El GEN fa una convocatòria per a l´Assamblea General Ordinària de Socis i Sòcies del GEN (29/04/2009)

Demà, dijous 30 d’abril, tendrà lloc a l’aula 5 de l’Espai Cultural Can Ventosa, a les 19:45 h en primera convocatòria i a les 20:15 h en segona convocatòria, l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies del GEN-GOB Eivissa amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si pertoca, de l’acta de l’assemblea anterior
2. Balanç econòmic de l’any 2008
3. Previsions econòmiques per a l’any 2009
4. Memòria d’activitats realitzades durant l’any 2008
5. Projectes i activitats previstes per a l’any 2009
6. Renovació, si escau, de càrrecs directius
7. Precs i preguntes

L’any 2008 s’ha invertit en treballs, estudis i campanyes un total de 97.940 euros.

Pel que fa als treballs futurs, es preveu la continuació dels treballs al voltant de ses Feixes i l’inici d’estudis i al voltant de l’àrea de Cala d’Hort – Llentrisca – sa Talaia.

No es preveuen canvis importants a la Junta Directiva.