EL GEN DENUNCIA EL PARC FOTOVOLTAIC DE FORMENTERA I DEMANA LA SEVA IMMEDIATA PARALITZACIÓ (16/10/2007)

EL GEN DENUNCIA EL PARC FOTOVOLTAIC DE FORMENTERA I DEMANA LA SEVA IMMEDIATA PARALITZACIÓ

LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA SEGUIDA ÉS IL.LEGAL I POT SER CONSTITUTIVA DE DELICTES DE PREVARICACIÓ I TRÀFIC D’INFLUÈNCIES

LA CONSELLERIA D’INDUSTRIA QUE L’AUTORITZÀ (QUE A MÉS ESTAVA EN FUNCIONS), NO ERA COMPETENT PER ATORGAR LA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA ENERGÈTICA EN QUE S’EMPAREN ELS PROMOTORS

L’acord de declaració d’utilitat pública energètica no té suport legal en no existir la normativa exigida per a la seva tramitació i incomplir les disposicions de la Llei de Sòl Rústic vigent.

El GEN-GOB ha remés una denuncia al Consell Insular, òrgan competent en matèria de declaracions d’interès general d’obres i instal.lacions a sòl rústic, per tal de demanar que es paralitzin immediatament les obres del parc fotovoltaic “Formentera I”, que s’han iniciat a la zona de cala Saona.

Segons l’acord d’aprovació publicat, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia que declarà la Utilitat Pública Energètica per aquesta instal.lació, autorització que obvia qualsevol control per part dels Ajuntaments o Consells Insulars implicats, es basà en l’articulat del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears. Aquest articulat, però, només contempla aquesta tramitació extraordinària per aquelles instal.lacions que específicament ja venen detallades a l’esmentat PDS Energètic, de manera que no es considera necessari passar per la tramitació municipal i insular.

Precisament, pel fet que aquestes instal.lacions no podien ser autoritzades de forma automàtica per la Conselleria, el Govern Balear va aprovar una modificació de la Llei Autonòmica de Sòl Rústic, via Llei d’acompanyament de pressupostos (Llei CA 25/2006) i així, al seu art. 16, s’inclogué una disposició per la qual es facultava a la Conselleria d’Indústria i Energia perquè aprovàs una disposició reglamentària que regulés el procediment administratiu aplicable per tramitar la Declaració d’Utilitat Pública Energètica pels projectes d’energia solar fotovoltaica connectats a la xarxa elèctrica de Balears. Aquesta disposició reglamentària, però, mai es va aprovar i per tant mai s’ha pogut aplicar,

amb la qual cosa les tramitacions d’aquest tipus d’instal.lacions a sòls rústics estaven subjectes a una declaració d’Interès General per part dels Consells Insulars corresponents, en virtut d’allò disposat a la Llei del Sòl
Rústic vigent a la Comunitat Autònoma, tramitació aquesta que de cap manera es podia obviar mentre no entràs en vigor la disposició reglamentària contemplada a la Llei 25/2006 de Mesures Tributàries i administratives que, com deim, mai va arribar a existir.

El GEN considera que l’incompliment de la legislació vigent en matèria de sòl rústic, per part dels anteriors responsables de la Conselleria del Govern, és tan greu que poden haver incorrit en delictes contra la Ordenació Territorial i de Prevaricació, en haver tramitat l’autorització de projectes sense cap cap tipus de suport legal, sense aprovació prèvia de disposició reglamentària alguna que establís el procediment administratiu a seguir, tal i com venien obligats per Llei. D’aquesta manera s’eliminà el control dels Consells i dels Ajuntaments sobre aquests projectes de forma totalment il.legal, per la qual cosa aquestes autoritzacions son radicalment nul.les en no disposar de cap tipus d’empar normatiu i haver-se inventat sobre la marxa al marge de la legalitat.

Aquesta és una prova més del desgovern en que va sumir la Comunitat Autònoma l’anterior executiu autonòmic. No només governava a cops de llei i decret fets a mida per afavorir interessos i projectes privats sinó que es va arribar a l’extrem de fins i tot obviar l’aprovació dels instruments que varen preveure a mida de les noves formes d’especulació al sòl rústic.

El GEN confia en que aquesta forma de desgovernar no torni mai més a les institucions insulars, sigui quina sigui la força política que arribi al poder. De la mateixa manera esperam que els nous responsables de la Conselleria de Comerç, Indústria, energia del Govern Balear i dels Consells Insulars d’Eivissa i de Formentera facin tot allò que estigui en les seves mans per tal d’evitar la consumació d’aquest atemptat contra l’illa de Formentera i que es procedeixi a la paralització immediata de tota activitat a la zona relacionada amb el Parc Fotovoltaic “Formentera I”. De la mateixa manera esperam que el nou executiu autonòmic derogui, a la major brevetat que sigui possible, la modificació de la Llei de Sòl Rústic aprovada amb la passada llei d’acompanyament de pressupostos, per resultar ser clarament contrari a l’interès general que s’emparin noves formes d’especulació a sòls rústics, incloent els de més alts valors naturals i de més alta protecció.