RED ELÈCTRICA DE ESPAÑA DESTRUEIX LES DUNES DEL PARC NATURAL DE SES SALINES A FORMENTERA (21/12/2012)

L’atemptat es porta a terme amb la connivència de l’administració i sense estudis d’alternatives ni avaluació d’impacte ambiental, a platges amb una altíssima qualitat ambiental i paisatgística (art. 113 del PRUG) i afectant hàbitats inclosos a la Directiva 92/43 CE

Efectivament, la Red Eléctrica de España S.A. està executant treballs de manteniment de la interconnexió elèctrica entre Eivissa i Formentera. Uns treballs que afecten, directament, al sistema dunar existent a la zona de les platges de Llevant i sa Roqueta, a l’interior d’Àrees de Conservació del Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera. Aquests treballs, tot i l’enorme impacte ambiental que representen a l’interior de l’espai natural més valuós de Formentera (excavació amb maquinaria pesada per obrir un canal de més de 3.000 m lineals i 1 m d’ample –tot i que en total arrasa uns 4 m d’amplada aproximadament–), a més a més es realitzen sobre el sistema dunar de Llevant i amb afectació d’espècies d’interès i d’interès especial.

Malgrat que en situacions com aquesta la llei d’estudis d’impacte ambiental exigeixen un informe d’avaluació ambiental, la Comissió de medi ambient del Govern Balear no ha considerat que les obres siguin prou impactants per demanar-ho. Tampoc s’ha valorat cap alternativa menys agressiva al traçat de la línia (com aprofitar el pas d’un camí –el que va a les platges de ses Illetes– que transcorre paral·lel a les dunes afectades). Tot això és contrari al que estableix l’articulat del PRUG, que considera els sistemes dunars com ecosistemes de la màxima importància per al Parc natural, i sense tenir en consideració la destrucció d’hàbitats, fins i tot prioritaris, inclosos a la Directiva 92/43/CEE.

En definitiva, durant anys s’ha controlat el pas de vianants sobre els sistemes dunars a l’interior del Parc natural per evitar impactes, i ara, amb el vist i plou de l’administració i sense considerar alternatives molt menys agressives, es permet la destrucció de  12.000 m2 de sistemes dunars de la màxima qualitat ambiental. Aquest és l’exemple que es dona a la societat per part de l’administració que té l’obligació de garantir la preservació dels espais naturals més valuosos, en aquest cas la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, i amb el vist i plou de la Demarcació de Costes i la complicitat del Consell Insular de Formentera.

Per tot l’exposat, des d’Amics de la Terra i el GEN-GOB Eivissa, es reclama, a les administracions implicades:

- L’aturada immediata de les obres i la reconsideració del traçat, escollint, finalment, l’alternativa més apropiada per a l’execució dels treballs.

Com ja s’ha produït l’afectació del sistema dunar és reclama, també, l’adopció de les mesures següents:

- Recuperació del sistema dunar afectat - execució d’un pla de regeneració dunar, seriós i a llarg termini, que comporti la recuperació de l’orografia original i la replantació amb plàntules de la zona. Tot plegat, amb la supervisió dels tècnics del Parc natural de ses Salines.

- Estructuració i execució d’un pla de manteniment i control que garanteixi la correcta recuperació de la zona afectada.

Les organitzacions sota signants realitzaran un seguiment per assegurar l’efectiva aturada de les obres i la modificació del traçat, així com, també,  la reparació del danys causats. Acte seguit, i de no aturar-se els treballs, presentarem les corresponents denuncies davant els estaments adients, inclosa la presentació d’una queixa a la Unió Europea per incompliment de directives comunitàries per part de l’estat membre.

Comunicat conjunt GEN-GOB Eivissa / Amics de la Terra Eivissa