Imputat Matias Arrom per les destrucciones arqueològiques al Segon Cinturó de Ronda. La imputació afecta també a l’encarregat de l’obra de MAB
(25/10/2008)

EL JUTGE CONSIDERA SORPRENENT LA MANCA D’ACTUACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ. SOLICITA LA IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA O PERSONES RESPONSABLES EN MATÈRIA DE PATRIMONI AL CONSELL EN EL MOMENT DE PRODUIR-SE ELS FETS

Per part del Magistrat del Jutjat d’Instrucció núm. 3 d’Eivissa, s’ha emès auto, de data 22 d’octubre, segons el qual, a rel de la denuncia presentada pel GEN al desembre de 2005, s’imputa a Matias Arrom Bibiloni i al cap d’obra de l’UTE MAB-Rubao per presumptes delictes contra el Patrimoni Històric durant les obres portades a terme al segón cinturó de ronda d’Eivissa.

El GEN-GOB Eivissa presentà davant del jutjat de guàrdia una denuncia penal per la destrucció sistemàtica d’importants elements patrimonials a les obres del segon cinturó de ronda, sense que aquest bens poguessin ser degudament estudiats i documentats i, en cas necessari, protegits.

Concretament es va denunciar la destrucció de part del BIC del camí de Puig d’en Valls, una cisterna púnicoromana i estructures annexes, una necròpolis rural romana i altres estructures, un tram de vint metres d’un aqüeducte romà, un edifici d’època púnica, una sitja i un jaciment arqueològic a can Cifre. Els arqueòlegs contractats per fer el seguiment arqueològic, que informaren a l’administració dels fets, varen ser acomiadats per l’empresa.

A conseqüència d’aquesta denuncia el jutge instructor va sol.licitar una pericial independent sobre els danys al patrimoni històric que havessin pogut suposar aquestes actuacions i ha estat a rel del resultat d’aquesta pericial, -realitzada per la cap de secció d’arqueologia del Instituto del Patrimonio Historico Español del Ministerio de Cultura-, que considera que existeixen indicis suficients de delicte contra el Patrimoni Històric, tipificats als art 323 i 324 del CP i motius per imputar als que es poden considerar autors materials de les destrosses: Matias Arrom (propietari de l’empresa constructora) i Sancho Álvares, cap de l’obra.

Per altra banda, la denuncia del GEN s’interposà, entre d’altres, també contra l’ex-conseller de Patrimoni Joan Marí Tur, en considerar que la seva no actuació havia estat determinant en les destruccions patrimonials. Sobre aquesta qüestió, a l’auto, el magistrat també recull que els delictes es poden donar per omissió, quan la no evitació dels mateixos, en infringir un especial deure jurídic de l’autor, equivalgui a la seva comissió. En aquest cas, l’art 11 del CP equipara l’omissió a l’acció quan existeixi una específica obligació d’actuar o quan l’omissió d’acció crei la situació del risc pels bens jurídicament protegits. Per aquest motiu, el jutge considera que la Conselleria de Patrimoni sí tenia l’obligació legal d’actuar en evitació de la destrucció “llamando especialmente la atención que, al parecer, no se haya incoado ni un solo expediente de infracción de la Ley de Patrimonio a la empresa adjudicataria de las obras pese a la palmaria evidencia de algunas infracciones.”

D’aquesta manera, i per determinar a qui corresponia el deure d’actuació legalment atribuit, el jutge ordena remetre ofici al secretari de la CIOTUPHA a l’objecte que certifiqui si es va incoar o no algun expedient sancionador en matèria de patrimoni durant l’execució de les obres de desdoblament del segon cinturó de ronda d’Eivissa i, en cas negatiu, quina persona o persones tenien les facultats legals atribuides per procedir a dita incoació, tot això abans de resoldre adequadament sobre la procedència de la imputació sol.licitada . Aquest aclariment se sol.licita per allò disposat a l’art 110.1 de la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears que estableix que l’organ per incoar els expedients sancionadors és el President del Consell insular o el conseller delegat “lo que no deja clara la responsabilidad al efecto” El GEN considera que una vegada que s’estableixi, mitjançant la certificació solicitada, qui tenia la responsabilitat legal d’actuar dins de l’administració, la següent passa serà la imputació bé de Pere Palau, bé de Joan Marí Tur, president del Consell i conseller de patrimoni respectivament en el moment de produïr-se els fets.