ELS INFORMES DE TÈCNICS I JURISTES DEL GOVERN BALEAR EREN CONTRARIS A INFORMAR FAVORABLEMENT EL PROJECTE D’EXPLANADES A BOTAFOC (13/02/2008)

CONSELL I AJUNTAMENT D’EIVISSA FORÇAREN UNA VOTACIÓ FAVORABLE AL COMITÉ D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

Els informes tècnics advertien de l’impacte de l’actuació i de la insuficiència de la documentació –els dragats, les algues invasores, la desaparició de posidònia i la contaminació per mercuri entre els efectes insuficientment avaluats–

En sessió celebrada el passat 20 de desembre de 2007 al Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, es tractà el projecte d’explanades i molls comercials a l’abric del dic de es Botafoc, a Eivissa. A la sessió s’aportaren els informes tècnics i jurídics emesos per tècnics superiors en relació a la documentació aportada per Autoritat Portuària sobre aquest projecte.

L’informe tècnic que s’havia de sotmetre a votació deia, literalment: “Se propone al Comité no emitir informe del proyecto de explanada y muelles comerciales al abrigo del dique de es Botafoc hasta que se subsanen las deficiencias en la información aportada y se presente, como mínimo, la siguiente información:

  1. la gestión de materiales provenientes de dragados se realizará de acuerdo con las Recomendaciones Para la Gestión de Residuos de dragados (CEDEX).
  2. se analizarán los puntos donde se ha detectado contaminación por mercurio.......”


L’informe del servei jurídic, tot i que es basa amb el pla especial del 1992 i no fa referència a la seva anul·lació pels tribunals també conclou: “...vist l’informe tècnic s’observen les següents mancances: un estudi sobre la contaminació per mercuri així com mesures correctores i/o compensatòries, i un estudi sobre la disminució de la pradera de posidònia, a conseseqüència de l’execució del projecte i les corresponents mesures correctores i/o compensatòries”...”Per tot el que s’ha exposat, la proposta del servei jurídic és no emetre informe fins que es subsanin les deficiències esmentades i que es completi la documentació”.

En un principi, els representants d’Ajuntament i Consell d’Eivissa presents a la reunió es mostren d’acord en no emetre informe fins que no s’ampliàs la documentació aportada. Curiosament aquesta oposició, en principi unànime, a informar favorablement el projecte, es reconsidera després de la intervenció dels representants de l’Autoritat Portuària, que en cap moment rebaten ni discuteixen els efectes ambientals de l’actuació. El President del Comité acordà llavors suspendre el debat fins arribar a una proposta consensuada amb Ajuntament i Consell d’Eivissa. En aquest moment, es de suposar que després de rebre les oportunes instruccions telefòniques, els representants de les dos institucions canvien el seu vot i decideixen que ja no s’ha de demanar més documentació i que la proposta d’Autoritat Portuària s’ha de votar favorablement, cosa que s’acaba fent per unanimitat, malgrat els informes tècnics i jurídics contraris a l’aprovació, amb una sèrie de condicionants que legalment NO es poden deixar per després de l’avaluació.

Entre els condicionants destaca el demanar mesures correctores per minimitzar l’afectació a la posidònia del port que, segons el propi projecte, es preveu que desaparegui per complet. Això, per una banda comporta que no es dóna per bona l’absurda opció de la replantació proposada per autoritat portuària, però a l’hora es mira cap un altra banda amb la proposta d’una mesura, no vinculant, que se sap positivament que és d’impossible compliment.
Ha de quedar clar que aquestes “condicions” no són vinculants i, una vegada informat favorablement el projecte, es transformen en paper mullat i la Comissió de Medi Ambient n’és conscient.

Aquest lamentable exemple de com es fa deixadesa de funcions als òrgans de l’administració que tenen l’obligació de vetllar pel nostre medi ambient deixa ben en evidència que les avaluacions ambientals, quan aborden grans projectes i afecten determinats interessos, són un mecanisme inútil, únicament concebut per rentar la cara i donar cobertura a projectes altament impactants que, malgrat les gravíssimes conseqüències que poden comportar, no són ni aturats ni avaluats d’una manera mínimament rigorosa.

Mentre no s’estableixin mecanismes per garantir la independència dels tècnics i per a que els informes fets per ells no es puguin ignorar únicament en base a instruccions polítiques interessades, seguirem patint projectes com els de les autovies o ara el del port d’Eivissa.

Descarregar informe