El GEN denunciarà a la CE la innecessària ampliació de capacitat de l’aeroport d’Eivissa, que comporta l’afectació de zones de la xarxa Natura 2000 (01/06/2009)

El projecte ni tan sols contempla cap mesura compensatòria per la previsible desaparició de gairebé 30 Has d’hàbitats protegits

La necessària modificació del Pla Director de l’Aeroport d’Eivissa s’ha convertit, com ja ve sent habitual en els projectes d’infrastructures que afecten Eivissa, en un nou pou on abocar ingents quantitats de diners públics sense cap necessitat ni efecte pràctic tret d’aconseguir una nova i greu afectació al Parc Natural de ses Salines.

Tot i que el PDS ara en tramitació rebaixa la intensitat de l’agressió ambiental prevista inicialment per AENA, continua incloent propostes totalment inviables des de punt de vista ecològic i insostenibles socialment. Pretendre unes instal·lacions aeroportuàries amb capacitat per a 1.000.000 més de passatgers anuals, a un aeroport que actualment funciona molt per sota de la seva capacitat 9 mesos l’any, és absurd, i demostra la nul·la capacitat d’anàlisi de l’administració pública quan es tracta de gastar (malgastar) sous públics. Durant 9 mesos l’any, l’illa d’Eivissa no necessita un aeroport amb més capacitat, i durant els tres restants no pot suportar un aeroport amb més capacitat, malgrat la demanda existís, cosa que no és el cas ni previsiblement ho serà en l’horitzó programat al pla presentat.

La revisió del Pla Director preveu que el sistema aeroportuari s’apropiï de 110.000 m2 més (a afegir als 260.000 afectats actualment per la zona de reserva de l’aeroport) de zona inclosa al Parc Natural de ses Salines, que a més estan declarades Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) per la Unió Europea. Això suposa una ingerència absolutament intolerable dins d’un espai que gaudeix de la màxima protecció ambiental i una invasió que ha de ser immediatament anul·lada. En primer lloc, els espais naturals protegits són prou escassos i amenaçats a Eivissa que els pocs que hi ha no es poden reduir ni un palm.

Per altra banda, algunes de les actuacions previstes en la revisió del Pla Director són totalment insostenibles des d’un punt de vista social i ambiental, perquè perpetuen i intensifiquen un model de massificació turística, en comptes d’apostar per una millora qualitativa. Per exemple, l’asfaltat de 240.000 metres quadrats de terreny rústic per ampliar la plataforma d’estacionament d’aeronaus és totalment evitable i no representa una necessitat real, al menys amb aquestes dimensions tan desorbitades. De la mateixa manera, la construcció d’un edifici d’aparcaments per a allotjar 2.000 vehicles és per si mateix un altre atemptat que ni és necessari ni s’ha de consentir, igual que l’ampliació de la pròpia terminal. Fins i tot la previsible evolució de l’arribada de turistes en la propera dècada a Eivissa, clarament a la baixa o a l’estancament, desaconsellen unes ampliacions sobredimensionades i fora de lloc.

Per altra banda, l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) parla de la necessitat de mesures correctores i compensatòries de l’afectació dels espais naturals d’alt nivell de protecció. Malgrat això, a l’ISA, no s’estableix ni una sola proposta en aquest sentit. Aquest fet, no només contradiu el propi contingut del document, sinó que vulnera greument les directives europees de conservació d’hàbitats i espècies.

El projecte es troba tan sobredimensionat que fins i tot la sovint benvolent Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, al seu informe sobre el projecte, ha considerat que s’hauria de plantejar un escenari amb creixements menys importants, sobretot si es té en compte que des de l’any 2000 s’ha registrat una disminució del moviment de passatgers que, donada la conjuntura mundial actual, és previsible que continuï. Així, queda clar el projecte és una despesa molt important de fons públics que no està justificada. Per altra banda, ha estat la mateixa conselleria que ha advertit a AENA de la prohibició establerta al PRUG del Parc Natural de ses Salines de la ubicació, al seu interior, d’instal·lacions com les previstes i de la seva incompatibilitat amb el règim de protecció de l’espai

Sembla evident que no es poden justificar les raons imperioses d’interès públic necessàries per aconseguir l’autorització de les obres projectades. Únicament actuacions puntuals en matèria de seguretat, que res tenen a veure amb el desenvolupament previst, podrien ser justificades, però, com deim, en cap cas l’ampliació prevista.

L’informe emès per la Conselleria de Medi Ambient també considerà imprescindible que es valoressin altres alternatives. “tiene que plantear alternativas a las diversas actuaciones previstas donde no se afecte en superfície protegida del parque natural de ses Salines. Todas las alternativas previstas actualment tienen efectos sobre el parque natural” A més es considerà que aquests efectes son greus.
El mateix informe també considera possible contemplar l’alternativa “0”, (cap creixement). Com ve sent habitual, però, l’informe de medi ambient, o es favorable o és considerat simple paperassa burocràtica i ha estat completament ignorat per poder continuar amb el projecte previst amb la seva redacció inicial.

El nou Pla Director, apart d’estar plagat d’errades, equivocacions i inexactituds que delaten l’escàs rigor del document, continua contemplant greus impactes sobre el patrimoni rural de l’entorn. Malgrat els suposats acords arribats entre les institucions locals i AENA per minimitzar aquests impactes, el cert és que a la documentació oficial continuen apareixent torres de defensa interior, cases pageses, aljubs, sínies i jaciments arqueològics dins el perímetre afectat. Aquest grau d’afecció patrimonial és totalment inassumible i només per aquest motiu ja s’hauria d’arxivar aquesta revisió del Pla.

Criden l’atenció els absurds mecanismes per arribar a justificar algunes de les ampliacions previstes. Un exemple n’és el número d’aparcaments. L’augment de places previstes es justifica magnificant les necessitats reals, fins al punt que es parla de 1.022.340 vehicles anuals corresponents actualment als empleats de l’aeroport i el seu increment fins als 1.247.400 previstos. D’aquesta manera s’arriba a conclusions absolutament absurdes sobre les necessitats de nous aparcaments, en multiplicar els vehicles totals dels empleats de les instal·lacions per tots els dies de l’any. Es pot concloure que es tracta de que un mateix vehicle no pot repetir massa sovint el lloc d’estacionament? Una base de càlcul semblant es fa en quant al nombre de passatgers previst.

El document exposat al públic arriba a l’extrem de demanar l’ampliació de la carretera d’accés a l’aeroport, quan fa només un any que s’ha acabat de construir, sempre enmig de forta polèmica. No es comprèn de cap manera que AENA inclogui aquesta previsió, que ha de ser immediatament retirada.

En definitiva, el GEN considera que les úniques adaptacions que s’han de fer a l’aeroport d’Eivissa han de consistir en la millora dels sistemes de seguretat de les aeronaus i dels viatgers, però no ampliacions de cap tipus, donat que estam parlant d’una infraestructura que ja té unes més que considerables dimensions. No es pot justificar un macroaeroport com el proposat només per atendre puntes de demanda que es limiten a dos mesos en l’any.

El GEN espera del sentit comú de les institucions que reaccionin davant aquest nou innecessari i costós macroprojecte i dirigeixen aquesta inversió multimilionària cap a les autèntiques necessitats de l’illa d’Eivissa, que existeixen i estan completament desateses.