EL GEN-GOB Eivissa presenta al·legacions a l’expedient de les NNSS de planejament aprovades inicialment per al Municipi de Sant josep de sa Talaia. (17/10/2014)

El GEN-GOB ha presentat al.legacions a les NNSS de Planejament del municipi de Sant Josep, actualment en exposició pública. Es tracta d'unes normes il.legals i d'un nou atac al territori, indigne de persones civilitzades que viuen al segle XXI.

 

El GEN ha demanat la retirada del document i la suspensió de l'existent, amb paraització de qüalsevol autorització per obra nova,   per la seva insostenibilitat ambiental. A continuació presentem el texte presentat.

 

Vista la documentació que conforma l’expedient de les NNSS de planejament aprovades inicialment per al Municipi de Sant josep de sa Talaia.

Vist que les seves disposicions resulten del tot incompatibles amb un desenvolupament sostenible del municipi i de l’illa d’Eivissa

Vist que el desenvolupament urbanístic previst i la capacitat de població estimada a les mateixes resulta del tot imasumible des del punt de vista ambiental.

Vist que la documentació sobre la que es recolzen i les dades en base a les quals justifiquen el seu contigut són irreals, quan no obertament falses o inexistents.

Vist que, incomplint legislació bàsica del sòl,  es preten donar cobertura a actuacions obertament il.legals, vulnerant el principi constitucional d’igualtat de tots els ciutadans davant la llei, donant un tracte de favor a qui ha infringit flagrantment la normativa urbanística, en edificar o urbanitzar fora de la legalitat,

SE SOL.LICITA:

La retirada de document actualment en tramitació i la seva substitució per un de nou, basat en criteris de sostenibilitat, una vegada analitzada  de forma objectiva i racional la situació actual, la disponibilitat de recursos naturals, d’infrastructures i les dades reals d’ocupació del territori.

Així mateix:

Vist que el document de NNSS aprovat al 1987, vigent actualment, no ha servit per estructurar un creixement ordenat i sostenible, si no que la seva aplicació ha comportat greus desequilibris territorials, pèrdua de la qüalitat paisatgística, esgotament de recursos naturals bàsics, com l’aigua, problemes de saturació de la xarxa viaria, invasió dels espais naturals per activitats alienes a la seva conservació i una ininterrompuda pèrdua de la qualitat ambiental i de qüalitat de vida dels habitants de municipi.

Vist que el deteriorament dels recursos paisatgístics, naturals i turístics no pot esser frenat amb les disposicions de les NNSS actuals, tot i haver estat retallades les seves previsions de creixement per diversa normativa sobrevinguda (cosa que amb el nou texte s’intenta obviar d’una manera brutal i injustificada)

SE SOL.LICITA:

La suspensió immediata del planejament actualment en vigor, amb suspensió de qualsevol autorització d’edificacions de nova planta a tot el terme municipal, amb l’excepció d’aquelles destinades a equipaments d’utilitat pública que puguin ser necessaris per a la dotació de serveis a nuclis existents i legalment consolidats.

A part de la retirada del document de NNSS en exposició pública i de la suspensió, per insostenible, del planejament actualment en vigor, es volen posar de manifest les següents consideracions:

Insostenibilitat ambiental i ocultació del dèficit hídric del municipi

El document en exposició pública (així com el planejament actualment en vigor), no acrediten en forma alguna la suficiència i conveniència dels recursos hídrics (que de fet no existeix i el consistori n’és conscient), així com de les infrastructures bàsiques de sanejament d’aigües resuduals. Un planejament ha de tenir en compte la disponibilitat de serveis tan bàsics i, en base a aquests i altres factors, establir els posibles creixements o decreixements que s’hagin d’acordar. Idò bé, com ja s’ha manifestat, al document presentat no s’acredita cap d’aquests extrems, tot i que són del més elemental sentit comú. En comptes d’això, es fa una normativa desenvolupista, insostenible brutalment agresiva amb el territori i s’afirma que, després d’elaborada, es demanarà un informe, que ja es preveu ad hoc, que justifiqui aquesta suposada “suficiència” de recursos.

A l’informe de la CBMA de 2009 ja es posava de manifest:

“En la página 57 del ISA se dice que en un futuro se podrán producir carencias en cuanto a la dotación de infraestructuras de abastecimiento energético y gestión de residuos, y en menos medida las de abastecimiento de agua y saneamiento, como consecuencia del techo de población previsto en el nuevo planeamiento; no obstante no se plantean soluciones, es decir, no se demuestra que se puede asumir ambientalmente la capacidad de la población prevista en las nuevas normas, aunque estas supongan una disminución respecto de las aprobadas actualmente (se pasa de 76.446 habitantes a 50.079 habitantes - a la revisió actual, tot i falsejar les dades, s’ha incrementat en un 10%-).”

