LES OBRES AL PORT D’EIVISSA APORTARAN FANGS CONTAMINATS I ALGUES INVASORES AL LITORAL DE FORMENTERA (23/12/2007)

Les previsions pel dragat, una mostra més de la nul.la sensibilitat ambiental del projecte previst

Tot i preveure una de les actuacions de major impacte a la costa de Formentera, l’Autoritat Portuària ni tan sols ha sotmès el projecte a exposició pública a aquesta illa

Al projecte d’explanades i plataformes a l’abric del dic de es Botafoc, figura el dragat d’uns 600.000 m3 de sediments del port d’Eivissa i el seu trasllat i abocament a un punt concret situat al nord-est de l’illa de Formentera. Com ja s’ha denunciat, l’abocament al mar d’aquests materials de dragat no disposa d’autorització alguna i l’Autoritat Portuària pretén utilitzar l’aconseguida al 2001, fa gairebé 7 anys, pels fangs extrets durant les obres del dic de Botafoc.
Però no només manca la preceptiva autorització per l’abocament del material de dragat, sinó que s’avala la seva innocuïtat ambiental amb analítiques realitzades al 1999 (fetes també a rel de la construcció del dic) i 2004, és a dir, prèvies als greus episodis d’abocament d’aigües residuals sense depurar que ha patit el port d’Eivissa en els darrers anys i prèvies a l’enfonsament del mercant Don Pedro a la bocana del port, amb el consegüent abocament d’hidrocarburs que afectà de forma directa al port d’Eivissa. És a dir, es pretenen abocar a mar oberta centenars de milers de tones de fangs que no disposen de cap control vàlid per determinar les conseqüències ambientals que poden tenir i, a més, es fa al costat de l’illa de Formentera, illa a la qual ni tan sols s’ha exposat públicament el projecte.
Resulta obvi que l’Autoritat Portuària no pot al.legar desconeixement en quant als episodis d’abocaments d’aigües residuals sense depurar que ha patit el port d’Eivissa durant els darrers anys, com no pot tampoc ignorar l’enfonsament del Don Pedro i les seves conseqüències. Així i tot es pretén passar el tràmit de “garantir” la innocuïtat dels fangs del port utilitzant els resultats d’analítiques completament obsoletes, considerant un punt crucial com un mer tràmit sense cap importància.

Una vegada més, resulta evident el nul interès que susciten les qüestions ambientals quan es tracta de macroprojectes als quals, invariablement, es fan avaluacions ambientals a mida, com si fossin vestits, exactament al contrari del que el sentit comú i la normativa exigeixen: que els projectes s’adaptin al menor impacte ambiental possible.

Algues invasores amb la densitat del plom

Per altra banda, l’avaluació ambiental del projecte d’explanades i plataformes a l’abric del dic de es Botafoc, admet que a l’interior del port d’Eivissa s’ha detectat la presència d’algues invasores del tipus Caulerpa racemosa. Aquesta alga, amb un potencial de creixement de més d’un centímetre diari, cinc vegades més que l’anomenada alga assassina, la Caulerpa taxifolia, té un comportament extremadament invasor i pot originar una pradera sencera a rel d’únicament un fragment. Aquestes espècies invasores poden donar lloc a greus desequilibris en els ecosistemes marins amb conseqüències incalculables per a la biodiversitat marina de les zones afectades.

A l’avaluació ambiental es considera que aquesta alga serà extreta del port juntament amb la resta del material de dragat i es preveu que s’abocarà també a la mar. La justificació que es dóna per perpetrar aquest atemptat és que els fangs s’abocaran a una zona amb una profunditat de 240 mtrs i que aquesta alga únicament sobreviu per sobre dels 60 mtrs de fondària. És a dir, es deu considerar que els fragments de Caulerpa racemosa tenen la densitat del plom, no suren, no son arrossegats pels corrents marins que, en el punt d’abocament, van directament en direcció a la costa, concretament a la zona de Llevant de Formentera i es Freus. Aquesta absurda i simplista conclusió que es recull a l’AIA del projecte resultaria fins i tot còmica si no fos per les dramàtiques conseqüències que pot comportar pels nostres fons marins.

Es dóna la circumstància que durant els darrers anys, casualment després dels dragats realitzats per la construcció del dic de es Botafoc, s’ha donat un preocupant increment de la presència d’algues invasores al nostre litoral, que afecten ja al Parc Natural de ses Salines. No és descartable que les obres del dic puguin estar involucrades en aquest fet. A rel d’això el GEN ha buscat infructuosament els resultats del seguiment ambiental que teòricament s’ha hagut de fer dels abocament de fangs que resultaren de la construcció del dic de es Botafoc però aquests no figuren a cap apartat de l’AIA de l’actual projecte.

En resum, l’Autoritat Portuària pretén realitzar un macroprojecte al port d’Eivissa siguin quines siguin les seves conseqüències ambientals; no es té en compte cap altra possibilitat perquè ni tan sols s’ha plantejat altres alternatives més assenyades i amb molt menys impacte. Es tracta d’un insult a la inteligència col.lectiva amb suposats arguments tècnics que no existeixen i que, de portar-se a terme, suposarà un impacte irreversible i molt greu. Curiosament, quan l’actual President del Consell Insular, Xicu Tarrés, anuncià la redacció d’un nou Pla Especial pel Port, que havia de determinar la seva total ordenació, ho va fer anunciant consens i participació ciutadana, per tractar-se d’un tema de vital importància per la ciutat i el seu futur. Ara, que han passat gairebé vuit anys des d’aquest anunci de bones intencions, tot segueix igual, a cop d’imposició i d’esquena a qualsevol concessió al sentit comú.