EL GEN-GOB Eivissa sol·licita que es descarti la fumigació amb Dimilin per controlar la porcessionària. (27/09/2014)

el GEN-GOB Eivissa ha fet arribar a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear un escrit reclamant que descarti l'opció de fumigar amb Dimilin els pinars d'Eivissa en el seu pla de control de la processionària.

Així mateix, l'escrit s'ha fet arribar al Consell Insular d'Eivissa i als ajuntaments de l'illa per tal que aquestes administracions reclamin la retirada d'aquesta actuació.

El contingut és el següent: 

En relació a l’anunci del Govern Balear de procedir a la fumigació dels pinars d’Eivissa durant aquesta tardor per a combatre la processionària (Thaumetopoea pityocampa), el GEN-GOB Eivissa vol realitzar les següents observacions:

- El Dimilin, nom comercial utilitzat per a referir-se al diflubenzuron, és un producte que no és gens selectiu i és de llarga persistència en el medi natural. Per tant, les fumigacions amb aquest tipus de producte alteren l’equilibri natural de l’ecosistema reduint la població no sols de la processionària, sinó també la de molts altres insectes que, fins i tot, poden ser beneficiosos ja que depreden sobre les plagues. Les abelles, per exemple, són uns dels insectes que podrien veure perjudicada la seva situació, que ja és prou complicada a dia d’avui. És per tot això que aquest producte ha estat
descartat en alguns països i cada vegada és menys utilitzat pels professionals.
- La normativa europea prohibeix taxativament les fumigacions aèries (Directiva 2009/128/CE), permetent-les només com a excepció en casos especials. Aquesta prohibició és vigent a l'estat espanyol (RD 1311/2012). Lluny d'interpretar la normativa adequadament, que cerca aplicar altres mètodes per al control de les plagues, la Conselleria de Medi Ambient ha tramitat la plaga de la processionària, a nivell de totes les Balears, com un cas especial, quan de fet no ho és.
- Segons l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) elaborat en relació al Pla de control integral de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) 2008-2011, prorrogat per al període 2012-2016, l’opció d’utilitzar el diflubenzuron en el tractament aeri dels
pinars afirma: “ no es recomana aquesta alternativa a gran escala...”, “... no és una alternativa amb un impacte compatible i, per tant, no és emprable a gran escala.”
- Existeixen alternatives per al control de la processionària sense haver d’utilitzar insecticides no selectius i persistents, entre els quals podem esmentar el foment dels seus predadors naturals (ocells, rata-pinyades, insectes paràsits), la captura amb feromones, la retirada manual als pins joves i, en darrer extrem, la fumigació amb altres productes més selectius i d’origen biològic, com els preparats amb Bacillus thuringiensis, que fou l’opció que precisament es va considerar com a més adequada a l’esmentada ISA del pla de control 2008-2001. Per tot l’exposat, SE SOL·.LICITA:
- Que la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear descarti aquest pla de fumigació amb Dimilin i opti per sistemes alternatius que fomentin el control natural de la població de processionària. Tot i tractar-se de sistemes potser menys efectius a curt termini, suposen un menor impacte ambiental i són més convenients a llarg termini.