El PORN de Cala d’Hort està íntegrament vigent (15/07/2004)

El Pla d’Ordenació del recursos Naturals del la Zona de Cala d’Hort està íntegrament vigent, les seves determinacions son d’obligat compliment i no pot ser contradit per altres normatives, tinguin el rang que tinguin, segons estableix la Ley Estatal 4/89 de conservación de la Flora y fauna silvestre.

El PORN de Cala d’Hort és l’únic instrument vàlid, elaborat per donar resposta a les necessitats de protecció i gestió derivades dels seus valors naturals i de la seva inclusió a la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. Segons la normativa d’aplicació tota la zona haurà de tenir un pla de gestió i passar a tenir consideració de Zona d’Especial Conservació.

Les autoritats o funcionaris que, tenint coneixement de l’incompliment de les determinacions del PORN, no actuïn i n’evitin les conseqüències, poden ser multats i suspesos dels seus càrrecs. Especialment greu és el fet que des de la Conselleria de Medi Ambient es puguin estar emetent informes en que s’afirmi que les activitats no permeses que es realitzen a l’interior de la zona protegida no suposen danys a la mateixa quan és el PORN l’instrument que determina què son infraccions greus o molt greus. Informar en contra de les determinacions del PORN pot ser, en si mateix, constitutiu de delicte. La protecció dels espais naturals protegits és perfectament compatible amb la propietat privada de les finques, com es demostra a la resta d’espais on s’aplica i, en qualsevol cas, la figura de parc natural és sempre més avantatjosa pels propietaris que la purament urbanística que era la LEN. El Govern Balear, conscient d’això, va anunciar, el passat mes de desembre una campanya d’informació al llarg de vuit mesos per donar a conèixer els avantatges dels espais protegits entre els propietaris, ara, set mesos després el Govern Balear encara no ha fet res al respecte.

El GEN vol recordar, així mateix, que l’arxiu per part de la fiscalia de denúncies per activitats il·legals que es puguin estar realitzant a l’interior de la zona protegida és, en tot cas, provisional, que els possibles delictes no han prescrit i que les infraccions penals contra la ordenació del territori i el medi ambient es poden produir tan a l’interior com a l’exterior d’espais protegits.

La desídia del Govern Balear a l’hora de garantir l’acompliment d’allò que disposa la Directiva Europea d’Hàbitats exposa a la comunitat autònoma a fortes sancions econòmiques per part de la UE.

És del tot inadmissible que els nostres més valuosos espais naturals es trobin desemparats davant les agressions de que son objecte per la absoluta passivitat institucional. Mentre sobre el paper son objecte de protecció, a la pràctica son degradats dia a dia, massa sovint de forma irreversible. Son necessàries mesures urgents i efectives per conservar el poc patrimoni natural que mos queda i fa temps que només es donen passes enrera.