Les noves NNSS continuen sense plantejar solucions, han eliminat de forma conscient i alevosa les referències a les necessitats de recursos hídrics, són més desenvolupistes i, en un exercici d’irresponsabilitat extrema, es confia en aprovar-les mitjançant un informe favorable aprofitant la connivència i els pocs escrúpols demostrats pels actuals  responsables de Medi Ambient del Govern Balear .

Al texte presentat al 2010 s’admetia un dèficit de recursos hídrics molt important, que ja es va fer constar a les al.legacions (que s’adjunten a les presents i es reiteren el la seva totalitat), dèficit que no ha fet més que agreujar-se en els darrers 4 anys i que és totalment obviat tant a la part normativa com a l’avaluació ambiental de les nnss que ara es tramiten. Per l’exposat en aquest punt, amb la finalitat de cumplir amb el dret a l’informació de caràcter ambiental, i perquè no pot tramitar-se una normativa urbanística obviant aquesta informació prèvia,  se sol.licita:

-informació actualitzada sobre els pous i fonts d’abastiment d’aigua que donin servei al municipi de Sant josep de Sa Talaia, en concret:

a)  quantitat i ubicació dels pous;

b)  cabdal que ha estat objecte de concessió;

c)   certificats de potabilitat (o no) de cadascún d’ells

d)  disponibilitat real i actual  d’aigües procedents de desaladora per abastir a aquest terme municipal.

Un texte com el presentat amb el brutal creixement previst que afirmi que:“Durante el trámite de consultas se efectuará específicamente la consulta de la disponibilidad de recursos de agua potable a la administración competente.” és inadmisible.

 

Falsetat de les dades referents al sostre de població previst

Per altra banda, difícilment es pot presentar un document d’ordenació urbanística si no existeix el més mínim rigor a l’hora d’exposar les dades de base, així, el document presentat afirma: “La máxima población residencial teórica prevista en el planeamiento es de 42.102 habitantes y las plazas turísticas de 13.294, por lo que la total población teórica del planeamiento es de: 55.396 habitantes.” Doncs bé, aquestes dades són FALSES i de cap manera es pot pretendre l’aprovació de les NNSS i l’avaluació ambiental en base a les mateixes.

Segons dades ACTUALS  de la Federació Hotelera, les places turístiques declarades al municipi de Sant Josep, repartides en 56 establiments hotelers i 60 d’apartaments turístics, són 22.583, pràcticament el doble de les admeses com a sostre a la documentació presentada. A les places turístiques s’ha d’afegir la població fixa que, segons dades de l’INE, són 24.498 Persones. Però és que, a part d’aquestes 47.000 persones reals i contabilitzades (ignorades a la documentació presentada), s’ha d’afegir les corresponents als habitatges usats com a segona residència (un autèntic problema pels recursos i les infrastructures del municipi i els quals s’hauria d’impedir que continués la seva proliferació mitjançant les nnss), que no estan empadronats i un nombre indetermimat però elevat de persones que traslladen la residència al municipi ens els mesos de temporada turística per qüestions laborals.

Per altra banda no es fa el més mínim esment a la capacitat d’acollida de població que té el sòl que eufemísticament s’anomena “rústic”, però que en realitat es condemna, amb aquesta normativa, a seguir patint una urbanització més o menys intensiva, devinculada per complet dels usos tradicionals. - malgrat que la l’avaluació ambiental admet: “Los problemas de la creciente desvinculación del sector agrícola, por parte del sector primario en Ibiza, y por ende en el municipio a estudio, derivados directamente del hecho que el motor de la principal actividad económica es el turismo.

Este hecho ha provocado que se abandonen los cultivos o se hayan transformados para otros usos, dando lugar a una degradación del paisaje y del suelo.”, no es fa res al respecte més que seguir permetent aquesta degradació- Per la gran extensió del municipi i els milers de persones que resideixen a sòl “rústic” i els milers més d’habitatges que permet la normativa, en vigor i en tramitació, no es poden obviar a l’hora de calcular el sostre teòric de població. El que fa el texte presentat no és parlar d’un sostre teòric, és un sostre directament fals, inventat a conveniència.

