El GEN DENUNCIA A FISCALIA LES NEGOCIACIONS SOBRE L’AMNISTIA URBANÍSTICA ENTRE TARRÉS I ELS BATLES (24/05/2010)

Es considera que pot donar-se l’existència de delictes de tràfic d’influències, negociacions prohibides i prevaricació.

La denuncia es basa amb l’existència de negociacions entre el president del Consell insular d’Eivissa i batles de diferents municipis per eludir la llei vigent i les possibles responsabilitats penals que això pogués suposar. L’estratègia consistiria en una llei singular, la tramitació de la qual seria encarregada, a mida, al Parlament Balear, aprofitant la majoria parlamentària de la que disposen els partits vinculats a les persones involucrades.

Segons s’admet públicament, les negociacions inclourien la legalització de sòls desenvolupats de forma il•legal a platja den Bossa i cala Tarida, que han estat declarats rústics (Àrea de Protecció Territorial de Costa) per sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Aquest fet no tindria en compte l’existència d’infraccions urbanístiques NO PRESCRITES; ni l’existència de denuncies, que han estat totalment obviades; ni l’OBLIGACIÓ legal dels alcaldes de perseguir les infraccions urbanístiques; ni l’existència d’una sentència judicial que obliga al Consell Insular a considerar rústics els terrenys afectats.

Per altra banda, es pretén que la zona de ses Variades, al TM de Sant Antoni de Portmany, rústica i així reconeguda per sentència judicial, la classificació il•legal de la qual, al PTI, originà la imputació del Sr Sala Torres i de la Sra. Maria Estrella Matutes Prats, sigui recollida a la norma singular de la qual es demana tramitació al Parlament, per tal que sigui recollida una inexistent condició “urbana” i d’aquesta manera es pugui procedir al seu desenvolupament urbanístic.

Correspon als planejaments urbanístics municipals la classificació del sòl d’acord amb allò establert a la normativa vigent i a allò que hagi quedat establert per sentències judicials. La inclusió pel planejament de sòls rústics com “urbans a la carta” seria constitutiva d’un delicte de prevaricació. Així, el que es pretén, és donar cobertura “legal” als batles i el president del Consell insular, per eludir possibles responsabilitats penals per l’aprovació d’instruments d’ordenació (PTE i NNSS) amb qualificacions de sòl il•legals. D’aquesta manera, emparats per llei, eludirien qualsevol condemna per prevaricació, tot i que això suposaria l’aprovació, per part del Parlament d’una norma inconstitucional.

La tramitació de lleis “a mida” suposa el més frontal atac possible a l’Estat de Dret i vulnera de forma flagrant la igualtat que ha d’existir entre tots els ciutadans davant les lleis –perquè mentre a uns se’ls apliquen, a altres se’ls hi fan a mida-. Es vol recordar que una de les promeses del programa electoral del PSOE-EXC va ser, precisament, acabar amb les lleis a mida que s’havien aprovat durant la legislatura anterior.

És totalment incomprensible que, amb la situació de precarietat en que es troba el Govern balear, deguda a la corrupció urbanística, el President del Govern, Francesc Antich, pugui admetre que, per a l’illa d’Eivissa, aquesta lacra sigui emparada mitjançant decrets-lleis emanats del Parlament i avalats pel partit polític al qual pertany.