El GEN recorda que les llicències de Benirràs no poden executar-se mentre estigui vigent la moratòria i considera il·legal el seu atorgament. L’actitud de l’Ajuntament de Sant Joan demostra, una vegada més, l’empara de les institucions a l’especulació urbanística (11/12/2007)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol recordar que l’article 1 del decret-llei aprovat pel Govern balear acordant la suspensió de diversos sòls urbanitzables de les illes, entre ells Benirràs, estableix clarament que mentre duri la suspensió no es podran concedir ni “executar” llicències d’obres al seu interior. Això significa que, tot i que s’hagin atorgat permisos abans de l’entrada en vigor de la moratòria, aquests es troben suspesos i no es pot procedir a la seva execució.

El GEN insta al Consell Insular i també a l’Ajuntament a estar vigilant davant possibles incompliments del decret-llei a Benirràs, donat que es tracta d’una zona molt sensible ambientalment i paisatgísticament i que s’ha convertit en escenari de l’especulació urbanística més imperdonable, amb l’impuls i participació del propi Ajuntament de Sant Joan. Aquesta corporació, lluny de mantenir una actitud de neutralitat, no ja de mínima sensibilitat, no ha dubtat en convocar incomprensibles juntes de govern extraordinàries per aprovar llicències d’edificació en aquest indret, afavorint l’especulació i en contra de l’interès general.

El GEN considera que l’Ajuntament té l’obligació de mantenir-se al marge de les ànsies especulatives dels propietaris dels terrenys, donat que una corporació municipal ha de vetllar per l’interès públic, que avui reclama una conservació dels darrers espais naturals, i no per l’interès privat i particular de persones que volen especular amb els darrers espais conservats de l’illa.

Per altra banda, és evident que aquestes llicències han de quedar, en la futura Llei de Sostenibilitat balear, totalment sense efecte i Benirràs ha de quedar íntegrament protegit, donat que està al bell mig d’una Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) de la LEN. Seria incomprensible que aquesta futura normativa consagràs aquestes llicències, atorgades amb una evident mala fe. En qualsevol cas, aquestes autoritzacions, que evidentment han estat tramitades de forma totalment inusual, podrien ser constitutives d’un delicte de tràfic d’influències, en resultar obvi que s’han tramitat i atorgat amb la intenció d’eludir la normativa de protecció prevista per a aquest lloc. Ben probablement aquests expedients s’han adelantat a altres, més antics dins l’Ajuntament, per afavorir interessos concrets i molt particulars.

El P.P de Benirràs és considerat pel PTI com a sòl urbanitzable, no urbà, i a les NNSS municipals en tramitació s’estableix una modificació de zonificació, en adaptació al Pla Territorial, que no ha estat aprovada ni per tant dotada de cobertura legal. Això vol dir que l’Ajuntament no pot atorgar llicències directes sense incomplir la normativa estatal del sòl. A això s’ha d’afegir la ja dubtosa legalitat de la tramitació inicial del P.P.

El PTI establí un règim transitori que permetia atorgar llicències mentre es procedia a l’adaptació del planejament general, però resulta de dubtosa legalitat la possibilitat d’atorgar llicències a un P.P les disposicions del qual no han estat objecte de la tramitació legalment establerta a normativa d’aplicació directe i amb incompliment absolut del Reglament de Gestió Urbanística.

Les males pràctiques dels Ajuntaments a l’hora d’afavorir interessos privats en la concessió de llicències de dubtosa legalitat ha portat ja a alguns ajuntaments
de l’illa a patir problemes que poden ser extremadament greus en el futur. Precisament això passa quan els responsables de les institucions passen a ser defensors d’interessos privats des de llocs on la responsabilitat és defensar l’interès públic.

Sant Joan té avui una important quantitat de nuclis turístics i hotelers de primer ordre al seu litoral, i d’això en són exemple el macro-complexe de Portinatx, sa Cala de Sant Vicent, es Portitxol, Port de Balansat o Allà Dins, que agrupen una important quantitat de places turístiques. En canvi, aquest municipi ja no té cap platja sense edificar, llevat de Benirràs, per la qual cosa la prioritat hauria de ser conservar aquest excepcional tresor en comptes de continuar encimentant els darrers espais verges del municipi.