El GEN presenta al┬Ělegacions davant l'ajuntament de Portmany contra la modificaci├│ del PGOU. (27/01/2013)

El GEN-GOO Eivissa ha presentat aquests dies al·legacions contra la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de sant Antoni de Portmany. A continuació teniu el texte de les al·legacions.
 
AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DEL MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY RELATIVA A 
DETERMINADES NORMES URBANÍSTIQUES, ACTUALMENT EN EXPOSICIÓ PÚBLICA (BOIB 24 de desembre de 2013)
 
1.- La modificació proposada atempta contra l'interès públic del municipi i contra el  de l'illa d'Eivissa:
a l'apartat "acreditació de l'interès públic" de la modificació proposada s'exposa com a argument una frase que, analitzada, no té ni cap ni peus, ni acredita el que s'anuncia, ni explica les autèntics motius de la modificació, (que s'amaguen en tot moment), ni té res a veure amb la realitat: . "La posibilidad de 
desestacionalización de los establecimientos públicos en general y la apertura del municipio a centros comerciales de mayor tamaño suponen 
un evidente interés general y público en cuanto a la mejora de su crecimiento económico, la generación de empleo y la dinámica turística 
fuera de temporada estival." Què pinta aquí la " posibilidad de desestacionalización de los establecimientos públicos en general"? 
Quan parla de generació de llocs de feina per l’obertura del municipi a centres comercials de major tamany, ho fa sense analitzar en cap moment l’impacte que això tindrà sobre el petit comerç del municipi, del que viuen milers de persones, amb pètites empreses, moltes de caràcter familiar, que es voran arruïnades i obligades a tancar portes per la competència inassumible que suposarà l'obertura de tan sols dos d'aquests centres. Considera l'equip redactor del projecte de modificació de planejament o l'equip de govern municipal que sobre aquest tema no val la pena parlar-ne? Han fet cap estudi de quants petits comerços han tancat ja a l'illa des de l'entrada de les grans superfícies? han fet una estimació del que això suposa en llocs de feina? han pensat que la riquesa generada per aquests petits comerços era per l'illa, mentre que la que generen les grans superfícies, que ofereixen alguns llocs de feina precaris, surt íntegrament fora, empobrint més i més l'economia local? Han pensat que pot ser valdria la pena estudiar l’impacta 
sobre els productors locals? han pensat si els agricultors i ramaders locals podran, a la llarga, mantenir la producció als preus que els imposen les grans superfícies, que ben aviat seran la seva única opció (o no), i l’impacta que això tindrà sobre aquest sector i el manteniment del camp?
Si s'han pensat aquestes qüestions, les conclusions haurien d'estar reflectides al document ara en exposició pública. Si no ho han fet, ho han de fer, aquesta és la seva obligació: defensar l'interès general, pensar en TOTHOM i fer el millor per la majoria. L'illa té unes limitacions geogràfiques de les quals sembla que no són vostès conscients.
2.- La modificació proposada no busca la defensa de l'interès general si no l'emparà per presumptes il·legalitats comeses per l'equip de govern municipal.La comissió de govern atorgà, segons ha aparegut a mitjans de comunicació locals, 5 llicències de 350 m2 (el màxim permès), per aconseguir, presumptament de forma fraudulenta, permetre l'obertura d'una gran superfície de 2000 m2. Segons sembla aquest expedient ha estat objecte de recurs contenciós i és aquest un del motius pels quals l'Ajuntament està ara tramitant d'urgència una modificació puntual del planejament sense que aquesta pugui ni tan sols esperar a l'aprovació del les NNSS que es troben ara en tramitació (tan completament absurdes i allunyades de l'interès general com aquesta modificació puntual, per cert)Segons ha transcendit també als mitjans de comunicació, l'equip de govern Municipal pretén, així mateix, mitjançant aquesta modificació puntual del PGOU, autoritzar una nova gran superfície (no estaria fent modificacions cara a l'interès general, si no a mida de projectes concrets). Aquest últim, segons ha transcendit també a la premsa local, ja hauria estat objecte d'una primera llicència que, segons tots els indicis, vulnera flagrantment TOTA la normativa urbanística d'aplicació, des de la Llei 10/1990 de Disciplina urbanística, fins el propi PGOU de Portmany, en haver-se atorgat , per separat del projecte complet i com a obra menor, un moviment de terres valorat en 189.000 euros. Això està molt lluny del concepte de "escassa entitat constructiva i petit pressupost" previst a la llei com a obra menor. És a dir, s'estaria promovent una modificació del planejament, no per afavorir el municipi i els seus habitats, si no a mida de projectes de grans empreses de fora de l'illa que acabaran amb el petit comerç del municipi i per emparar presumptes il·legalitats comeses per l'equip de govern.
Per l’exposa’t, perquè la modificació proposada no s'ajusta a cap criteri d'interès general, perquè podria ser constitutiva d'un delicte continuat contra 
el territori, en tractar-se d'un "invent" per emparar possibles il·legalitats comeses amb anterioritat pels que la promouen, se sol·licita:
 
- la retirada de la modificació puntual de planejament ara en tramitació .
 
Així mateix, per no ajustar-se a la normativa d'aplicació, se sol·licita:
 
 - la revisió de les 5 llicències que en realitat emparen un sol centre comercial a la ctra. d'Eivissa, per considerar que es tracta d'un frau de llei, 
susceptible de ser també investigat penalment.
 
Així mateix, per no ajustar-se a la legalitat, se sol·licita:
- la revisió i anul·lació de la llicència "d'obra menor" atorgada per moviment de terres valorat en 189.000 euros, que en realitat forma part d'un projecte d'un altre gran centre comercial, per tractar-se, una vegada més, d'un frau de llei.
 
Així mateix se sol·licita: 
- còpia completa autentificada de la totalitat de l'expedient de les 5 llicències atorgades a Lidl, amb especial interès en els informes emesos pels tècnics 
municipals, degudament identificats.
- còpia autenticada de la totalitat de l'expedient d'obra menor al qual s'ha atorgat llicència per moviment de terres valorat en 189.000 euros, la 
informació sobre el qual ha aparegut a mitjans de comunicació local, també amb especial interès sobre els informes dels tècnics municipals i la 
identificació dels que els subscriuen.
 
Tot això sense perjudici de les accions legals i/o denúncies de caire penal que puguem emprendre en relació a aquest assumpte.