El GEN presenta denuncia davant l’Ajuntament de Sant Antoni i el Govern Balear per la plantació de Carpobrotus sp. (una espècie inclosa al Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores que genera greus problemes a la flora autòctona) a cala Salada (12/07/2012)

La introducció d’espècies exòtiques al medi natural es considera la segona causa d’extinció de la biodiversitat mundial

Un dels casos més documentats, i dels que es te més informació a les nostres illes, és el de la pata de gall (Carpobrotus sp.). Aquesta espècie, d’origen sud-africà, s’empra en jardineria des de fa dècades, i especialment a partir dels anys 90 es va estenent el seu ús.

Carpobrotus és una planta que, amb molt poca aigua, està especialment adaptada per colonitzar ambients litorals, tant dunars com de litoral rocallós. A aquestes zones litorals, la presència de Carpobrotus, que desplaça la vegetació autòctona, afecta a moltes espècies d’interès, algunes d’elles endèmiques. Entre els endemismes pitiüsos afectats destaquen les saladines (especialment Limonium ebusitanum) i el molinet (Silene cambessedessi).

La greu problemàtica associada a les espècies invasores va fer que, en compliment de la llei 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es desenvolupas i aprovas elRD 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasores. A aquest decret, les espècies Carpobrotus edulis i Carpobrotus acinaciformis apareixen a l’annex I que constitueix el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores, és a dir, les espècies per a les quals es te confirmat el seu efecte negatiu damunt del medi.

Al RD 1628/2011 s’especifica, entre d’altres, que en el cas les espècies incloses en el catàleg (annex I) queda prohibida la seva introducció al medi natural i s’especifica que el règim sancionador en cas d’incompliment serà el de la llei 42/2007.

El GEN ha pogut comprovar que, a cala Salada, s’ha produït la substitució de la vegetació natural per desenes de peus de Carpobrotus sp., espècie exòtica inclosa al Catàleg. La introducció de Carpobrotus s’ha produït a mode “d’ajardinament” dels voltants d’un dels 2 accessos que uneixen l’aparcament recentment habilitat i la platja, en concret el que condueix al restaurant situat a la mateixa platja.

Aquesta actuació s’ha produït coincidint amb la finalització d’una actuació de regeneració de la platja i només pot tenir com a executors al propi ajuntament o bé les empreses explotadores de concessions i el restaurant.

Per tot l’esmentat el GEN va presentar, el passat 2 de juliol, denuncia davant la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears i, també, davant l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, i ha sol·licitat: la comprovació dels fets, l’eliminació de les taques de Carpobrotus de la zona, que s’obligui a tornar la zona a l’estat natural i la imposició de la corresponent sanció al responsable del fets. Estam a l’espera d’una resposta.