EL GEN DENUNCIA LA REALITZACIÓ DʼOBRES ILĀ·LEGALS A LʼANTIC COMPLEX DE TOROMAR, A LʼINTERIOR DEL PARC NATURAL DE SES SALINES (14/08/2013)

EL GEN ha presentat una denuncia davant de lʼAjuntament de Sant Josep de sa Talaia, el Consell Insular dʼEivissa i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, per la represa de les obres a lʼantic complex de Toromar, a lʼinterior del Parc Natural de ses Salines dʼEivissa. Es dóna la circumstància què, de forma periòdica, a aquesta edificació ubicada a lʼinterior dʼaquest espai natural protegit, es detecten intents de portar a terme obres il·legals, alguna de les quals recordem que ja ha estat objecte de demolició en el passat.

El GEN ha pogut constatar que sʼha procedit a lʼadequació dʼun espai com aparcament, a la part de darrera del complex, i a la col·locació dʼil·luminació a la façana exterior, a part de detectar moviments que indiquen que sʼestà procedint a la realització dʼobres no autoritzades a lʼinterior del recinte. La presumpció de que les obres no estan autoritzades ve de que són incompatibles amb la figura de protecció de lʼindret i per tant són legalment inviables.

Als voltants dʼaquesta edificació, abandonada als anys 80, es troba una zona ocupada per xerraires o avisadors (Himantopus himantopus), espècie protegida i molt sensible a la pressió humana. Per aquest motiu, el GEN ha demanat lʼactuació urgent de les administracions implicades, donat que qualsevol activitat que comporti trànsit de públic, vehicles i contaminació lumínica i acústica, és incompatible amb la conservació dʼaquesta espècie. Aquest indret forma part del Parc Natural de ses Salines precisament en consideració als valors naturals, la preservació dels quals ha dʼestar per sobre de qualsevol altra consideració.

El GEN sʼha adreçat a les autoritats responsables per tal de que paralitzin qualsevol activitat no autoritzada, sʼidentifiqui als responsables i sʼapliquin les sancions que puguin pertocar.

A lʼactualitat ens trobam amb tota mena dʼagressions contra el territori que es realitzen amb total impunitat. Aquestes agressions arriben també a lʼinterior dʼespais naturals protegits com el parc Natural de ses Salines, una joia natural reivindicada històricament per tots els eivissencs, que necessita dʼuna protecció i vigilància de la que no disposa per lʼescàs compromís de lʼadministració amb la seva conservació.

Comportaments com el que ara es denuncia han de tenir una immediata i contundent resposta contra els responsables, que ha dʼinstruir amb la major urgència expedients sancionadors exemplars per evitar que es perpetuïn aquest tipus de conductes il·legals i irrespectuoses a aquest entorn protegit.