EL GEN PRESENTARÀ AL.LEGACIONS A L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ D’EXPLOTACIÓ DEL PORT ESPORTIU DE IBIZA NUEVA. (12/02/2008)

PREVEU EL DRAGAT DE 80.000 M3 I OBVIA QUALSEVOL CONSIDERACIÓ AMBIENTAL AL RESPECTE.

AUTORITAT PORTUÀRIA NO JUSTIFICA EL MENOR IMPACTE AMBIENTAL DE L’OPCIÓ ESCOLLIDA.

EL PROJECTE PRESENTAT ATEMPTA CONTRA ELS INTERESOS GENERALS DE L’ILLA I DIRECTAMENT CONTRA ELS PROPIETARIS ILLENCS D’EMBARCACIONS

Tot i els anuncis d’Autoritat Portuària donant per conclòs el procediment d’adjudicació el passat mes de desembre, manca la tramitació del projecte escollit, actualment en exposició pública. S’ignora quin és l’interès que té Autoritat Portuària per donar a entendre públicament la finalització d’un procés encara en tramitació, sobretot tenint en compte els importants dèficits que presenta la documentació aportada per l’empresa aspirant, formada per Trapsa Yates i Sercomisa.

El GEN vol recordar, una vegada més, que a la documentació aprovada inicialment del PGOU de la ciutat d’Eivissa es manifesta que es considera una gran oportunitat la caducitat d’aquesta concessió per les possibilitats que obre a una ordenació racional del port sense cap cost econòmic addicional. Malgrat això, la batlesa d’Eivissa, Lurdes Costa, votà a favor d’aquesta concessió en la reunió del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària del passat 20 de desembre. Així, tant l’autoritat portuària com el propi Ajuntament, altra hora tan sensible, semblen haver renunciat a aquesta ordenació racional del Port de la Ciutat. Es desconeix què es pretén defensar amb la postura actual.

Altra fet destacable i que demostra clarament que al port d’Eivissa es prioritza la defensa d’interessos purament econòmics en front de l’interès general de l’illa, és que la proposta escollida per ser tramitada atempta directament contra els interessos dels propietaris de petites i mitjanes embarcacions d’Eivissa, que són amb diferència la gran majoria. Acostumats com ens té l’Autoritat Portuària a aquest tipus d’actuacions no sorprèn la seva actitud. No s’entén però la postura de la Sra. Costa, Batlesa de la ciutat d’Eivissa, de recolçar un projecte que va directament en contra dels propietaris locals i que només persegueix el benefici de l’Autoritat Portuària i de l’empresa concessionària. Sap, la Sra. Costa, que la seva obligació és defensar els ciutadans dels abusos, venguin d’on venguin?

Al projecte escollit per ser tramitat per part d’Autoritat Portuària, es contempla el dragat de 80.000 m3 de material del fons marí, per a “mejora de calado”. Aquesta previsió obliga legalment a l’empresa a incloure un estudi sobre el material de dragat, el seu tractament i els punts on es preveu el seu abocament (art. 131.3 Ley 48/2003); en comptes d’això, aquest requisit legal es substituït per l’afirmació del promotor de que es contemplarà (no se sap quan), “realizar analíticas del material de dragado previamente a su deposición en las zonas debidamente autorizadas. És a dir, no aporta ni les preceptives analítiques del material ni les preceptives autoritzacions per depositar el material ni tan sols cap tipus de previsió al respecte obviant-se que és precisament això el que ha de ser objecte d’avaluació. Resulta molt greu que l’Autoritat Portuària hagi donat el vist i plau a la tramitació d’un projecte amb deficiències tan greus, tot i que per altra banda aquest mai ha estat un organisme especialment sensible a aquestes qüestions i víctimes d’això ja ho han set, per posar alguns exemples, la seguretat del port, les murades de la ciutat o les praderes de posidònia compromeses per actuacions irresponsables d’aquest òrgan de l’administració.

Lògicament, donada la disbaratada tramitació d’aquest expedient i la manca d’estudis legalment preceptius sobre les actuacions previstes, el GEN demanarà formalment la nul·litat de tot el procediment d’adjudicació que s’ha seguit fins ara. L’Autoritat Portuària no pot donar per bo un projecte tan deficient des del punt de vista ambiental i decidir que és el que s’ha de tramitar.

De la mateixa manera, es vol animar als partits polítics i organismes públics a presentar al·legacions a aquest expedient d’adjudicació, amb la finalitat, no només de defensar el nostre medi natural i els interessos generals de la població, sinó que aquesta concessió no es pugui convertir mai en entrebanc a l’hora de reordenar, amb sentit comú, el port d’Eivissa, tal i com manifestaven els càrrecs públics en el passat, quan deien defensar l’interès general.