El GEN adverteix a Obres Públiques que el projecte modificat de l’autovia a l’aeroport inclou un quilòmetre que correspon al segon cinturó de ronda (11/04/2008)

Aquesta irregularitat ja havia estat advertida a la primera exposició pública però apareix de nou al projecte modificat que, segons va denunciar el GEN, ha incrementat el cost en 20 milions d’euros sobre la xifra que sortí a concurs públic.

A la documentació del “modificado 1” del nou accés a l’aeroport exposada al públic es preveu l’anomenat “Falso Túnel 5”, “subtramo existente entre las glorietas de los enlaces de can Cifre y can Escandell”, contemplat concretament al tom VI, annex 14. Aquest tram, originalment, forma part del projecte de desdoblament de la segona ronda d’Eivissa.

Segons el projecte, el desdoblament de la segona ronda de la ciutat d’Eivissa es troba directament afectat per aquest projecte, concretament en una llargària d’uns 1000 m, com a conseqüència de l’execució d’aquest fals túnel. És a dir, el projecte de la segona ronda preveia l’execució d’aquest tram però, sempre segons el projecte “modificado1”, el darrer quilòmetre fins a la ronda de can Cifre, ha estat substituït per aquest fals túnel que en realitat, es diu ara, forma part del projecte d’accés a l’aeroport.

En qualsevol cas, donat que aquest tram estava previst al projecte i pressupost acceptat per les obres de la segona ronda, no es té constància de la tramitació de cap modificat al projecte de segon cinturó de ronda per eliminar d’aquest el darrer tram d’un quilòmetre entre la roda de can Escandell i la de can Cifre per incorporar-lo al projecte d’accés a l’aeroport, per tant és de suposar que es manté el projecte original en el cas del segon cinturó de ronda, amb el pressupost original i, al mateix temps, es presenta el Modificado 1 de l’accés a l’aeroport on també es contempla el mateix tram sota la denominació de “Falso túnel 5”.

Com que resulta obvi que aquest tram, probablement un dels més costosos de les obres viàries realitzades a Eivissa, únicament s’ha realitzat una vegada, el GEN presentarà una al·legació al projecte en exposició pública per tal de sol·licitar de l’administració que abans de donar el vist i plau administratiu al projecte clarifiqui a quin dels dos projectes correspon aquest tram i a quin dels dos projectes s’ha de destinar la partida econòmica. No tindria sentit que es signàs l’acceptació d’unes obres amb un determinat pressupost sense aclarir abans què és exactament l’objecte del contracte i sense donar passes que impliquin en cap sentit l’acceptació d’una inexplicable duplicitat de projectes. El cost per metre d’aquestes infrastructures resulta ser massa elevat com per passar per alt aquesta qüestió. L’administració responsable afirma que no ha cedit a les pretensions de l’empresa adjudicatària i que s’ha aconseguit reduït l’augment de cost a un 18 %. Així i tot, aquest fet s’ha donat sense advertir ni aclarir l’existència d’aquesta duplicitat de projectes i s’ha de tenir en compte que aquest tram duplicat representa pràcticament un 20 % de l’obra contemplada al caríssim projecte d’accés a l’aeroport.