EL GEN EXIGEIX LA INMEDIATA DEROGACIÓ DE LA NORMA QUE PERMET CONVERTIR ESPAIS NATURALS EN PARCS EÒLICS O FOTOVOLTAICS (14/10/2007)

L’Art. 16 de la Llei 25/2006, d’acompanyament de presupostos, permet l’ubicació d’instal.lacions de producció energètica solar i eòlica a espais naturals protegits i elimina qualsevol control per part dels ajuntaments o consells afectats.

Preveu que es puguin ocupar els terrenys mitjançant expropiació forçosa i l’urgent ocupació

Una vegada més es promouen els usos incompatibles amb la conservació a l’interior dels espais més valuosos.

Com venia sent habitual a l’anterior legislatura, la Llei d’Acompanyament de presupostos de la Comunitat Autònoma servia per a l’introducció de tot tipus de normativa nociva pel territori. Des dels intents d’emparar obres il.legals a la modificació de lleis senceres fins deixar-les sense contingut real, com va ser la pràctica derogació de les Directrius d’Ordenació Territorial que impedien l’execució d’urbanitzacions de personatges vinculats amb el Partit Popular.

Així, a l’articulat de la darrera llei d’acompanyament de presupostos de la Comunitat Autònoma, es va afegir una disposició que, amb l’excusa de fomentar les energíes renovables, permet la ubicació d’aquestes a TOT tipus de sòl.

Aquesta norma ha fet possible l’autorització d’un parc solar a Formentera que pot suposar l’extinció d’una especie vegetal endèmica, la qual cosa dóna una idea prou aproximada del que s’enten per “ponderar els valors naturals afectats” a l’hora de tramitar aquests projectes. D’aquesta manera, els espais naturals teòricament protegits, que fins ara s’han tractat per part de l’administració com a una mena de sòl residual on ubicar les infrastructures més diverses amb l’excusa de l’interès general, no només poden ser agredits per depuradores, dessaladores, pedreres, instal.lacions esportives, etc, etc, sinó que ara poden ser blanc dels projectes de parcs eòlics o solars.

L’art 16 de la Llei 24/2006, la derogació inmediata del qual s’exigeix per part del GEN, considera que aquestes instal.lacions, a qualsevol tipus de sòl, tenen la consideració d’activitats relacionades amb les infrastructures públiques, la qual cosa implica que la Conselleria d’Indústria del Govern Balear queda facultada per autoritzar-les i es preveu expresament l’excempció dels actes de control preventiu municipal i del règim de llicències, autoritzacions i informes sobre activitats classificades que tenen els consells insulars.

Les autoritzacions, per tant, son exclusiva competència de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern Balear.
A més, la declaració de la utilitat pública energètica prevista a aquest article implica la possibilitat d’aplicar els efectes del titol IX de la llei estatal 54/1997, que comporta l’expropiació forçosa i l’urgent ocupació dels terrenys escollits per ubicar aquest tipus d’instal.lacions.

D’aquesta manera unes instal.lacions que, amb una normativa i controls adeqüats, poden comportar efectes molt positius pel medi ambient, en substituïr fonts energètiques contaminants per altres basades en les energies netes i renovables, s’han convertit, en mans dels polítics, en una nova amenaça pel nostre medi ambient i fins i tot per la biodiversitat de les illes.


El GEN considera molt positiu que la nova normativa estatal en matèria de construcció estableixi uns mínims d’energies renovables de que s’han de dotar tots els nous edificis per així rebaixar la dependència energètica de derivats del petroli, però es necessita una regulació ferma i clara per evitar que el mercat de les energies netes pugui comportar el sorgiment d’una nova classe d’especulació que malmeti espais naturals valuosos amb l’excusa del medi ambient, com ja ha succeit a altres punts de l’Estat.

Resulta necessari establir de manera urgent una normativa clara que, a la vegada que impulsi i afavoreixi l’implantació d’energies renovables, garanteixi que no es compromet la protecció dels espais naturals.

Pol.lígons industrials com a parcs solars

El GEN considera que com a primera mesura es podria estudiar la possibilitat de convertir els sols industrials en grans parcs fotovoltaics, adeqüant els dissenys de les naus que s’implantin per permetre la possibilitat d’instal.lar als terrats els panels solars. Es podria incentivar amb la gratuïtat de la superficie on ubicar la instal.lació, que podria ser de cessió obligatòria si la propietat no la destina ja a aquest ús. Sempre seria millor que acudir a l’expropiació forçosa i l’urgent ocupació de sòl rústic de qualsevol classe o a l’implantació a sòl protegit

En el cas del sòl rústic s’ha d’establir una normativa eficaç que de veritat obligui a ponderar els valors naturals efectats amb la nova instal.lació i que no quedi només en paper mullat i en una frasse buida de contingut com passa en aquests moments. En qualsevol cas s’ha de garantir la protecció dels espais naturals protegits i de les especies en perill.