EL GEN DEMANA EXPLICACIONS SOBRE LA DESTINACIÓ DE L’1% CULTURAL DELS PROJECTES DE LES AUTOVIES
(13/06/2008)

ELS PROJECTES VIARIS CONTEMPLEN PARTIDES ECONÒMIQUES PER PATRIMONI QUE NO S’HAN MATERIALITZAT EN RES

CORRESPON AL CONSELL INSULAR O A LA JUNTA INTERINSULAR DE PATRIMONI ESCOLLIR ELS PROJECTES AMB CÀRREC A AQUEST 1% PERÒ NO CONSTA L’EXISTÈNCIA DE CAP ACORD AL RESPECTE


El GEN-GOB ha adreçat escrits a la Conselleria d’obres públiques del Govern Balear i al Consell Insular d’Eivissa per tal d’aclarir què ha passat amb l’1% del pressupost dels projectes que s’ha de destinar a patrimoni en compliment de les lleis estatal i autonòmica de patrimoni històric.

Segons l’art 68.1 La Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, en el pressupost de cada obra pública, finançada total o parcialment per l’Estat, s’inclourà una partida equivalent, al menys, a l’1% dels fons que siguin d’aportació estatal, que aniran destinats a finançar feines de conservació o enriquiment del patrimoni històric o de foment a la creativitat artística, amb preferència a la pròpia obra o al seu entorn immediat.
Segons la normativa d’aplicació, el ministeri de Foment i el de Cultura conjuntament han de decidir l’opció que s’escull per destinar aquests fons a proposta de l’organisme públic responsable de l’obra. En aquest cas la Conselleria d’Obres Públiques hauria d’haver presentat els projectes proposats per la Conselleria de Patrimoni o per la Junta Interinsular de Patrimoni, però no hi ha constància de que s’hagi realitzat tràmit algun al respecte.

Concretament, agafant com a referència el conveni de carreteres de 2004, l’import resultant d’aplicar l’1% cultural amb càrrec a fons estatals seria d’aproximadament 130.000 euros, incloent el projecte de segona ronda d’Eivissa, el del nou accés a l’aeroport i l’autovia de Sant Antoni.

Per altra banda, i pel que fa a la normativa vigent a les Illes Balears en matèria de patrimoni històric, la Llei 12/1998 estableix que, a les obres públiques de la comunitat autònoma amb un import superior als 300.000 euros, es destinarà, com a mínim, l’1% dels fons aportats per la comunitat autònoma als mateixos objectius contemplats a la Ley de Patrimonio Histórico.
Cas que l’obra pública s’executi o s’exploti en virtut de concessió administrativa, el pressupost que s’ha de considerar, segons l’art 80.3 d’aquesta llei, s’aplicarà al pressupost total de l’obra; les administracions públiques podran realitzar les inversions de l’1% cultural, segons el punt 5 d’aquest article 80, mitjançant la seva transferència al consell insular corresponent, o bé directament, sota la coordinació de la Junta Interinsular del Patrimoni Històric per a l’aplicació dels programes d’inversions i ajudes redactats pels consells insulars respectius, o pels que pugui elaborar el Govern de les Illes Balears respecte del seu patrimoni històric, sempre amb el vist i plau de la Junta Interinsular de Patrimoni, tot això sense perjudici de les autoritzacions que siguin preceptives; és a dir, els diners no poden desaparèixer, ni les adjudicatàries justificar que s’han gastat en “escultures”, en aquest cas ens podríem trobar davant d’un greu cas de frau i de malversació de fons públics. Tan el procediment establert a la llei com els organismes responsables d’aquest procediment són clars a la normativa. Així i tot no s’ha tingut constància de que, tal i com és preceptiu, existeixi cap acord de la Conselleria de Patrimoni ni de la Junta Interinsular de Patrimoni sobre els projectes als que s’ha de destinar aquest 1%
Per tal d’aclarir on han anat a parar aquests fons, tan els estatals com els autonòmics, el GEN-GOB s’ha adreçat a les administracions responsables, al Govern i al Consell, sol·licitant informació i les còpies de les actes de les reunions en que s’hagin tractat aquests assumptes.

Tot i que es desconeix encara quin serà l’import final dels projectes viaris abans referenciats, sembla que únicament pel que fa a les obres, sense comptar el cost de la concessió administrativa, aquests poden superar àmpliament els 200.000.000 d’euros, dels quals al menys 2.000.000 s’han de destinar al patrimoni, sempre segons els projectes que elabori el Consell Insular d’Eivissa o la Junta Interinsular de Patrimoni. Aquesta quantitat pot ser de fins a 6.000.000 d’euros comptabilitzant el cost de les concessions, segons la Llei de Patrimoni autonòmica.

Els corresponents escrits a Consell i Govern varen ser remesos fa gairebé un mes i, de moment, no s’ha rebut resposta de cap dels organismes implicats.