declaració de zones de reserva integral a la zona marina - La proposta de la creació d'un espai protegit al voltant dels illots de Llevant i les aigües que els envolten compta amb la pràctica unanimitat de la societat illenca, inclosos representants de la confraria de pescadors d'Eivissa. Entenem que a més de l'ampliació de l'àrea marina inclosa al futur espai protegit (punt 2) s'ha de valorar la conveniència de crear un espai de reserva integral que serveixi per a la recuperació de les pesqueres. Està comprovat que les reserves integrals aconsegueixen incrementar la biomassa disponible i afavorir el manteniment de poblacions saludables de les espècies comercials, que fins i tot aporten nous exemplars fora de les zones de reserva.

 

4.- De la superfície terrestre inclosa en el PORN - Al igual que es comentava per a la superfície marina inclosa a la proposta de PORN, entenem que es necessària l’ampliació de la zona d'estudi a la part terrestre. En principi, tal i com consta a la normativa, la inclusió d'una zona al PORN no implica en cap cas la seva declaració posterior com a espai protegit. Però és evident que la seva exclusió pot fer que espais amb valors importants i mereixedors d'una gestió i conservació quedin fora injustificadament. L’actual es limita, en el cas de l'illa d'Eivissa al domini públic marítim, sent del tot insuficient. Espais singulars com la Punta Roja i les zones al seu voltant, mosaics agrícoles situats a l'interior a les planes entre Pou d'es Lleó i Sant Carles o els pinars a l'interior de cala Llenya mereixerien, al menys, la seva valoració al Pla d'Ordenació abans de la declaració de l'espai natural protegit.

5.- De la inclusió dels illots al nord de l'illa - Si bé el GEN considera que es necessària la declaració d'un espai natural protegit al nord de l'illa, a la zona coneguda com es Amunts, entenem que la figura adient serà la de Parc Natural. De totes formes, aquesta declaració no sembla propera. Per aquesta raó, entenem que seria adient incorporar, dins aquesta proposta de Reserva Natural, els illots situats al nord de l'illa fins a ses Margalides. D'aquesta forma quedarien inclosos illots com illa Murada o ses Margalides, amb la qual cosa s’incorporarien espais de gran valor ambiental amb subespècies de sargantana de les pitiüses, colònies d'ocells marins (importants en el cas de Illa Murada) o espècies vegetals com la Euphorbia margalidiana, l'endemisme pitiús amb una superfície més reduïda.

 

La Junta Directiva