El GEN PRESENTARÀ AL.LEGACIONS AL MODIFICAT DEL PROJECTE D’AUTOVIA A L’AEROPORT (07/04/2008)

DEMANARÀ AL GOVERN QUE NO ACCEPTI NI ESDEVINGUI CÒMPLICE DE LA MAJOR ESTAFA QUE HAN PATIT LES ARQUES PÚBLIQUES
EN TOTA LA HISTÒRIA DE BALEARS

20 MILIONS D’EUROS MÉS PER A UN PROJECTE “REDUÏT”

Resum de l’espoli:
Any 2004: conveni de carreteres assigna 3.930.000 € a l’accés a l’aeroport
Any 2005: es treu a concurs el projecte de construcció per 59.968.757,90 €.
Any 2008: es modifica i “redueix” el projecte i es presenta un pressupost d’execució de 78.812.628’73€

Un dels punts més inexplicables dels projectes viaris que ha patit la nostra illa, en termes de lògica i sentit comú, és el cost que han tingut per a les arques públiques. S’ha repetit, des de totes les forces polítiques que es trobaven a l’oposició l’anterior legislatura, que es tractava de les obres viàries més cares d’Europa, amb un cost per quilòmetre absolutament desmesurat i que han portat a la comunitat autònoma a patir greus problemes financers.

Segons s’ha donat a conèixer per part de l’administració, el projecte “modificat” de l’autovia a l’aeroport, reduirà l’impacte inicialment previst perquè, sempre segons aquesta versió, aquest tram constarà de: 2 carrils de 3’5 mtrs més un arcén de 1’5 mtrs, que sumen 10 mtrs, més dos vials de servei. D’aquesta manera, el primer tram de l’autovia tindrà una amplada de 29’5 mtrs en comptes dels 43’5 contemplats a l’anterior projecte i el segon tram passarà dels 66’5 mtrs previstos a 33’6 mtrs d’amplada. Així, com és possible que el pressupost passi ara a ser de gairebé 79 milions d’euros, sense comptar amb els diners destinats a expropiacions?

El GEN vol recordar les declaracions fetes per Carles Manera, Conseller Balear d’Economia i Hisenda el passat mes de novembre, quan manifestà que considerava “brutals” les desviacions pressupostaries que havien suposat els projectes viaris i que aquestes “han generado un problema muy grave en las arcas” i va qualificar la gestió de l’anterior executiu com “una autentica imprudencia financiera. Un absurdo contable” i això que es referia als increments del 300% que suposava el cost del segon cinturó respecte d’allò previst inicialment al conveni. Ara, a l’autovia a l’aeroport, el cost es dispara el 2000 % respecte d’allò previst al conveni inicial. Més lluny havia anat amb les seves declaracions l’ex parlamentari i actual conseller de territori, el Sr Miquel Ramón, quan afirmà que el cost de les autovies d’Eivissa era un cas de malversació de fons públics, i com a tal ho va presentar a la Fiscalia anticorrupció. També a l’anterior legislatura, el Parlament Balear va rebutjar, al juny de 2006, la creació d’una comissió d’investigació del sobrecost d’aquestes obres viàries. Des de la llavors oposició es va arribar a insinuar que un cost així únicament era per intentar compensar empreses com FCC de la retirada del Pla Hidrològic Nacional que havia aprovat Aznar. Com pensa explicar ara el nou govern el pressupost que acompanya el “modificat” del projecte? Com es pot modificar així un projecte d’obra pública i el seu pressupost sense preveure nova licitació?

En Govern Balear s’ha de plantejar si realment vol seguir amb la dinàmica en que es va entrar quan l’anterior executiu inicià la tramitació dels projectes viaris de l’illa d’Eivissa o si pensa rectificar i començar a fer les coses bé. El GEN sol.licitarà que es doni per conclòs el contracte amb MAB-Ortiz, es facin les liquidacions que pertoquin una vegada es conegui el resultat de l’auditoria i, a partir d’aquí, amb una nova òptica, es plantegin quines són les mancances dels projectes i les actuacions necessàries, que hauran de ser objecte d’un projecte separat i d’una nova licitació per concurs públic. No s’entendria ni tendria cap lògica que per part de les forces polítiques que han denunciat reiteradament l’espoli es pogués passar ara a mantenir-lo i emparar-lo.

L’evolució històrica de com ha anat creixent aquesta estafa es pot seguir als butlletins oficials; al BOIB núm 45, de 30 de març de 2004, es publicà el conveni de carreteres que el govern autonòmic va signar amb el ministeri de foment, on figurava una partida de 3’93 milions d’euros destinada al nou accés a l’aeroport d’Eivissa. Al Boe núm 64, de 16 de març de 2005, sortia l’anunci de la concessió, que ja valorava l’obra en 59’96 milions. Ara, al projecte en exposició pública, figura un total de pressupost de contracta de 78’8 milions als quals, una vegada afegides les despeses per expropiació i la partida que teòricament es destina a patrimoni, ascendeix a 87.315.236’66 Euros. És així que es garanteix la transparència i “el precio cierto” que la llei diu que s’ha de d’establir en els contractes d’obres públiques objecte de licitació?

Per altra banda, resulta del tot contradictori que per part de l’administració s’estigui fent veure a l’opinió pública que es sotmetrà a auditoria la injustificada despesa de les autovies i per altra banda pugui arribar a signar el vist i plau d’un projecte que s’està tramitant il.legalment, incomplint la llei de contractes amb les administracions públiques i vulnerant els més elementals principis de bona fe i lliure concurrència, beneficiant a una empresa que en el transcurs de les obres ha demostrat el més absolut menyspreu pels afectats i una connivència absoluta amb l’assumpte del robatori de terres per destinar-les a un camp de golf que es va començar a construir de manera il.legal i amb la maquinària de l’adjudicatària de les obres, sense que consti que el promotor hagi abonat un sol euro pels seus serveis.

Mentre els nostres espais naturals protegits es moren per manca de pressupost, mentre el govern balear s’escuda en evitar suposades indemnitzacions per deixar urbanitzar els darrers trams de costa verge de la nostra illa, no es té cap empatx en continuar enfonsant la comunitat autònoma dilapidant els recursos públics en pressupostos absolutament desmesurats en unes obres que resulten ser un pou sense fons on abocar-hi tot l’esforç dels contribuents.