El GEN, mitjançant escrit presentat pel lletrat que representa al grup a la causa penal que s´instrueix pel cas Cretu, Eduard Clavell, ha remés un escrit al jutge instructor per solicitar que s´ordeni, a l´imputat Michael Cretu, el dipòsit d´una fiança d´un milió i mig d´euros deprés de que aquest hagi fet pública, mitjançant el seu lletrat, la seva intenció d´abandonar l´illa. (05/02/2009)

AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 1 D’EIVISSAsegons consta al procediment núm. 598/2003, davant aquest jutjat comparesc i DIC:

Que ha sortit publicat a la premsa local, concretament el passat diumenge 25 de gener, al diari Ultima Hora, la intenció d’un dels imputats, Michael Cretu, de –cito textualment- “abandonar la isla”. Amb aquesta finalitat, i segons declaracions del seu propi advocat, “el Sr. Cretu está vendiendo sus propiedades (una decena) en Eivissa”.

Que l’article 589 de la Ll.E.Cr. estableix que el jutge ha d’ordenar als imputats prestar fiançar per assegurar les responsabilitats que puguin declarar-se procedents al seu moment. I que aquesta fiança no podrà ser inferior a una tercera part més de tot l’import probable de les responsabilitats.

Que els articles 109 a 112 i el 339 del Codi Penal obliguen l’autor d’un delicte a reparar el mal causat i a restituir les coses al seu estat anterior.

Que el cost per enderrocar les construccions objecte de les presents diligències és de 990.105,40 €.-, segons valoració de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, publicada al BOIB nº 153, de 30 d’octubre de 2008.

Que així mateix, el cost per restaurar o minimitzar l’equilibri ecològic pertorbat podria pujar a una tercera part de l’anterior xifra.

Que la multa prevista pels delictes relatius a l’ordenació del territori o el medi ambient van dels vuit als vint-i-quatre mesos, i la quantia per cada dia multa, dels 1’20 als 300 euros, en funció de la capacitat econòmica de l’imputat; i que, així mateix, el Sr. Cretu, segons afirma el seu representant en el mateix article citat a l’inici, «era el primer contribuyente de nuestra hacienda pública. En su momento contribuía el equivalente a 230 millones de pesetas anuales (1,3 millones de euros)».


Per tot això, i donant-se els dos requisits exigits per la jurisprudència per adoptar mesures cautelars, com són, l’aparença de bon dret o “fumus boni iuris”, i el risc d’impunitat o “periculum in mora”,


AL JUTJAT DEMAN, tingui per presentat aquest escrit, i, en mèrits del seu contingut, ordeni a l’imputat Michael Cretu la prestació d’una fiança d’un milió i mig d’euros (1.500.000 €.-) per respondre de les responsabilitats que puguin declarar-se procedents en el seu moment.


Eivissa, a 29 de gener de 2009.