EL GEN DEMANA LA MODIFICACIÓ DE L’AUTOVIA A L’AEROPORT I EL REOMPLIMENT DELS TRAMS SOTERRATS PER SER LA MILLOR SOLUCIÓ A MIG I LLARG TERMINI (13/11/2008)

CONSIDERA QUE ELS DRENATGES PROJECTATS NO SOLUCIONARAN EL PROBLEMA D’INUNDACIÓ EN CAS DE PLUGES FORTES , SÓN NOMÉS UNA ALTERNATIVA PER SORTIR DEL PAS, PER FER VEURE QUE ES FA ALGUNA COSA

El Grup d’Estudis de la Naturalesa una vegada estudiat el projecte actualment en tramitació per al drenatge d’aigües de l’autovia de l’aeroport, i havent comprovat les grans afectacions ambientals que presenta, el perill que algunes de les seues infrastructures suposen per l’entorn del Parc Natural de ses Salines i l’impacte que, en tot cas, ocasionarien aquestes obres de drenatge, que no descarten fins i tot una enorme bassa de laminació d’aigües al costat d’aquesta zona protegida, s’ha adreçat a la Direcció General d’Obres públiques amb la finalitat de sol.licitar que es reconsideri el projecte

A les qüestions esmentades, s’ha d’afegir l’elevat cost que tendrà aquest projecte i que, segons s’ha avançat pels responsables de la conselleria als mitjans de comunicació, podria oscilar entre els tres i els cinc milions d’euros. Aquesta és, però, en opinió de la nostra organització, un càlcul molt moderat i conservador, que fàcilment s’incrementarà, donada la magnitut de les actuacions que serà necessari portar a terme. A més a més, cal tenir present que la realització d’aquest projecte suposarà l’afectació d’infrastructures existents que també s’hauran de refer, a part de noves expropiacions, amb el conseguent cost afegit.

El GEN-GOB considera que l’excavació de trinxeres en l’autovia de l’aeroport i els túnels que s’hi han fet compliquen enormement la necessària evaquació de les aigües d’escorrentia, la qual cosa obliga a adoptar ara solucions extremadament complexes, cares i no sempre respectuoses amb el medi ambient. És precisament el fet d’haver realitzat l’autovia en trinxera el que ha dificultat una actuació de drenatge que, si les obres s’haguessin fet en superfície, haurien estat infinitament més senzilles. La solució proposada actualment, no és una vertadera solució al problema creat, és només un pegat per fer veure que hi ha actuacions al respecte i que, tot i semblar barat en comparació, el cert és que no aporta cap solució real, sinó que crea nous problemes difícilment solventables.

De fet, la direcció general de Recursos Hídrics de la conselleria de Medi Ambient del Govern balear va emetre l’any 2004 informe desfavorable a la construcció de l’autovia de l’aeroport precisament per no tenir garantit un correcte drenatge de les aigües d’escorrentia. A més, aquestes obres han provocat i provoquen l’afectació dels aqüífers en haver-se realitzat les excavacions per sota del nivell freàtic. Aquesta negativa afectació també sembla tenir difícil sol.lució.

S’ha comprovat, per altra banda, que l’excavació de les trinxeres no obeí a cap necessitat tècnica per a la millor execució del projecte, donat que l’impacte visual dels túnels i trinxeres és molt més gran que si la carretera s’hagués fet en superfície. Tampoc s’han reduït les remors que provoca el trànsit, perque el Consell Insular ha anunciat que haurà de col.locar pannells en els laterals d’alguns trams per a atenuar la contaminació sonora. No es veu, per tant, cap justificació a la creació d’aquestes trinxeres i túnels.

Per tot això, davant els greus i nombrosos inconvenients que provoquen les actuals trinxeres i túnels, i davant els elevadíssims costs que representaran les obres necessàries per a evitar les seues inundacions, que, a més, en cap cas resultaran completament efectives, el GEN-GOB ha demanat, de manera formal, el reompliment dels trams soterrats d’aquesta autovia i la col.locació de la calçada en superfície, aprofitant el material que s’hi va treure en el seu moment, i que encara roman acumulat en els terrenys dels voltants.

D’aquesta manera, s’estalviarien complicats i ineficaços projectes de drenatge, s’eliminaria per sempre el perill d’inundació i, per suposat, desapareixeria l’amenaça d’accident greu que sempre hi ha a l’interior d’un túnel. A més a més, la circulació en superfície permetria també estalviar la gran quantitat d’energia elèctrica que actualment consumeixen el túnels, entre d’altres qüestions.

El GEN-GOB recorda que en sentència judicial ha quedat acreditat que les terres que s’extregueren dels túnels havien de servir per fer un camp de golf, que s’inicià, de manera clandestina, a les immediacions, i no és descartable que el veritable i únic motiu pel qual es projectàren aquestes trinxeres fos el d’obtenir terra per a aquest projecte.

De mantenir-se la configuració actual de l’autovia, representarà una permanent font de despesa pública, de treball innecessari i de dedicació absorbent per al manteniment d’unes estructures que no tenen cap sentit, que són un perill i una amenaça i que, probablement, foren ideades i executades amb exclussives finalitats especulatives, allunyades de l’interès general. És obligació de les Administracions públiques revertir aquesta situació anormal i adoptar les mesures necessàries per garantir que les infrastructures públiques siguin com realment han de ser.