El GEN EXIGEIX AUTORITAT PORTUARIA QUE DEIXI D’ENGANYAR I D’INSULTAR LA INTEL·LIGÈNCIA DELS EIVISSENCS (18/08/2008)

FALSEJAR LA REALITAT I UTILITZAR ENGANYS COM ARGUMENTS DEMOSTRA LA NUL.LA JUSTIFICACIÓ REAL PER PORTAR A TERME LA DESTROSSA PREVISTA AL PORT D’EIVISSA

LA SUPERFÍCIE DE MIRALL D’AIGUA QUE AFECTA A EIVISSA ÉS DE 8,5 Has, I DE 1 Ha A MENORCA. EL PRESSUPOST TOTAL PER A LES OBRES D’EIVISSA ÉS EL DOBLE QUE PER LES DE MENORCA

Els documents de l’APB reconeixen que l’actuació del Port d’Eivissa és la més gran de Balears

La major part de l’obra prevista al port de Maó es porta a terme fora de l’actual mirall d’aigües, que només es veu reduït en uns 10.000 m2, en front dels 85.000 m2 de mirall d’aigües que es preveuen ocupar al port d’Eivissa. La resta d’actuacions al port de Menorca es fan en terrenys ja urbanitzats situats als voltants del port.

Fer-se una idea de quin és el port que patirà una actuació més aberrant és senzill. N’hi ha prou de comparar els pressuposts d’execució que es manegen per l’un i l’altre: 100 milions d’euros pel port d’Eivissa en front dels 50 milions del port de Maó.

L’avaluació ambiental del Port de Maó diu que s’opta per una solució de baix impacte ambiental perquè la major part de les obres no necessitaran ni dragats ni abocaments ni reompliments de cap tipus. A Eivissa es preveuen dragar 660.000 m3 de fangs que es volen abocar al NE de Formentera, i es preveu l’extracció de 800.000 m3 de material de les pedreres de l’illa, pedreres que, per cert, l’Alcaldessa d’Eivissa, Lurdes Costa, assegurà que no s’emprarien.

L’avaluació ambiental del Port de Maó també inclou l’informe de la Direcció General de Conservació de la Natura que diu textualment:

“Indica que las obras se circunscriben al ámbito concreto del puerto y en un entorno antropizado. Sugiere que, si bien el proyecto no es de gran envergadura, se hace recomendable establecer un calendario de obras que respete los períodos de cría y reproducción de las poblaciones de aves presentes en el emplazamiento LIC/ZEPA "De S´Albufera a Sa Mola". Considera que no es necesario someter el proyecto a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.”

Als propis documents de l’autoritat portuària, sobre les previsions d’actuacions 2006-2010, podem trobar que s’afirma, textualment:

“El puerto de Eivissa es el que presenta la mayor actuación de cuantas prevé realizar la APB en los próximos ejercicios. Englobadas en las obras de ampliación del puerto encontramos varios proyectos de los que destacan, en primer lugar, una inversión de cerca de 49 millones para la construcción de la Explanada y Muelles Comerciales al abrigo del Dique de Botafoc; la edificación de la nueva Estación. Marítima con una partida inicial de 9 millones de euros y la instalación de pasarelas fijas y móviles con una inversión global de 19 millones de euros. Al margen de esta actuación, existen sendas partidas de 900.000 euros para la mejora de pavimentos en el muelles de Combustible y viales, así como el afirmado de la terminación de los actuales Muelles Comerciales.

Mientras que estas actuaciones se encuentran a la espera de iniciarse, en Mahón, el esfuerzo mayor que ha hecho la APB en los últimos años está a punto de concluir. Se trata de la ampliación y mejora de los Muelles del Cos Nou, que ha contado con un presupuesto entorno a los 21 millones de euros y que en breve estará operativo para mejorar las labores de carga y descarga de mercancías.”

La campanya mediàtica impulsada des d’Autoritat Portuària, en connivència amb les institucions locals per justificar el macroprojecte del port d’Eivissa, està completament fora de lloc, una vegada que les pròpies institucions eivissenques, abans de deixar-se abduir i enlluernar per obres públiques de pressupostos milionaris amb desconeguts beneficiaris, eren conscients de la necessitat de preservar l’entorn de la badia d’Eivissa i d’evitar la continua reducció del mirall d’aigües del Port .

Així, a la avaluació ambiental del PGOU de la ciutat d’Eivissa es recollia textualment:

“Els principals problemes detectats en l’anàlisi resultant de l’elaboració de la informació urbanística i del plantejament de les propostes de l’Avanç són:

La relació Ciutat-Port, amb una contínua reducció de la superfície del mirall d´aigua, forta ocupació concessional de la vorera litoral i l’augment del trànsit de passatgers i mercaderies en el tradicional Moll de la Consigna. Es vol aprofitar la caducitat de la concessió del port esportiu de Nova Eivissa per a establir la reubicació d´activitats entorn a la badia.
…..

“Les actuals tendències de creixement de l´estructura urbanística municipal s´estan produint en totes les direccions, inclosa l´ocupació de la badia. La Revisió del Pla General proposa un model d´estructura territorial que controli, limiti i potenciï les actuals tendències de creixement, mitjançant les següents determinacions:

· Prohibir futures ocupacions del mirall d´aigua.
· Reduir i/o eliminar ocupacions existents (Moll de càrrega, Eivissa nova, etc.)
· Limitar el creixement urbanístic cap a l´est i oest ( pols turístics)
· Limitar el creixement residencial cap al nord-oest
· Potenciar el creixement dels equipaments públic cap al nord.”

On abans hi havia un problema, ara aquest ja es pensa fer créixer i, a més, s’insulta la intel·ligència de la gent amb la invenció d’una falsedat rera una altra per “vendre” les bondats d’una actuació que fins fa ben poc la majoria de la classe política eivissenca reconeixia completament desproporcionada. Que es recurreixi a la mentida i la tergiversació de la realitat d’una manera tan descarada únicament indica la manca d’arguments vàlids per defensar el projecte aberrant contra el port d’Eivissa que impulsa Autoritat Portuària de Balears.

Quina mena de beneficis o contrapartides hi ha per deixar el sentit comú de banda d’una manera tan clamorosa?, amb aquest panorama, quant temps trigarà el Consell Insular en renunciar a les seves, per altra banda, ridícules aspiracions en qüestió de reducció de les plataformes? Per altra banda convé recordar que Tarrés ha reconegut que l’actual projecte del port d’Eivissa és comparable amb les autovies que impulsà el PP, efectivament, té raó, i la irresponsabilitat política en la que s’està actuant malgrat la irreversibilitat de l’impacte que es provocarà és exactament la mateixa.