L’Ajuntament de Portmany continua atorgant llicències il·legals que pretenen donar cobertura a infraccions urbanístiques molt greus i no subjectes a prescripció. (04/12/2014)

L’Ajuntament de Sant Antoni va atorgar llicència de reforma, i ara pretén atorgar-ne d’ampliació, a una construcció il·legal situada a Sant Mateu, a una ANEI de màxima protecció, inedificable, catalogada com a Lloc d’Importància Comunitària en compliment de la Directiva Europea d’Hàbitats i on les infraccions urbanístiques no estan subjectes a prescripció. La construcció va ser denunciada pel GEN l’any 2000 i, tot i que mai es va notificar obertura
d’expedient sancionador per part de l’Ajuntament, va quedar en desús i actualment es trobava en estat ruïnós.
 
A primers d’aquest any el GEN va detectar que s’havien reiniciat treballs de desforestació a aquesta àrea de màxima protecció ambiental i iniciat obres a la construcció il·legal, que havia estat denunciada l’any 2000. Com a conseqüència d’aquest fets es va presentar la corresponent denúncia davant l’Ajuntament de Portmany i el Consell Insular d’Eivissa. Quatre mesos després, l’Ajuntament notificà que les obres havien estat paralitzades per no ajustar-se a la llicència, és a dir, que s’havia atorgat una llicència per obres a una edificació il·legal i il·legalitzable a l’interior d’un espai natural protegit. A més a més, s’instava al promotor a presentar projecte de legalització de les obres que s’estaven efectuant.
 
Davant la gravetat dels fets que es desprenen dels escrits remesos per l’Ajuntament, el GEN ha instat a l’Ajuntament a la revisió immediata de la llicència atorgada, la paralització del nou expedient de concessió, l’obertura dels expedients sancionadors que corresponguin i el trasllat de tot l’expedient al nostre grup per emprendre les accions legals que puguin pertocar. Així mateix, s’ha demanat el trasllat del nostre escrit a tots i cadascun dels regidors de l’equip de govern, per tal que no puguin al·legar ignorància en cap cas i se’ls puguin exigir les responsabilitats civils i penals que puguin derivar-se si persisteixen en aquesta actitud. També s’ha sol·licitat còpia de totes les actes de la comissió de govern municipal que tractin aquest tema, amb indicació dels assistents i sentit del seu vot. Davant aquests requeriments, l’Ajuntament de Portmany no ha remès resposta alguna.
 
Costa creure que les pràctiques il·legals detectades en aquest cas es puguin donar encara a dia d’avui. Que la delinqüència urbanística campi a Eivissa sense cap control és un fet, però resulta dramàtic que aquesta s’enquisti a les institucions, segurament per no haver tingut fins ara massa conseqüències per als responsables. A l’illa no només està gairebé tot permès, sinó que el que no està permès es fa igual i mai passa res. Els expedient sancionadors no es tramiten i els que es tramiten són contra il·legalitats de poca rellevància. Mentrestant, com s’ha vist, es dóna cobertura i s’oculten actuacions amb un impacte inassumible a l’interior dels espais naturals més valuosos.
 
El GEN seguirà aquest cas i portarà les accions legals fins on sigui necessari per evitar la consumació dels fets denunciats.
 
La Junta Directiva