És a dir, el “techo teórico” de població previst a les normes en tramitació, que admeten que “Los sectores urbanizables de tipo residencial y/o turístico de nueva implantación suponen 569.817,44m2”, en realitat ja està actualment superat. Amb aquestes previsions no és d’estranyar que al municipi no quedi en realitat aigua potable i no es depuri més que una ínfima quantitat d’aigues residuals. l’Ajuntament, simplement IGNORA la realitat a la que s’enfronta.

Urbanitzables il.legalment consolidats i sòl rústic per normativa sobrevinguda als que es preten donar cobertura “legal”

El planejament també preten “conservar” plans parcials que han perdut la seva vigència per legislació sobrevinguda, així, el P.P 4.13 i el 4.14 , quedaren sense efecte en no haver-se tramitat la seva adaptació a la LEN quan entrà en vigor la Llei d’espais Naturals. El P.P 4.13 va ser paralitzat per sentència judicial i es troba pendent de les pertinents accions de l’ajuntament per la seva revisió i demolició;  el P.P 4.14 i  ha estat denunciat també de forma reiterada pel nostre grup sense que a dia d’avui s’hagi obtingut cap resposta a les denuncies ni a les peticions d’informació. Només aquesta actitut obstruccionista de l’administració ja pot suposar la comissió de delicte segons el codi penal, a part del que pugui estar.se donant per omisió del deure de perseguir infraccions, el de prevaricació per autoritzacions il.legals, etc, etc.. Es dóna la circumstància que qui ha estat  l’arquitecte municipal ja ha estat acusat de  diversos delictes relacionats amb la corrupció urbanística al municipi, però sembla inverossímil que el problema de les dimensions que ha pres sigui obra d’una persona sola i, a la vista de l’expedient de les nnss en tramitació, que no es tracti de delictes continuats.

També preten donar cobertura a altres gravíssimes infraccions urbanístiques en primera linia de mar, en concret actuacions urbanístiques portades a terme al marge de la legalitat i que per tant NO poden ser objecte de legalització, en trobar-se, en el moment de la seva execució, subjectes al compliment d’una normativa que varen infringir. Aquest també és el cas dels sectors 1.23, 2.2 (parcialment), 4.17, 4.18, 5.5 i 5.7, que perderen la seva vigència a l’entrada en vigor de les DOT. Aquest extrem està reconegut a sentència judicial ferma que els desclassificà. En total suposen més de 600.000 m2.

Esment a part s’ha de fer de la urbanització de la zona de Punta Pedrera, executada també al marge de la legalitat i amb incompliment del pla parcial, segons reconeix sentència judicial ferma. Sobre aquest punt se sol.licita:

a)  Informació de la revisió de llicències que s’hagi portat a terme

b)  Informació dels expedient de disciplina urbanística que s’hagin obert al respecte i sentit de la seva resol.lució.

A més, tampoc es poden recuperar com a sòls dins del marge de creixement permés al PTI del 10% donat que es troben a l’interior d’APT de costa i no es poden, per tant, requalificar en urbanitzables.

En tot cas, és necessaria i urgent la revisió de zonas com Cala tarida, on es preveuen anuntegar més de 1.300 habitatges (quan la major part s’ha edificat ja al marge de la legalitat), només en les zones urbanes, sense que existeixin, a part dels serveis més bàsics, una xarxa viària de connexió amb la resta del terme, que pugui donar servei a la població prevista.

Assentaments al medi rural

El texte presentat preten donar cobertura legal a parcel.lacions i urbanitzacions a l’interior de sòl rústic, és a dir, afavorir a qui ha infringit la normativa o directament a qui ha delinquit urbanísticament. S’empra amb aquesta finalitat la figura d’AMR. La il.legalitat de tal pretensió és tan burda que esgarrifa que una institució pugui atrevir-se a poposar-ho sobre documentació oficial. Els Assentaments tradicionals i històrics que, no reunint les característiques per ser considerats sòl urbà, s’haurien de regular com AMR a al TM de Sant Josep de sa Talaia, per tal d’ordenar-los , preservar les seves característiques i protegir la seva fesomia,  són es Cubells i Sant Agustí des Vedrà. Les agrupacions il.legals d’habitatges a sòl rústic, proviments de parcel.lacions també il.legals, NO PODEN incorporar-se al planejament premiant aquestes infraccions.

 

Per l’exposat se sol.licita es tengui el present escrit per presentat en temps i forma oportuns, es tenguin per fetes les manifestacions realitzades al mateix i al document d’al.legacions presentat amb anterioritat, que s’adjunta i, en conseqüència, s’acordi allò que se sol.licita de forma urgent,  per tal d’evitar que continüi la degradació irreversible i continuada que està patint aquest Terme Municipal.