“Party boats”. Presentada denuncia davant la Direcció General de Medi Natural per realització d’activitats il•legals als espais naturals protegits d’Eivissa i Formentera (22/08/2013)

El GEN ha pogut constatar l’alarmant proliferació de festes multitudinàries a la mar, les anomenades “boat parties”, a bord de grans embarcacions habilitades per funcionar com discoteques ambulants i on es consumeixen grans quantitats d’alcohol.

Moltes d’aquestes “boat parties” tenen lloc o afecten, directament, als espais naturals més valuosos de les illes, alguns d’ells amb elevats nivell de protecció ambiental: Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera; Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent; Tagomago i costa des Amunts, entre d’altres. I generen molèsties tant a la fauna silvestre com a la societat en general, que veuen pertorbada la seua tranquil·litat a multitud de zones costaneres tant d’Eivissa com de Formentera.

A les Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i del Illots de Ponent, una zona declarada a més a més LIC i ZEPA, almenys una de les empreses que programen aquestes “boat parties” utilitza es Vedrà com a punt de fondeig permanent, i trasllada els seus clients amb petites embarcacions i utilitzant cala d’Hort com a punt de càrrega i descàrrega.  Es dona la circumstància què en aquests moments, als penyals d’es Vedrà i es Vedranell, te lloc la reproducció d’una colònia de falcó marí (Falco eleonare) amb un total de 103 parelles censades. Per la qual cosa les molèsties i possibles afectacions a la cria són especialment greus. Cal recordar què una particularitat que caracteritza al falcó marí és la seua reproducció tardana, l’eclosió dels ous es produeix al final d’agost o al començament de setembre. El falcó marí es troba inclòs al llistat d’espècies silvestres en règim de protecció especial (Reial Decret 139/2011 de 4 de febrer).

Es té coneixement què, entre les múltiples pertorbacions que pateixen les colònies de falcó marí a l’illa d’Eivissa es troba, precisament, l’activitat nàutica esportiva i les excursions turístiques acompanyades de forta música (boat parties). Es coneix l’abandonament d’un niu de falcó marí a ses Margalides causada per aquestes activitats. De fet, al Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de les RR NN des Vedrà, es Vedranell i dels Illots de Ponent, al seu article 27, corresponent a activitats de lleure diu: “Dins l’àmbit marí la conselleria competent en matèria de medi ambient ha d’establir l’ordenació de l’ancoratge d’embarcacions, que es permet en les zones on no es produeixi un impacte negatiu significatiu sobre el fons marí. També ha de limitar la navegació en les proximitats de les àrees de protecció, quan les circumstàncies ho facin recomanable per motius de conservació.” Igualment, a l’article 59.1, corresponent a festes i esports, diu: “Es prohibeix celebrar festes musicals i concerts de caràcter multitudinari en les platges i en el medi natural a l’aire lliure.”

Per tot l’esmentat, el GEN-GOB Eivissa va presentar, ahir, una denuncia davant la Direcció General de Medi Natural del Govern de les Illes Balears sol·licitant:

- L’obertura dels corresponents expedients sancionadors als promotors de les excursions marítimes que infringeixen les normes.

- Que es reforcin les mesures encaminades a controlar la forta pressió antròpica sobre els espais naturals, especialment els més sensibles: Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent, Tagomago, costa des Amunts, etc.

- L’estricte control de les “boat parties” i l’establiment d’un protocol d’actuació rigorós per controlar aquesta pràctica creixent en les darreres temporades turístiques a les illes d’Eivissa i Formentera.