Aclariment sobre el nou decret urbanístic del Govern (19/02/2012)

Davant la tergiversació que, per ignorància o mala fè, es fa sobre el contingut del decret urbanístic aprovat pel govern balear el GEN vol manifestar que, contrariament a allò que s’ha afirmat reiteradament, mitjançant aquest decret es recuperen les urbanitzacions de Benirràs, Punta Pedrera o Roca Llisa. És fals, per tant,  que la decissió sobre aquests indrets es vulgui pendre estudiant cada cas més endavant, tal i com ha manifestat el President del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Serra. La Disposició Transitòria Primera del Decret és clara:

…constitueixen també sòl urbà els terrenys que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i amb independència de la seva classificació urbanística prèvia, estiguin integrats en una trama urbana i compleixen  algun  dels requisits següents:

a) Trobar-se transformats per la urbanització pel fet que cada una de les parcel·les disposa de tots els serveis urbanístics que, si escau, exigia el planejament que en legitimà l’execució i, en tot cas, amb els bàsics, plenament funcionals i suficients per a la població a la qual han de donar servei.

b) Trobar-se parcialment transformats per la urbanització pel fet de nodisposar de tots els serveis urbanístics bàsics o que algun d’aquests no sigui plenament funcional o suficient, sempre que estiguin edificatsterceres parts de la superfície edificable.

2. L’ajuntament ha d’incorporar els àmbits a què es refereix el número anterior al planejament urbanístic propi, bé directament al planejament general propi, bé a través de la formulació de plans especials, i els ha d’ordenar. La delimitació dels àmbits determinats en la lletra b s’ha de fer de manera homogènia i sense incloure zones no edificades on manquin els serveis urbanístics.

On queden les competències municipals?

Després de tant escàndol muntat pel PP pel decret de sa Coma, perquè el govern, amb un Decret, havia vulnerat les competències municipals en matèria urbanística a aquella zona, ara, en governar, aproven un decret que les vulnera a la totalitat del territori i que obliga als ajuntaments a recollir com a sòl urbà terrenys que no reuneixen els requisits mínims.  

Això, a més obre molts interrogants: què passa amb les dotacions de serveis que falten? En transformar-se aquests sòls, per decret,  en sòl urbà, les hauran d’asumir els ajuntaments (i suposaran molts milions d’euros), o tendrem sòl urbà a efectes de que els propietaris paguin els impostos que corresponen a aquest tipus de sòl, però en terrenys infradotats?

Del contingut d’aquest decret es pot parlar molt, però més que res espanta veure com l’urbanisme es tracta tan a la lleugera, com de poc importa el territori i com es fomenten els abusos amb la complicitat dels polítics eivissencs.