EL JUTJAT DEL CONTENCIÓS NO ADMET A TRÀMIT EL DARRER RECURS DE CRETU (01/04/2008)

Mitjançant sentència 68/2008, de 16 de març, el jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma declara inadmissible el darrer recurs contenciós administratiu, presentat per Baloo Music, contra els acords adoptats per la junta de Govern de l’Ajuntament de Portmany, a la qual es denegà la legalització de l’habitatge de Michael Cretu en base a un nou projecte presentat per aquest promotor i que pretenia acollir-se a la disposició addicional 18 de la llei 10/2003 per evitar la demolició de l’immoble.

Aquest recurs presentat per la promotora pretenia retardar, encara més, l’execució de la sentència i que l’Ajuntament acordàs la legalització de l’edificació en base a un nou projecte presentat d’acord amb la disposició “a mida” aprovada per l’anterior executiu balear.

Tan el GEN-GOB com el propi Ajuntament de Portmany s’havien oposat a aquest recurs en considerar que es pretenia una nova resolució sobre cosa ja jutjada i era per tant inadmissible un nou contenciós sobre aquesta qüestió. La magistrada ha considerat que, efectivament, es tracta d’una qüestió ja resolta i que no pot ser objecte d’una nova sentència donat que, òbviament, l’habitatge és il·legal per trobar-se a un emplaçament prohibit per llei i cap projecte pot modificar l’emplaçament d’allà on es troba efectivament edificat.

La sentència emesa ara recorda que el concepte de cosa jutjada, previst a l’art. 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pretén, precisament, evitar que la discussió jurídica s’allargui indefinidament, mitjançant la iniciació de nous processos sobre el que ha estat ja definit o determinat per la jurisdicció.

A la referida resolució també es fa extensa referència als diferents pronunciaments judicials sobre aquest cas i recorda que es va decretar l’obligatorietat de la demolició de les obres il·legalment executades i concretament que no existeix impediment material per evitar l’execució de la sentencia.

De la mateixa manera també recorda que es fixà un termini de 18 mesos per acabar amb l’execució de la sentència de demolició i que transcorregut aquest termini s’adoptaran les mesures necessàries contra l’Ajuntament i la persona del seu alcalde fins la completa execució de la sentència.