Amics de la Terra i GEN-GOB Eivissa reclamen la continuaciĆ³ dels treballs de recuperaciĆ³ de ses Feixes (08/08/2012)

Ni el color polític ni la crisi poden aturar el compromís amb la societat i amb la UNESCO. La inversió d’1,9 milions d’euros, programada i aprovada, s’ha de realitzar a ses Feixes. 

Mai s’havia aconseguit una inversió tan important per a ses Feixes (1.900.000 euros –BOIB núm. 58 19-04-2011–). Però pel moment, tot i que elconveni entre el Govern Balear i el Consell Insular d’Eivissa està signat i vigent,només s’ha executat una petita part del projecte de recuperació.

Durant l’anterior legislatura els departaments de medi ambient i patrimoni del Consell d’Eivissa varen iniciar les feines següents a les feixes del Prat de ses Monges (Talamanca):

Es important destacar que per les diferents actuacions que manquen per desenvolupar, estava aprovat que el pressupost anés a càrrec de l’aportació econòmica del Govern Central en el marc de la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma del Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Aquestes inversions ja estaven aprovades, amb caràcter finalista, i fetes públiques com edicte publicat al BOCAIB 58 de 18-4-2011.

Fa dècades que les entitats conservacionistes reclamem la paralització del procés d’especulació urbanística a un espai tan emblemàtic com ses Feixes.

Amb aquestes, i d’altres actuacions programades, es recuperarà el seny i es dotarà a l’illa d’un reclam turístic i un element desestacionalitzador important. No debades, la recuperació de ses Feixes representa una gran oportunitat, en especial per al turisme cultural i el turisme ornitològic, un turisme, aquest, que encara no hem sabut aprofitar a la nostra illa.

Però per posar en valor aquest espai tan singular (recordem que ses Feixes ha generat l’admiració des nostres visitants i ha representat un paper crucial en la història, el de ser l’horta de la ciutat d’Eivissa) són necessàries les inversions. Per això, des d’Amics de la Terra i el GEN-GOB Eivissa, reclamam a les administracions públiques que vetllin per la total execució del projecte. Seria una incoherència, i un frau a la societat i a la pròpia UNESCO (recordem que aquest organisme vaemetre, a finals de 2009, un informe on demanava que ses Feixes estiguin incloses a la declaració de BÉ PATRIMONI DE LA HUMANITAT pel seu valor patrimonial), desaprofitar aquesta oportunitat per aconseguir que Ses Feixes sigui un exemple de conservació.