Sol•licitud a l’ajuntament de santa Eulària des Riu d’informació; denegació o, cas de donar-se el cas, anul•lació d’autoritzacions de permisos d’obra al far de Tagomago (29/08/2013)

En data 16 de març de 2012, la Comissió de Medi Ambient emeté informe favorable per a la realització d’obres al Far de Tagomago, per tal d’adequar les instal·lacions amb la suposada finalitat de dedicar-lo a observació ambiental. Aquest informe favorable s’entengué sense perjudici d’altres informes i autoritzacions que s’haguessin d’emetre per part d’altres administracions competents.

L’Ajuntament de Santa Eulària és l’administració responsable de vetllar per l’acompliment estricte de la normativa urbanística i d’usos i activitats dins aquest terme municipal. És, també, l’administració responsable d’autoritzar, o denegar en última instància, les llicències d’obres atenint-se escrupolosament a la legalitat vigent.

La promotora de les obres que varen ser objecte d’informe favorable des del punt de vista estrictament ambiental, amb una sèrie de condicionants, és la Fundación Tagomago, entitat a la qual no se li coneix cap ni una activitat relacionada amb el medi ambient, ni de promoció ni de divulgació, ni té autoritzada cap tipus d’activitat d’aquest caire a l’illa, ni es coneix que tengui ni tan sols presentada una sola sol·licitud d’autorització al respecte. Com a activitats d’aquesta fundació només es coneixen les sol·licituds per fer obres i per legalitzar punts de fondeig sobre la posidònia. Fondeigs, per cert, que varen ser instal·lats il·legalment i dels quals només s’ha iniciat el tràmit de legalització a rel de l’existència d’expedients sancionadors.

Es dóna la circumstància de que l’illa de Tagomago es lloga per quantitats que arriben als 250.000 euros setmanals en juliol i agost.

Per tot l’esmentat, donat que és molt remota, per no dir pràcticament inexistent, la possibilitat que les obres per les quals s’ha demanat autorització tenguin la més mínima vinculació amb temes de caire ambiental, el GEN-GOB, fent ús de l’acció pública en matèria d’urbanisme i medi ambient, aquest matí ha sol·licitat a l’ajuntament de Santa Eulària des Riu:

- Informació sobre l’estat de tramitació de les autoritzacions d’obres a les instal·lacions del far de Tagomago.

- Informació sobre si existeix tramitació per a la realització de qualsevol altre obra o instal·lació a l’illa.

- Accés a l’expedient de sol·licitud de permís d’obres i al projecte presentat per la propietat.

- En tot cas, la denegació de qualsevol autorització que estigui pendent i, cas d’haver-se atorgat, la seva revisió i anul·lació, en no tractar-se d’obres que hagin obtingut la declaració d’interès general ni haver-la obtingut tampoc la suposada Fundación.

- La notificació al nostre grup de qualsevol passa administrativa que es doni en relació a expedients d’obres a l’illa de Tagomago i la remissió dels informes que s’emetin per part del consistori, amb identificació del tècnic o tècnics responsables.

 -  Cas d’existir autorització per a qualsevol obra, ara o en el futur, còpia de l’acte de la comissió de govern que l’atorgui, amb identificació dels regidors que les hagin votat o les votin favorablement.