El PTI preten donar cobertura a les il·legalitats urbanistiques comeses a Platja d’en Bossa (17/08/2004)

Fa unes setmanes, el nostre grup denuncià l’intent del PTI de recuperar sòls urbanitzables a l’interior del Parc natural de ses Salines d’Eivissa, així com l’incompliment sistemàtic dels PORNs existents, tan a aquest parc natural com a la zona de cala d’Hort.

L’incompliment dels Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals és incompatible amb la legislació actualment vigent. Els PORNs són ferramentes tècniques que obliguen i vinculen qualsevol altre instrument de planejament que en cap cas els pot contradir, segons s’estableix a la Ley 4/89 de Espacios Naturales y de Flora y Fauna Silvestre, que és legislació bàsica de l’Estat.

El fet que al text del PTI elaborat pel Consell Insular aparegui com a sòl urbanitzable a recuperar el sector 2.2 de les NNSS de planejament municipal de Sant Josep de sa Talaia és absolutament inviable des del punt de vista legal per diverses qüestions:


Estam, per tant, davant d’una maniobra que, de manera mal dissimulada, pretén donar cobertura legal a la urbanització que s’ha portat a terme al darrer tram de platja d’en Bossa, sense passar pels tràmits legalment establerts. La Llei 8/2003 deixa molt clar que no poden recuperar la vigència aquells sectors amb superfície superior a 20 has i, evidentment, no permet la possibilitat de recuperar només una part d’aquells que excedeixin aquesta mida, com pretén el Consell en aquest cas. Això és un frau de llei.

Evidentment, del text final del PTI ha de desaparèixer qualsevol referència a la recuperació del sector 2.2 de les NNSS de Sant Josep, a l’empara del que disposa la Llei 8/2003, ja que l’esmentada llei no permet, de cap manera, la recuperació d’aquest sector, ni totalment ni parcialment.

Resulta evident que els intents d’afavorir determinades operacions urbanístiques, el PTI obvia el compliment de normativa d’aplicació, una mostra més que aquest document, lluny d’estar al servei de l’interès general i de la planificació territorial, ho està bàsicament als servei d’interessos immobiliaris concrets a la mida dels quals s’ha confeccionat.

CAMPS DE GOLF

Una mostra més de a qui pretén afavorir el PTI, la tenim en el fet que ni tan sols prohibeixi els Camps de golf a zones d’alt valor ambiental. La original Llei de camps de golf de la comunitat autònoma preveia la prohibició d’aquestes instal·lacions a zones incloses a l’inventari obert d’ICONA pels seus valors naturals. Aquesta mesura bàsica va desaparèixer quan una promotora presentà un projecte de golf a Cala d’Hort.

Mentre els instruments d’ordenació territorial a Eivissa es confeccionin a mida d’interessos especulatius, mai es podrà dotar al nostre territori de la deguda i necessària protecció. La protecció que correspon és la que les avaluacions ambientals serioses i independents puguin proposar després de l’anàlisi de la situació ambiental. La ordenació proposada al PTI incompleix, fins i tot, els criteris que s’extreuen de l’avaluació ambiental que l’acompanya.