El PTI recupera centenars de milers de m2 d’urbanitzables a la costa que havien estat desclassificats per les DOT de 1999 (26/07/2004)

Entre els sòls de “desenvolupament urbà” es troba un sector a l’interior del Parc Natural de Ses Salines

Deixa la porta oberta a la qualificació com a urbanitzables a una superfície indeterminada de sòl actualment rústic als planejaments vigents

Les Directrius d’Ordenació Territorial elaborades per l’anterior executiu de Jaime Matas, l’any 1999, disposaven que, degut a la massificació que patia la costa balear, s’havien de desclassificar tot un seguit de sòls aptes per a la urbanització que es trobaven en primera línia de mar. Aquesta disposició, que suposava un primer i tímid avanç per aturar la massificació costanera, va ser modificat el desembre passat per la Llei 8/2003, de Mesures Urgents en Matèria d’Ordenació Territorial i Urbanisme de les Illes Balears. Amb aquesta modificació es donava llum verda als PTIs per tornar la condició d’urbanitzables a sòls situats a la costa, opció que, malauradament i com era d’esperar, el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, seguint amb la línia habitual d’afavorir al màxim els interessos especulatius, no vol desaprofitar.

En concret, al Municipi de Sant Josep, es preveu declarar un total de sis sectors de les normes subsidiàries de planejament com a àrees de desenvolupament urbà a la seva costa, una dels quals, es troba a sa Revista, a l’interior del Parc Natural de ses Salines. Un altre sector, el 14 de PGOU de Sant Antoni de Portmany, recupera també la seva vigència. A més a més, l’esborrany del PTI que està actualment en elaboració, deixa la porta oberta a nous sòls urbanitzables a la costa i a l’interior.

Els altres indrets que quedaran afectats directament a la costa de Sant Josep son:

Sector 1.23 - (Platja d’en Bossa), sector 4.17 (es Rasos), sector 4.18 (Cala Tarida), sectors 5.5 i 5.7 (Port des Torrent).

Tot i que l’art. 1 de la Llei 8/2003 en que s’empara el Consell per designar aquests sectors com a àrees de desenvolupament urbà, estableix que els terrenys que s’acullin a aquesta “recuperació” del seu caràcter urbà hauran de tenir superfícies inferiors a 20 has., alguns dels sectors recollits ara al PTI tenen més del doble d’aquesta superfície. D’aquesta manera, legalment, el PTI només els podria “recuperar” després d’una modificació puntual del planejament que reduís el seu àmbit i no a priori.

Del text en elaboració es pot deduir que la involució en matèria d’Ordenació Territorial és total a la nostra illa, i que el que s’ha aconseguit amb dècades de mobilitzacions ciutadanes i pressió social ho pretén desfer el Consell Insular amb un instrument d’ordenació desfasat, desenvolupista i absolutament insostenible des del punt de vista ambiental.

El fet que el PTI consideri àrea de desenvolupament urbà un sòl inclòs a l’àmbit del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals, instrument que en tots els casos vincula i obliga a qualsevol normativa que s’aprovi, quant ni tan sols existeix Pla Rector d’Ús i Gestió de l’Espai ni la normativa municipal s’ha adaptat a la figura de protecció, vulnera allò que disposa la Llei estatal 4/89 de Protección de los Espacios Naturales i de la Flora y Fauna Silvestres, a la que estan sotmeses les normatives autonòmiques. El PORN de ses Salines qualifica com a rústic la totalitat del sòl inclòs a l’àmbit del Parc Natural i estableix que ha de ser el PRUG l’instrument que delimiti les superfícies que disposin dels serveis necessaris per ser considerades urbanes. Així i tot, sigui quina sigui la qualificació del sòl (fins i tot dins de l’urbà), el PORN impedeix que aquest sigui utilitzat per a usos residencials turístics, de segona residència, o qualsevol altres incompatibles amb el règim de protecció de l’espai.

El GEN demanarà la suspensió de l’aplicació del PTI fins la seva aprovació definitiva

A l’esborrany de PTI en elaboració s’han detectat un cúmul d’incompliments de la legislació, tan autonòmica com estatal, que seria una temeritat permetre la seva aplicació comptant només amb l’aprovació inicial si es mantenen, com sembla provable, els mateixos termes. Si el que es busca, com es diu des de la institució responsable, és una seguretat jurídica per als ciutadans, no es pot disposar l’aplicació d’una norma que, estant només inicialment aprovada, haurà de modificar-se substancialment cara a la seva aprovació definitiva per adaptar-se a la legalitat. Resulta obvi que el PTI en elaboració no reuneix els mínims requisits imprescindibles com perquè, a la seva empara, es realitzin actes administratius de cap tipus amb una mínima seguretat jurídica.

La suspensió d’aplicació fins a l’aprovació definitiva està contemplada a la Llei d’Ordenació Territorial 14/2000, precisament per evitar aquests supòsits d’inseguretat jurídica i també la realització d’actes que comprometin l’assoliment dels objectius que pugui fixar el PTI.