Sol•licitud d’informació sobre les obres d’esplanació i retirada de vegetació amb maquinària pesant a ses Feixes del prat de Vila (14/01/2013)

Assumpte: sol·licitud d’informació sobre les obres d’esplanació i retirada de vegetació amb maquinària pesant a ses Feixes del prat de Vila, dins sòl rústic protegit. També, s’insta a l’Ajuntament d’Eivissa a la paralització immediata de les obres.

Joan Carles Palerm Berrocal, amb DNI 41.452.857 A, com a president del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa), compareix mitjançant aquest escrit davant l’Ajuntament d’Eivissa i

EXPOSA:

Que ha tengut coneixement, a través de publicacions als mitjans de comunicació, de la realització d’obres d’esplanació i retirada de vegetació amb l’ús de maquinària pesant a la zona de ses Feixes de Vila, en una superfície de terreny que, segons les mateixes informacions, ocupa uns 4.000 metres quadrats.

Aquestes obres, segons afirma el propietari del solar i promotor de les obres en qüestió, tenen com a finalitat la creació d’una zona d’aparcament de cotxes, obert al públic en general i, per tant, en quantitat il·limitada.

Aquests fets representen una vulneració flagrant i manifesta del vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del municipi d’Eivissa, que declara aquesta zona com a sol rústic protegit, en el qual estan prohibides obres de qualsevol tipus.  

Per tots aquests fets, el GEN-GOB Eivissa

DEMANA, a l’Ajuntament d’Eivissa, que faciliti la següent informació per tal de procedir a futures accions legals contra els responsables d’aquesta actuació i, si és el cas, contra les institucions o responsables polítics que puguin haver-la emparat:

-          Llicència/es o qualsevol tipus d’autorització o permís concedit per l’Ajuntament d’Eivissa als propietaris d’aquest terreny per la realització de qualsevol tipus d’obra, sigui del tipus que sigui.

-          Informes tècnics que puguin existir avalant aquests possibles permisos o autoritzacions.

-          Identificació dels funcionaris i tècnics municipals que hagin emès resolucions a nivell tècnic o polític favorable a permisos d’obra a la zona esmentada.

-          Remissió al GEN-GOB de còpia completa i autentificada de l’expedient que pugui existir en relació a qualsevol actuació en aquesta parcel·la de ses Feixes de Vila.

En qualsevol cas, i en vista de l’evident i manifesta il·legalitat que representen les obres portades a terme per aquest particular en aquest indret, el GEN-GOB Eivissa

INSTA a l’Ajuntament d’Eivissa que PARALITZI DE FORMA IMMEDIATA les esmentades feines i s’informi a la nostra organització de les decisions preses al respecte, al marge de la documentació sol·licitada.