NOTA DE PREMSA EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA QUE AFECTA LES OBRES IL·LEGALS EXECUTADES AL CIM DEL PUIG D’EN SERRA (25/11/2014)

Davant l’inici dels treballs de desmantellament de l’edificació il.legal construïda als anys 90 al cim del Puig d’en Serra, el GEN-GOB vol manifestar el següent:
 
Les obres varen ser denunciades en curs d’execució, l’any 1996, per part del nostre grup per trobar-se a l’interior d’una Àrea Natural d’Especial Interès de màxima protecció, a part d’estar catalogada com a Paisatge Singular, inedificable segons les pròpies normes de planejament municipal. Aquests fets incontestables, i recollits als informes tècnics i jurídics, no havien servit per evitar que la comissió de govern municipal, presidida aleshores per l’ex-batlle José Serra Escandell, atorgués llicència municipal per a l’edificació d’una mansió en aquest paratge. El TSJIB va dir d’aquest cas que “les infraccions urbanístiques són de tal gravetat que esgarrifen”.
 
El GEN es congratula que per fi s’estigui executant la demolició de les obres, tan llargament esperada, i que per fi es restableixi l’indret al seu estat natural, donant compliment, deu anys després, a una part de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, confirmada íntegrament en segona instància pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, a l’abril del 2006.
 
El GEN, però, vol recordar que la demolició és només un dels punts al qual ve obligat l’Ajuntament per les reiterades sentències judicials; així, la sentència no tan sols obliga “a aque adopte todas las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada incluida la demolición de las obras realizadas...”, sinó que estableix també de manera taxativa que “la licencia municipal 120/92 es constitutiva de una infracción urnanística grave y manifiesta y en consecuencia el Ayuntamiento demandado deberá incoar los correspondientes procedimientos sancionadores contra los responsables del otorgamiento de las licencias anuladas” . Aquest punt de la sentència, al qual encara no s’ha donat compliment, tot i que es tracta també d’un punt ineludible i obligatori, ha de comportar, no només les sancions econòmiques que puguin correspondre a tots i cadascun dels membres de la Comissió de Govern que atorgà la llicència il·legal, sinó també el fetnde traslladar als mateixos l’obligatorietat de fer front a les despeses en què hagi pogut incórrer l’Ajuntament, el pagament de les possibles indemnitzacions i les despeses íntegres de la demolició.
 
Aquest punt va quedar també establert a la sentència de l’Audiència Provincial (90/2007) referida al procediment penal obert contra els regidors responsables de la llicència, que en va concloure l’absolució per la prescripció del delicte, però que en tot cas estableix: “procede dictar un pronunciamiento absolutorio para los acusados; lo que se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden, tanto administrativo-sancionadoras (la sentencia del Juzgado de Lo Contencioso declaró expresamente - Dispositivo Quinto del Fallo, folio 16 de la causa- que la licencia municipal NUM006 es constitutiva de una infracción urbanística grave y manifiesta y en consecuencia el Ayuntamiento deberá incoar los correspondientes procedimientos sancionadores contra los responsables del otorgamiento de las licencias anuladas) como civiles -directas y/o indirectas-, derivadas del comportamiento realizado y de los perjuicios que éste ha irrogado tanto a la propia administración pública como a los propios administrados, que habrán de depurarse en los procedimientos correspondientes.”
 
L’Ajuntament de Sant Josep té, per tant, el deure ineludible de donar compliment a la TOTALITAT dels pronunciaments de la sentència, inclosa la sanció als responsables i els trasllat als mateixos de les despeses ocasionades, tant pels procediments com per les tasques de demolició i les possibles indemnitzacions que se’n puguin derivar. L’Ajuntament no disposa de cap més alternativa, donat que l’incompliment de la sentència en aquest punt podria suposar la comissió de delictes de malversació de fons i prevaricació per part dels actuals membres de l’equip de govern. Es dóna la circumstància que algun dels membres de la comissió de govern actual podria haver-se d’abstenir de participar en els acords relatius a aquest punt, per tenir relació
familiar directa amb els responsables de la llicència contra els quals s’han de dirigir d’ara endavant les accions.
 
En cas que l’Ajuntament no procedís a donar compliment íntegre de la sentència, amb la imposició de les sancions i les reclamacions econòmiques que correspongui als responsables, el GEN també instarà a què siguin els jutjats qui s’encarreguin de l’execució d’aquesta part de la sentència i acudirà fins i tot a la via penal si fos precís.
 
La Junta Directiva
GEN-GOB Eivissa