Puntualitzacions del GEN davant les declaracions fetes pel conseller de mobilitat del Consell Insular sobre els abocaments a la zona de Sant Jordi (03/08/2008)

Davant les declaracions fetes pel conseller de mobilitat del Consell Insular sobre els abocaments a la zona de Sant Jordi, el GEN vol puntualitzar el següent:

Referent a l’origen dels darrers abocaments realitzats a la zona de Sant Jordi, aquests tenen dos orígens.

-En primer lloc les obres del tram final de l’autovia a l’aeroport. Aquestes obres han aportat les darreres restes de voravies que han aparegut a la zona, amb les corresponents restes de tuberia de cablejat, formigó, ratjola, etc. També les darreres restes d’asfalt sobrant.

-En segon lloc, restes corresponents a obres privades, amb gran quantitat de restes vegetals i sobrants i restes d’obres dipositades, que inclouen un gran nombre de soques de palmera i restes de poda. Aquestes restes han estat estratègicament utilitzades en alguns casos per reomplir zones d’on s’ha extret terra (que s’ha dipositat en altres zones de la finca), amb l’evident intenció de procedir a enterrar-les més endavant.

Respecte de la possibilitat que aquest abocaments s’hagin realitzat per part d’altres “desaprensius aprofitats” a part de la constructora de l’autovia, aquesta no existeix perquè el tancament de la zona i concretament l’accés al lloc dels darrers abocaments, s’havia produït amb anterioritat a que aquests tinguessin lloc. Aquest argument, per tant, no se sosté i ben probablement és un hàbil invent dels responsables per eximir-se de responsabilitat.

Respecte dels residus perillosos a la zona, com ara les restes d’amiant, aquest també provenen de la construcció de l’autovia, concretament de les demolicions realitzades a la zona de Sant Jordi. L’existència d’aquestes restes ha estat ignorada per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear que, mai millor dit, s’ha limitat a mirar cap a l’altra costat i no ha mogut un dit excepte per donar compliment mínim a allò exigit des de la administració de justícia

Respecte de la possible alteració de las “proves judicials” que haurien produït aquests abocaments, aquesta alteració no existeix, entre d’altres coses perquè la Conselleria de Medi Ambient s’ha encarregat de no recollir-ne a la zona on es venen dipositant residus perillosos des de l’inici de les obres viàries. Així, la Conselleria únicament s’ha molestat en fer veure que investiga en el cas dels residus abocats a l’interior de la zona perifèrica del Parc Natural, en cap cas a l’altra costat del carrer, tot i haver-se convertit en un autèntic abocador i tractar-se d’una zona amb vulnerabilitat alta d’aqüífers. Aquesta suposada alteració de
les “proves judicials” és únicament un muntatge dels responsables dels abocaments que, com deim, varen procedir al tancament de la zona abans que s’arribassin a produir i son responsables, per tant, de la totalitat dels abocaments. Curiosament, tot i el continu incompliment de la llei de residus, l’administració sembla estar incomprensiblement disposada a creure qualsevol argument que emprin els infractors sense que es procedeixi a ordenar cap tipus de control ni vigilància, ni cap acció per evitar que el nou abocador de Sant Jordi continui creixent. En tot cas no es donaria una alteració de les proves judicials, sinó un augment de les mateixes.

Per altra banda, el GEN desconeix quin impediment hi ha per procedir a la immediata retirada de les terres que s’acumulen –cada dia més- a la zona situada al darrera de la discoteca Space. Allí s’han acumulat desenes de milers de camions de terra de bona qualitat, sostreta de les finques que varen ser objecte d’expropiació amb la intenció d’utilitzar-la en la construcció del camp de golf. Tot i que, efectivament, la Conselleria de Medi Ambient no ha realitzat cap tipus de comprovació, -ni ha mostrat cap interès en fer-les en el futur-, a aquesta zona no ha existit abocaments de residus perillosos i no existeix cap impediment per procedir a la seva retirada. Si aquesta retirada no es produeix és precisament per la manca de voluntat de les administracions “responsables”.

És comprensible que davant la reconeguda manca de control sobre aquests fets per part de l’administració es puguin fer declaracions que no es corresponen amb la realitat. El GEN-GOB ha realitzat visites periòdiques a la zona i ha pogut constatar els fets denunciats. És per això que es reclama a l’administració que s’actui d’una vegada, sense més dilació ni excuses. Qualsevol ciutadà que permetés als seus terrenys l’acumulació d’una centèsima part dels residus abocats al costat del Carrer de la Gamba Roja en les darreres setmanes voria obert un expedient i seria sancionat d’acord amb la llei de residus, en aquest cas, però, ni tan sols s’ha fet un sol informe ni fet la més mínima comprovació, al menys abans d’aparèixer la notícia als mitjans de comunicació.