LA COMISSIÓ EUROPEA OBRI UN PROCEDIMENT D’INFRACCIÓ CONTRA L’ESTAT PER LA CONCESSIÓ DEL PORT ESPORTIU D’EIVISSA NOVA (26/11/2009)

APB ATORGÀ LA CONCESSIÓ COM A MESURA DE PRESSIÓ I PER IMPOSSIBILITAR UNA REFORMA RACIONAL DEL PORT D’EIVISSA QUE FINS AQUELL MOMENT ERA DEFENSADA PER L’AJUNTAMENT DE LA CIUTAT

Ara fa un any, el GEN-GOB Eivissa va denunciar davant la Comissió irregularitats en l’adjudicació de l’explotació del port esportiu a l’empresa SEMAR, per l’incompliment de la normativa europea en matèria de contractes públics. Aquesta concessió es va tramitar i aprovar per part d’Autoritat Portuària de Balears (APB) per ser utilitzada com a mesura de pressió per forçar l’alternativa de plataformes a l’abric del dic de Botafoc, en comptes d’una ordenació racional de l’espai portuari.

El passat mes de febrer, la Comissió notificà l’admissió a tràmit de la queixa formulada pel GEN-GOB i ara, nou mesos després, el nostre grup ha tingut coneixement de l’efectiva obertura d’un expedient sancionador contra l’Estat espanyol a rel dels fets denunciats. Aquest expedient es troba en tramitació amb el núm. 2009/4057 a la Direcció General de Mercat Interior de la UE.

La decisió presa per part de l’organisme europeu té data de 20 de novembre, i en ella s’acordà remetre una carta d’emplaçament a l’Estat espanyol, conforme allò previst a l’art 226 del Tractat de la CE, per la possible infracció de la normativa comunitària de contractació pública, per no respectar les disposicions de la Directiva 93/97/CE, en particular l’obligació de publicar al DOUE el concurs públic, en les condicions previstes als arts 3,11, apartats 3, 4 i 16, que estableixen les regles de publicitat aplicables a la concessió d’obres.

Quan la Comissió considera que s’ha produït una infracció del Dret comunitari que justifica la incoació d’un procediment d’infracció, envia una carta d’emplaçament a l’Estat membre sol·licitant presenti les observacions que consideri en el termini de dos mesos. En funció de la resposta o silenci de l’estat interessat, la Comissió pot optar per enviar-li un dictamen motivat on exposa les raons per les quals se considera que s’ha produït la infracció i requeriment a l’Estat per a que s’ajusti a les normes en un determinat termini de temps, en general dos mesos més. Si l’Estat fa cas omís a aquest dictamen, la Comissió pot traslladar el cas al Tribunal de Justícia Europeu. Si aquest determina que s’ha produït la infracció, es requereix a l’Estat a que adopti les mesures necessàries per ajustar-se a la legalitat.

L’art 228 del tractat de la UE faculta a la Comissió per actuar contra els Estats membres que no acatin les sentències del tribunal europeu.

L’obertura d’aquest expedient d’infracció per part de la UE demostra, una vegada més, que l’APB actua de forma negligent, contraria a Dret i a l’interès públic en un afany incomprensible de portar endavant el pitjor projecte possible per al port d’Eivissa. Les conseqüències que pugui tenir aquesta conducta poden ser extremadament gravoses per les arques públiques, és a dir, pels ciutadans. Aquesta circumstància sembla no importar en absolut a les autoritats “responsables”, que en aquest moments han adoptat la postura de defensar sense arguments un projecte car, desmesurat, il·legal i que posa en perill la declaració d’Eivissa com Patrimoni de la Humanitat.