Noves places turístiques a sòl rústic amb el PTI (09/08/2004)

El Pla territorial Insular presentat pel Consell Insular, preveu la possibilitat de construir noves places turístiques a sòl rústic.

Fins a dia d’avui els allotjaments turístics a sòl rústic es limitaven als agroturismes i als hotels rurals, però el PTI introdueix un canvi normatiu per possibilitar la construcció de nous allotjaments que, a més, no hauran d’aplicar els coeficients d’edificabilitat que es preveuen per a habitatges unifamiliars ja que se’ls pot eximir mitjançant la tan utilitzada fórmula de l’interès general.

Fins ara la oferta turística d’hotel rural i agroturisme captava un visitant majoritàriament respectuós amb l’entorn i que buscava alguna cosa més que sol i platja, fugint de la massificació. Les mesures previstes ara al PTI suposen treure el fre a la massificació i permetre que arribi fins qualsevol racó.

És de suposar que si el PTI preveu permetre la construcció d’hotels a sòl rústic, és perquè ja existeix algun projecte d’aquestes característiques que encara no coneixem però que sortirà aviat a la llum i que no serà el darrer. A més a més també és de preveure que aquestes noves edificacions turístiques tindran com a objectiu situar-se al mig dels nostres paratgesª naturals encara conservats, adulterant el concepte de turisme rural i perjudicant greument la oferta fins ara establerta per aquest tipus de turisme.

En definitiva, convertir el sòl rústic en urbanitzable a efectes turístics no és més que un altre dels molts despropòsits d’aquest pla territorial que ha elaborat el Consell Insular.

EL PTI NO DESCLASSIFICA SÒL URBANITZABLE

Respecte de les declaracions fetes recentment als mitjans de comunicació, en les quals les empreses Matutes afirmaven que el PTI ha desclassificat grans extensions de la seva propietat, convertint-les a sòl rústic, el GEN vol manifestar que això és absolutament fals. El PTI no ha desclassificat els terrenys a que s’han referit les empreses Matutes i, en canvi, sí que ha rebaixat la seva protecció de forma considerable passant grans extensions de inedificables a edificables amb parcel·les mínimes.

Els sols urbanitzables desclassificats a que es referia aquest grup empresarial varen ser-ho per la Llei de Directius d’Ordenació Territorial de 1999 i formen part dels sòls que no pot recuperar la seva anterior classificació d’urbanitzable mitjançant el PTI.

La incomprensible reclassificació a urbanitzables de grans extensions de sòl a la costa en els quals té interessos directes la família Matutes, utilitzat un recent canvi normatiu del govern balear que ho permet (en cap cas obliga), s’ha intentat explicar amb mentides i falsedats manifestes, la qual cosa deixa clar que no existeix cap explicació honorable a aquests fets.

El PTI, lluny de ser una ferramenta per ordenar racionalment el nostre territori, s’ha revelat un document fet per promotors immobiliaris amb l’únic objectiu d’afavorir els seus interessos.