L’EXONERACIÓ DE JUAN MARÍ TUR EN EL CAS PTI POT BASAR-SE EN UNA PRESUMPTE FALSETAT DOCUMENTAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP (30/05/2008)

S’HA IGNORAT LA DESCLASSIFICACIÓ AUTOMÀTICA DEL PLA PARCIAL A L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LEN

EL GEN ESPERA QUE S’ACLAREIXIN AQUESTES QUESTIONS I QUE LA FISCALIA RECURREIXI LA DECISSIÓ DE NO IMPUTAR A MARI TUR

EL TRACTE DIFERENCIAT DEL P.P 4.14 RESPECTE D’ALTRES EN LES MATEIXES CIRCUMSTÀNCIES RESULTA ESCANDALOSAMENT EVIDENT

EL GEN NO DESCARTA QUE S’HAGI POGUT EXTRAVIAR DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL DE LA DENUNCIA

Segons l’auto emès pel magistrat titular del jutjat núm. 3 d’Eivissa, es considera com un dels motius pels quals el sector 4.14 –sa Plana de Mar-, vinculat a la família Marí Tur, mantenia la seva classificació com urbanitzable, era que segons certificació emesa pels tècnics municipals de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, aquest sector tenia la urbanització consolidada en més d’un 50 %. Aquest punt és totalment fals. En el moment d’entrada en vigor del PTI aquest P.P era sòl cobert de massa forestal sense ni un sol element urbà. Les obres s’iniciaren fa aproximadament un any, dos anys després de l’entrada en vigor del PTI. Comprovar aquest extrem és simple: la planimetria del propi PTI, on apareix aquest àmbit sense cap tipus d’infrastructura.

El jutge instructor sembla haver demanat aquest informe per iniciativa pròpia i en aquests moments s’ignora si va fer constar que l’informe s’havia de referir o no a la data d’aprovació del PTI, data en la qual, com deim, no s’havia iniciat NI UNA SOLA obra d’urbanització a la zona. El magistrat mostra sorpresa perquè ni la fiscalia ni la defensa hagin demanat aquest informe, però és que aquest només podia certificar que en el moment de l’entrada en vigor del PTI el P.P 4.14 es trobava en estat completament rústic.

Per altra banda, l’auto entra a analitzar, a partir d’una pericial encarregada per la pròpia fiscalia, si l’àmbit del PP 4.14 va ser o no desclassificat per les DOT quan, a la denuncia presentada pel GEN s’especificà que aquest àmbit havia quedat classificat com a sòl rústic a l’entrada en vigor de la LEN, al 1991, i no podia recuperar la seva vigència per mor de l’entrada en vigor de les DOT, que impedien una nova tramitació del P.P.

El fet que l’auto faci referència a si és o no lícit que Marí Tur votàs un PTI en el qual apareixia com urbanitzable un sector al que estava vinculat i no al fet indiscutible de que aquest sector apareixia al PTI de forma completament il·legal, fa pensar al GEN que existeix la possibilitat que part de la documentació que es va adjuntar a la denuncia presentada, i que demostrava la indiscutible condició de rústics d’aquests terrenys i la impossibilitat de la seva requalificació, pugui haver-se extraviat.

El fet que altres tres plans parcials al mateix municipi que es trobaren en les mateixes circumstàncies tinguessin un tracte clarament diferent, i sí fossin considerats desclassificats, deixa en una clara evidència el tracte diferenciat que obtingué el Pla Parcial vinculat a la família Marí Tur.

El GEN espera que s’aclareixin aquestes qüestions el més aviat possible i es reconsideri la imputació de Antoni i Juan Marí Tur, donat que la seva momentània exoneració en aquest cas ha estat deguda a que no s’han valorat els fets principals i, segons sembla, també a un informe que, segons els termes en que s’hagi demanat, pot haver incorregut en falsedat documental. En aquest cas el GEN també espera que es depurin les responsabilitats que puguin correspondre als tècnics responsables.

El GEN valora enormement el gran treball que s’ha realitzat en aquest cas per part del jutjat d’instrucció i que es desprèn de la lectura de l’auto emès, on queda en evidència que la imputació del Sr. Sala i de la Sra. Matutes s’ha acordat després d’una intensa i rigorosa feina. El fet que un informe (intencionadament o no) erroni s’hagi emès per part de l’Ajuntament i que no s’hagi valorat que va ser la Llei d’Espais Naturals i no la de Directrius d’Ordenació Territorial la que va deixar sense efecte el Pla Parcial 4.14 de forma indiscutible, fan que el GEN-GOB consideri molt probable que es reconsideri la imputació dels Srs. Joan i Antoni Marí Tur.